มหิดลอินเตอร์จัดงานศิลปนิพนธ์ “Little Big Ideas: Communication Design Thesis Show 2018”
Jul 17 2018

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดนิทรรศการ แสดงผลงานศิลปนิพนธ์ “Little Big Ideas: Communication Design Thesis Show 2018” โดยนักศึกษาหลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ กลุ่มสาขาวิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม จำนวน 13 ผลงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษา ได้มีโอกาสแสดงผลงานออกสู่สายตาบุคคลภายนอก รวมทั้งเป็นการแนะนำหลักสูตรให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น ผลงานของนักศึกษาในปีนี้ จัดแสดงภายใต้แนวความคิด “Little Big Ideas” ไอเดียเล็กๆ ของนักศึกษาที่มีความตั้งใจที่จะนำศาสตร์ของการออกแบบมาใช้ เพื่อช่วยพัฒนาสังคมใน มุมมองต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยเน้นงานออกแบบในสื่อหลากหลายรูปแบบ (Design for Social Good) ผลงานจะจัดแสดง ณ ห้องแสดงงาน YELO House ซอยเกษมสันต์ 1 พระราม 1 ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่ เวลา 10.00 – 20.00 น. โดยพิธีเปิดนิทรรศการจะจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น.

ติดต่อสอบถาม: หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ กลุ่มสาขาวิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล
go.eventpop.me/littlebigideas
FB: https://www.facebook.com/designforsocialgood.th


ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนที่จอดรถ อาคารอทิตยาทร ประจำปีการศึกษา 1/2560
Nov 27 2017

อาคารอทิตยาทร ให้บริการที่จอดรถสำหรับนักศึกษาที่ชั้น B2 – B3 คิดอัตราเหมาจ่าย 4,000 บาท สามารถจอดรถได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 – 30 เมษายน 2561 มีกำหนดช่วงเวลาลงทะเบียนดังนี้

PROMOTE_PARK_3-2560_12-2

ลงทะเบียน 27 พฤศจิกายน 2560 (08.00 น.) เป็นต้นไป ถึง 8 ธันวาคม 2560    (ปิดรับ 12.00 น. ) ผ่านระบบ Online เท่านั้น
https://capp.muic.mahidol.ac.th/parking/
ตรวจเชื้อเพลิง 27 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2560
อาคารอทิตยาทร ชั้น B1 ห้องควบคุม
08.30 – 16.30 น. (12.00 – 13.00 น. งดให้บริการ)
ชำระเงิน 27 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2560
รับบัตรจอด 18 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป 
สำนักงานอาคารอทิตยาทร ชั้น 3 ห้อง 348

ขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
1. นักศึกษาเข้าไปที่ระบบ (ตาม URL :https://capp.muic.mahidol.ac.th/parking/)

– กรอก E-mail Address
– ระบบโปรแกรมที่จอดรถจะส่ง  Verification Code ไปให้ทาง E-mail

2. กรอกข้อมูลส่วนตัว (ตาม URL : ที่ได้รับทาง E-mail address )

a. ชื่อ-สกุลนักศึกษา
b.รหัสประจำตัวนักศึกษา
c.E-mail/ โทรศัพท์ (โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง)
d.ทะเบียนรถ ยี่ห้อ รุ่น จังหวัด ประเภทเชื้อเพลิง
e. ใส่ Verification Code ที่ได้จากทาง E-mail จากขั้นตอนแรก

** โปรดกรอกทะเบียนรถที่ใช้จริงและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งข้อมูล **
** หากพบทะเบียนรถเลขซ้ำกันขอตัดสิทธิ์รถที่เลขทะเบียนซ้ำกันทุกกรณี **

3. ระบบโปรแกรมที่จอดรถจะส่ง E-mail เพื่อทำการยืนยันตัวตน

4. การตรวจเชื้อเพลิง

4.1 เลขทะเบียนรถยนต์ที่เคยลงทะเบียนในระบบ สามารถชำระเงินได้ทันที โดยที่ไม่ต้องตรวจเชื้อเพลิงและไม่ต้องยื่นเอกสารผู้มีสิทธิ์ครอบครองรถ
4.2 สำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนที่จอดรถ (ในรอบเดือน กันยายน – ธันวาคม 2560)
นักศึกษาต้องนำรถมาตรวจเชื้อเพลิงก่อนถึงจะชำระเงินได้ โดยมีขั้นตอนการตรวจเชื้อเพลิงดังนี้

1.)นำรถยนต์มาตรวจเชื้อเพลิงในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น ที่ชั้น B1 ห้องควบคุม (โดยจอดรถยนต์ที่ข้างห้องควบคุม) พร้อมทั้งยื่นเอกสาร ได้แก่

สำเนาบัตรนักศึกษา รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
สำเนาเอกสารผู้มีสิทธิ์ครอบครองรถ (เล่มทะเบียน) รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับชำระเงิน

2.)เจ้าหน้าที่จะพิมพ์ใบชำระเงินให้ พร้อมทั้งได้รับ E-mail สำหรับจ่ายเงินผ่านทางระบบ Payment Online โดยสามารถนำไปชำระเงินได้ทันที

** ตรวจเชื้อเพลิงให้เฉพาะนักศึกษาที่มีเอกสารครบสมบูรณ์ **
** สำเนาทะเบียนรถต้องตรงกับเลขทะเบียนรถที่นำมาตรวจเชื้อเพลิง **
** กรณีเป็นรถติดแก๊สขอตัดสิทธิ์ในการจอดใต้อาคาร **

5.  การชำระเงินสามารถชำระเงินได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

            (1.) ผ่านทางระบบ PAYMENT ONLINE
                        – เฉพาะนักศึกษาที่มีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล เท่านั้น
                        – รู้ผลทันทีหลังจากทำการชำระเงิน
            (2.) ผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา
– นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบชำระเงิน และชำระเงินผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขา
– รู้ผล 3 วันหลังทำการหลังการชำระเงิน

6. นักศึกษาสามารถรับบัตรจอดรถ ที่สำนักงานอาคารอทิตยาทร (ห้อง 348 ชั้น 3 เวลา 08.00 – 17.00 น.)   พร้อมใบสำคัญรับเงิน

* สิทธิ์ที่จอดรถจะเป็นผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อชำระเงินเรียบร้อยเท่านั้น โปรดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนชำระเงิน เมื่อวิทยาลัยฯ ได้รับการชำระเงินค่าลงทะเบียนที่จอดรถแล้ว วิทยาลัยฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าลงทะเบียนที่จอดรถทุกกรณี
** แนะนำให้นักศึกษาชำระเงินผ่านระบบออนไลน์เพราะสามารถรู้ผลได้ทันที
*** การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารจะรู้ผล 3 วันหลังทำการหลังชำระเงิน หากจำนวนสิทธิ์เต็มก่อนถือว่านักศึกษาไม่ได้สิทธิ์ที่จอดรถในครั้งนี้
****หากที่จอดรถเต็มสามารถขอรับเงินคืนได้ที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี อาคาร 2 ชั้น 2 วิทยาลัยนานาชาติ


ร้านเครื่องดื่มและร้านถ่ายเอกสาร
Aug 23 2017

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าประกอบกิจการ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าประกอบการร้านเครื่องดื่มและเบเกอรี่ และร้านถ่ายเอกสารภายใน อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ
ดาว์โหลด ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าประกอบกิจการ | PDF

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้านำเสนอรูปแบบการตกแต่งร้านค้า

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้านำเสนอรูปแบบการตกแต่งร้านค้า เพื่อเข้าประกอบ ร้านเครื่องดื่มและเบเกอรี่ และร้านถ่ายเอกสาร ในอาคารอทิตยาทร พ.ศ. 2560
ดาว์โหลด ผู้มีสิทธิ์เข้านำเสนอรูปแบบตกแต่งร้านค้า | PDF

รับบุคคลมาประกอบกิจการร้านเครื่องดื่มและร้านถ่ายเอกสาร

ด้วยคณะกรรมการสวัสดิการวิทยาลัยนานาชาติมีความประสงค์จะรับบุคคลมาประกอบกิจการร้านเครื่องดื่มและร้านถ่ายเอกสาร ภายในอาคารอทิตยาทร เพื่อให้บริการอาหารและเครื่องดื่มต่าง ๆ แก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป โดยจะรับสมัครและทำการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 1. ร้านเครื่องดื่มและเบเกอรี่
 2. ร้านถ่ายเอกสาร
1. ร้านเครื่องดื่มและเบเกอรี่

รายละเอียด

วัน เวลา สถานที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอรับ – ยื่นเอกสารใบยื่นความประสงค์เข้ารับการคัดเลือก

ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ งานบริหารการศึกษา ชั้น ๓ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) โทรศัพท์ 
๐๒ – ๗๐๐ – ๕๐๐๐ ต่อ ๔๓๒๖ หรือ ๑๑๐๗

Download เอกสารและรายละเอียดได้ที่

http://www.muic.mahidol.ac.th/thai/ ไปที่ ประกาศข่าวสารและกิจกรรม

     

เข้าชมพื้นที่

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคาร
อทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) โดยติดต่อเข้าพื้นที่ได้ที่ น.ส. กุลชา เลิศสิทธิพันธ์ โทรศัพท์ ๐๒ – ๗๐๐ – ๕๐๐๐ ต่อ ๔๓๐๗

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการนำเสนอรูปแบบร้าน ผลิตภัณฑ์ และประสบการณ์  

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ งานบริหารกลาง ชั้น ๒ อาคาร ๑ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) และhttp://www.muic.mahidol.ac.th/thai/ไปที่ ประกาศข่าวสารและกิจกรรม

นำเสนอรูปแบบการตกแต่งร้าน ผลิตภัณฑ์ และประสบการณ์  

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐

ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ยื่นซองเสนอราคา

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยกรอกแบบฟอร์มใบเสนอผลประโยชน์ตอบแทน ใส่ซองปิดผนึก เรียน คณะกรรมการสรรหาบุคคลเข้าประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มและร้านถ่ายเอกสาร ในอาคาร
อทิตยาทร

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ งานบริหารกลาง ชั้น ๒ อาคาร ๑ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) และhttp://www.muic.mahidol.ac.th/thai/ไปที่ ประกาศข่าวสารและกิจกรรม

ทำสัญญาและชำระเงิน

ภายใน ๗ วันทำการหลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าประกอบกิจการ (ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ งานบริหารกลาง ชั้น ๑ อาคาร ๑ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

ดาว์โหลด ใบสมัครและประกาศการรับสมัครตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ | PDF
2. ร้านถ่ายเอกสาร

รายละเอียด

วัน เวลา สถานที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอรับ – ยื่นเอกสารใบยื่นความประสงค์เข้ารับการคัดเลือก

ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ งานบริหารการศึกษา ชั้น ๓ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) โทรศัพท์ 
๐๒ – ๗๐๐ – ๕๐๐๐ ต่อ ๔๓๒๖ หรือ ๑๑๐๗

Download เอกสารและรายละเอียดได้ที่

http://www.muic.mahidol.ac.th/thai/ ไปที่ ประกาศข่าวสารและกิจกรรม

เข้าชมพื้นที่

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคาร
อทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) โดยติดต่อเข้าพื้นที่ได้ที่ น.ส. กุลชา เลิศสิทธิพันธ์ โทรศัพท์ ๐๒ – ๗๐๐ – ๕๐๐๐ ต่อ ๔๓๐๗

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการนำเสนอรูปแบบร้าน ผลิตภัณฑ์ และประสบการณ์  

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ งานบริหารกลาง ชั้น ๒ อาคาร ๑ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) และhttp://www.muic.mahidol.ac.th/thai/ไปที่ ประกาศข่าวสารและกิจกรรม

นำเสนอรูปแบบการตกแต่งร้าน ผลิตภัณฑ์ และประสบการณ์  

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐

ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ยื่นซองเสนอราคา

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยกรอกแบบฟอร์มใบเสนอผลประโยชน์ตอบแทน ใส่ซองปิดผนึก เรียน คณะกรรมการสรรหาบุคคลเข้าประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มและร้านถ่ายเอกสาร ในอาคาร
อทิตยาทร

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ งานบริหารกลาง ชั้น ๒ อาคาร ๑ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) และhttp://www.muic.mahidol.ac.th/thai/ไปที่ ประกาศข่าวสารและกิจกรรม

ทำสัญญาและชำระเงิน

ภายใน ๗ วันทำการหลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าประกอบกิจการ (ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ งานบริหารกลาง ชั้น ๑ อาคาร ๑ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

ดาว์โหลด ใบสมัครและประกาศการรับสมัครตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ | PDF

คณบดีมหิดลอินเตอร์รับรางวัลนักการสารธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2558
May 04 2017

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา รศ.ดร.นพ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลนักการสาธารณสุขดีเด่น “รางวัลชัยนาทนเรนทร” ประเภทบริหาร จากมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และสถาบันการศึกษาภาครัฐที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ มอบรางวัลแก่บุคคลที่มีผลงานด้านสาธารณสุขดีเด่นในระดับประเทศ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญพระนาม “ชัยนาทนเรนทร” เป็นชื่อรางวัล เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร อธิบดีกรมสาธารณสุขพระองค์แรก ที่ทรงมีคุณูปการใหญ่หลวงในการวางรากฐานระบบงานสาธารณสุขของประเทศ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรด้านการสาธารณสุข ที่สืบสานพระปณิธานในการดูแลสร้างเสริมสุขภาพประชาชน และเป็นแบบอย่างให้นักการสาธารณสุขทั่วประเทศได้เจริญรอยตาม
การคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร จะพิจารณาจากผู้ที่ทำงานด้านสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชน และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่าส่งผลต่อการพัฒนาการสาธารณสุขในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค โดยในปี 2558 มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกทั้งสิ้น 44 คน


ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก
Feb 02 2017

ดาวโหลด ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รรับคัดเลือกเข้าจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายใน


ดาวโหลด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อเข้าประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม


การรับบุคคลมาประกอบกิจการร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในอาคารอทิตยาทร

ด้วยคณะกรรมการสวัสดิการวิทยาลัยนานาชาติมีความประสงค์จะรับบุคคลมาประกอบกิจการร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในอาคารอทิตยาทร เพื่อให้บริการอาหารและเครื่องดื่มต่าง ๆ แก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป โดยจะรับสมัครและทำการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

รายละเอียด
วัน เวลา สถานที่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอรับ – ยื่นเอกสารใบยื่นความประสงค์เข้ารับการคัดเลือก
ตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ งานบริหารกลาง 
ชั้น ๑ อาคาร ๑ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) โทรศัพท์ 

๐๒ – ๔๔๑ – ๕๐๙๐ ต่อ ๑๑๐๗ หรือ ๑๐๑๓
Download เอกสารและรายละเอียดได้ที่
http://www.muic.mahidol.ac.th/thai/ ไปที่ ประกาศข่าวสารและกิจกรรม
ตรวจสอบและชี้แจงรายละเอียดพื้นที่ประกอบการ
(พาชมพื้นที่)
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ชั้น ๑ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ และเกณฑ์การคัดเลือก

ประกาศ

ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคล เข้าประกอบการร้านอาหาร

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมได้ที่นี่ | PDF

สัมภาษณ์ และชิมอาหาร/ตรวจสอบคุณภาพ
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก
ทำคำมั่นสัญญาและชำระเงิน

  

ดาวโหลด ใบสมัครและประกาศการรับสมัครตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ ​[PDF]


รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าจัดจำหน่ายอาหารฯ
Nov 09 2016

ตามที่คณะกรรมการสรรหาบุคคลเข้าประกอบกิจการร้านค้าจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มภายในห้องอาหารวิทยาลัยนานาชาติ (Canteen) ได้รับสมัครผู้ประกอบการเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 และมีกำหนดสัมภาษณ์ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 นั้น บัดนี้ผลการคัดเลือกเป็นที่ยุติแล้ว รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกตามรายละเอียดที่ปรากฏในประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม | PDF


รับสมัครผู้ประกอบกิจการร้านค้า
ด้วยคณะกรรมการสวัสดิการวิทยาลัยนานาชาติมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าประกอบกิจการร้านค้าจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มภายในห้องอาหารวิทยาลัยนานาชาติ (Canteen) ชั้น ๒ อาคาร ๑ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)เพื่อให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มแก่ นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป  โดยมีกำหนดการดังนี้

รายละเอียด วัน เวลา สถานที่
ขอรับ – ยื่นเอกสารใบยื่นความประสงค์เข้ารับการคัดเลือกและสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ งานบริหารกลาง 
ชั้น ๑ อาคาร ๑ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) 
โทรศัพท์ ๐๒ – ๔๔๑ – ๕๐๙๐ ต่อ ๑๑๐๗ หรือ
http://www.muic.mahidol.ac.th/thai/  
ไปที่ ประกาศข่าวสารและกิจกรรม
ชื่อแจงรายละเอียดพื้นที่ประกอบการ เกณฑ์การคัดเลือกและรายชื่อผู้ม ีสิทธิเข้ารับ การสัมภาษณ์ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒๒๐๗ ชั้น ๒ อาคาร ๒ วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
 
สัมภาษณ์ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม๓๔๑๔ ชั้น ๔ อาคาร ๓ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
งานบริหารกลาง
ชั้น ๒ อาคาร ๑ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)และ http://www.muic.mahidol.ac.th/thai/ ไปที่ ประกาศข่าวสารและกิจกรรม
 
ทำคำมั่นสัญญาและชำระเงิน ภายใน ๗ วันหลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าประกอบกิจการ (ภายในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙) เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
(ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ งานบริหารกลาง ชั้น ๑ อาคาร ๑ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม | PDF


รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม: โครงการพัฒนาชุมชน “ชุมชนอุดมปัญญา…นำพาสุข”
Aug 11 2016
communities_project

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University International College-MUIC) มีนโยบายหลักด้านพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (Social Engagement) โดยการบูรณาการการทำงานเชิงวิชาการร่วมกับชุมชน ร่วมคิดร่วมทำแบบหุ้นส่วน เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย จึงได้จัดประกวดโครงการพัฒนาชุมชน “ชุมชนอุดมปัญญา…นำพาสุข” เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนส่งโครงการเข้าร่วม โดยสามารถส่ง (more…)


มาสเตอร์คลาสเวิร์คชอป
Jun 30 2016
Banner color

Banner_secret_of_master_color

Will Storr (วิล สตอร์) นักเขียนมือรางวัล นักหนังสือพิมพ์ระดับแนวหน้าแห่งสหราชอาณาจักร ผู้มีผลงานตีพิมพ์ใน BBC, The Sunday Times และ The Guardians จะจัดมาสเตอร์คลาสเวิร์คชอปครั้งแรกในไทย

สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร (Media & Communication Program) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริติชเคาน์ซิล ประเทศไทย (British Council Thailand) ภูมิใจเสนอ Secrets of a Master Storyteller มาสเตอร์คลาสเวิร์คชอป 2 วันเต็ม ที่นักเขียนบท นักหนังสือพิมพ์ และ นักประพันธ์ จะได้ร่วมกันค้นพบตั้งแต่ความลับแห่งการสร้างบทประพันธ์อันลุ่มลึก ผ่านกระบวนการ การสร้างความเข้าใจในการทำงานของสมอง ตลอดจนการสร้างรายได้จากงานเขียนในเวทีโลก

งานนี้จัดระหว่างวันที่ 23-24 กรกฏาคม 2559 เวลา 9.00-17.00 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่


ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
Jul 08 2015
รายการจัดซื้อจัดจ้าง | (PDF)
ประกาศ
ณ วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตกแต่งภายในห้องฝึกปฏิบัติการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ขนาดใหญ่ (Large Studio) จำนวน 1 ห้อง ของกลุ่มสาขาวิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม ชั้น 5 อาคารอทิตยาทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบดังนี้

 • กำหนดวันแจกจ่ายหรือจำหน่ายเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ราคา 300.- บาท
 • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
 • ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.mahidol.ac.thและ
   www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
  0-2700-5000 ต่อ 1226 ในวันและเวลาราชการ
 • ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลครั้งนี้สอบถามข้อมูลได้ที่
  ได้ที่งานพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 2
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000 ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ
  ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF
  1. ประกาศประกวดราคา
  2. เอกสารประกวดราคา
  3. ขอบเขตของงาน (TOR)

09

พ.ย.

2561

   

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังนี้

 • Download เอกสารประกวดราคาในเว็ปไซต์
  กรมบัญชีกลาง
  วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2561
 • กำหนดวันเสนอราคาผ่านเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง
   ในวันที่20 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
 • ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.mahidol.ac.thและ
   www.gprocurement.go.th
  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
  0-2700-5000 ต่อ 1226 ในวันและเวลาราชการ
 • ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลครั้งนี้สอบถามข้อมูลได้ที่
  ได้ที่งานพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 2

  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000 ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ
  ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF

  1. ประกาศประกวดราคา
  2. เอกสารประกวดราคา
  3. ขอบเขตของงาน (TOR)

09

ส.ค.

2561

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดดังนี้

 • Download เอกสารประกวดราคาในเว็ปไซต
  ์กรมบัญชีกลาง

  วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561
 • กำหนดวันเสนอราคาผ่านเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง
  ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
 • ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.mahidol.ac.thและ
   www.gprocurement.go.th

  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 
  0-2700-5000

  ต่อ 1226 ในวันและเวลาราชการ

 • ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลครั้งนี้สอบถามข้อมูลได้ท
  ี่ได้ที่งานพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 2

  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000

  ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ
  ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF
  1. ประกาศประกวดราคา
  2. เอกสารประกวดราคา

  3. ขอบเขตของงาน (TOR)

24

ก.ค.

2561

ประกวดราคาเช่ารถตู้ จำนวน 2 คัน  รายละเอียดดังนี้

 • Download เอกสารประกวดราคาในเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง

  ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

 • กำหนดวันเสนอราคาผ่านเว็ปไซต์กรมบัญชีกลางในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561
 • ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.mahidol.ac.thและ 
  www.gprocurement.go.th

  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
   0-2700-5000

  ต่อ 1226 ในวันและเวลาราชการ

 • ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลครั้งนี้สอบถามข้อมูลได้ที่ได้ที่งานพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 2

  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000

  ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ
  ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF

  1. ประกาศประกวดราคา

  2. เอกสารประกวดราคา
  3. ขอบเขตของงาน (TOR)

1

ก.ค.

2561

งานจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน
(แบบรวมอะไหล่) อาคาร 1, 2, 3
และอาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ (HLD) จำนวน 384 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
 รายละเอียดดังนี้

 • Download เอกสารประกวดราคาในเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง

  ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2561

 • กำหนดวันเสนอราคาผ่านเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง
  ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561
 • ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.mahidol.ac.thและ
   www.gprocurement.go.th

  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
   0-2700-5000

  ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ

 • ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลครั้งนี้สอบถามข้อมูลได้ที่ได้ที่งานพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 2

  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000

  ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ

  ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF

20

มิถุนายน 2561

งานประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ณ ประเทศญี่ปุ่น

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)รายละเอียดดังนี้

 • Download เอกสารประกวดราคาในเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง

  ได้ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

 • กำหนดวันเสนอราคาผ่านเว็ปไซต์กรมบัญชีกลางในวันที่ 20 มิถุนายน 2561
 • ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.mahidol.ac.thและ www.gprocurement.go.th

  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000

  ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ

 • ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลครั้งนี้สอบถามข้อมูลได้ที่ได้ที่งานพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 2

  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000

  ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ

  ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF

12

มิ.ย.

2561

รายการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบดังนี้

1. ประกาศประกวดราคา

2. เอกสารประกวดราคา

3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำ

ห้องเรียน จำนวน 6 รายการ

 • Download เอกสารประกวดราคาในเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง

  ได้ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2561

 • กำหนดวันเสนอราคาผ่านเว็ปไซต์กรมบัญชีกลางในวันที่ 19 มิถุนายน 2561
 • ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.mahidol.ac.thและ www.gprocurement.go.th

  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
   0-2700-5000

  ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ

 • ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลครั้งนี้สอบถามข้อมูลได้ที่ได้ที่งานพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 2

  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000

  ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ
  ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF

11 มิถุนายน 2561
งานประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งและ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 10 ชุด ภายในห้องอาหาร ชั้น 2 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)รายละเอียดดังนี้

 • Download เอกสารประกวดราคาในเว็ปไซต์
  กรมบัญชีกลาง
  ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
 • กำหนดวันเสนอราคาผ่านเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง
  ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
 • ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.mahidol.ac.thและ www.gprocurement.go.th
  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
   0-2700-5000ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ
 • ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลครั้งนี้สอบถามข้อมูลได้ที่ได้ที่งานพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 2 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000 ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ
  ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF
15 พฤษภาคม 2561
งานประกวดราคาซื้อม่านพร้อมติดตั้งประจำอาคารอทิตยาทร
ชั้น 5 และชั้น 6
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังนี้

 • Download เอกสารประกวดราคาในเว็ปไซต์กรมบัญชีกลางได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
 • กำหนดวันเสนอราคาผ่านเว็ปไซต์กรมบัญชีกลางในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561
 • ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.mahidol.ac.th
  และ www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
   0-2700-5000 ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ
 • ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลครั้งนี้สอบถามข้อมูลได้ที่ ได้ที่งานพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 2วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000 ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ

  ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF
08 พฤษภาคม 2561
ประกาศเรื่อง “ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ”

1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2. ครุภัณฑ์สำนักงาน
3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
4. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
5. วัสดุสำนักงานและวัสดุที่ได้จากการซ่อมบำรุง
6. วัสดุยานพาหนะ

 • กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
  ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00น.ถึง10.00น.
 • ลงชื่อผู้เข้าร่วมประมูลพร้อมรับแผ่นป้ายหมายเลข
  ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.20น.ถึง 10.50 น.
 • เริ่มประมูลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น.
 • ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลครั้งนี้สอบถามข้อมูลได้ที่ได้ที่งานพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 2 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000 ต่อ 1204  ในวันและเวลาราชการ
  ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF
23 เมษายน 2561

Featured News & Events
 • 150_graphic_design_award นักศึกษามหิดลอินเตอร์คว้ารางวัลชนะเลิศ The Degree Show 2018 ,

  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมานางสาวสรชา กฤษณะการะเกตุ นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศสาขา Graphic Design จากผลงานศิลปนิพนธ์ชื่อ Craft Culture ในการประกวด

 • 150_01 MUIC Case Club จัด Case Competition ประจำภาคเรียนที่ 1 ,

  ชมรม MUIC Case Club จัดการแข่งขัน Case Competition ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องสัมมนา อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ…

 • 150_talktodean_01 คณบดีพบปะประชาคมนักศึกษาครั้งที่ 1 ,

  เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 งานกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ จัดกิจกรรม “คณบดีพบปะประชาคมนักศึกษา” ณ ห้องจรินทร์ยารัศมิ์ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ

 • 150_openhouse มหิดลอินเตอร์จัดงานเปิดบ้าน 2018 ,

  เมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายนทีผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ผลถานุกิติถาวร รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ และประธานคณะกรรมการจัดงาน MUIC Open House 2018พร้อมคณะผู้บริหารร่วมเปิดงาน“MUIC Open House 2018” ภายใต้แนวคิด

 • 150_salle_busness แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริหารธุรกิจ ,

  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริยะ เตชะรุ่งโรจน์ หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทนา อุดมกิจ อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ

 • 150_waikru_2018 มหิดลอินเตอร์จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2018 ,

  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ผู้แทนนักศึกษาทุกระดับชั้น นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ ศิษย์เก่า

 • 150_inner_peace_2018 ชมรม Inner Peace จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ,

  ชมรมบัณฑิตทางโลกบัณฑิตทางธรรม วิทยาลัยนานาชาติ (MUIC Inner Peace Club) จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 8.00-9.30น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน…

 • 150_wealth_campus มหิดลอินเตอร์จับมือโพสต์ทูเดย์จัด Wealth Campus ,

  เมื่อวันที่ 3-4 ตุลาคมที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ จัดกิจกรรม Post Today Wealth Campus @MUIC โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ผลถานุกิติถาวร รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ วิทยาลัยนานาชาติ

 • 150_dean_chulatida คณบดีวิทยาลัยนานาชาติท่านใหม่ ,

  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีมติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคนใหม่ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 150_dean_01 คณบดีท่านใหม่วิทยาลัยนานาชาติ ,

  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตลอดจนคณาจารย์และพนักงานวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าถวายสักการะศาลเจ้าพ่อขุนทุ่ง และสิ่งศักสิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล