มหิดลอินเตอร์จัดงานศิลปนิพนธ์ “Little Big Ideas: Communication Design Thesis Show 2018”
Jul 17 2018

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดนิทรรศการ แสดงผลงานศิลปนิพนธ์ “Little Big Ideas: Communication Design Thesis Show 2018” โดยนักศึกษาหลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ กลุ่มสาขาวิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม จำนวน 13 ผลงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษา ได้มีโอกาสแสดงผลงานออกสู่สายตาบุคคลภายนอก รวมทั้งเป็นการแนะนำหลักสูตรให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น ผลงานของนักศึกษาในปีนี้ จัดแสดงภายใต้แนวความคิด “Little Big Ideas” ไอเดียเล็กๆ ของนักศึกษาที่มีความตั้งใจที่จะนำศาสตร์ของการออกแบบมาใช้ เพื่อช่วยพัฒนาสังคมใน มุมมองต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยเน้นงานออกแบบในสื่อหลากหลายรูปแบบ (Design for Social Good) ผลงานจะจัดแสดง ณ ห้องแสดงงาน YELO House ซอยเกษมสันต์ 1 พระราม 1 ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่ เวลา 10.00 – 20.00 น. โดยพิธีเปิดนิทรรศการจะจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น.

ติดต่อสอบถาม: หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ กลุ่มสาขาวิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล
go.eventpop.me/littlebigideas
FB: https://www.facebook.com/designforsocialgood.th


ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนที่จอดรถ อาคารอทิตยาทร ประจำปีการศึกษา 1/2560
Nov 27 2017

อาคารอทิตยาทร ให้บริการที่จอดรถสำหรับนักศึกษาที่ชั้น B2 – B3 คิดอัตราเหมาจ่าย 4,000 บาท สามารถจอดรถได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 – 30 เมษายน 2561 มีกำหนดช่วงเวลาลงทะเบียนดังนี้

PROMOTE_PARK_3-2560_12-2

ลงทะเบียน 27 พฤศจิกายน 2560 (08.00 น.) เป็นต้นไป ถึง 8 ธันวาคม 2560    (ปิดรับ 12.00 น. ) ผ่านระบบ Online เท่านั้น
https://capp.muic.mahidol.ac.th/parking/
ตรวจเชื้อเพลิง 27 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2560
อาคารอทิตยาทร ชั้น B1 ห้องควบคุม
08.30 – 16.30 น. (12.00 – 13.00 น. งดให้บริการ)
ชำระเงิน 27 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2560
รับบัตรจอด 18 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป 
สำนักงานอาคารอทิตยาทร ชั้น 3 ห้อง 348

ขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
1. นักศึกษาเข้าไปที่ระบบ (ตาม URL :https://capp.muic.mahidol.ac.th/parking/)

– กรอก E-mail Address
– ระบบโปรแกรมที่จอดรถจะส่ง  Verification Code ไปให้ทาง E-mail

2. กรอกข้อมูลส่วนตัว (ตาม URL : ที่ได้รับทาง E-mail address )

a. ชื่อ-สกุลนักศึกษา
b.รหัสประจำตัวนักศึกษา
c.E-mail/ โทรศัพท์ (โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง)
d.ทะเบียนรถ ยี่ห้อ รุ่น จังหวัด ประเภทเชื้อเพลิง
e. ใส่ Verification Code ที่ได้จากทาง E-mail จากขั้นตอนแรก

** โปรดกรอกทะเบียนรถที่ใช้จริงและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งข้อมูล **
** หากพบทะเบียนรถเลขซ้ำกันขอตัดสิทธิ์รถที่เลขทะเบียนซ้ำกันทุกกรณี **

3. ระบบโปรแกรมที่จอดรถจะส่ง E-mail เพื่อทำการยืนยันตัวตน

4. การตรวจเชื้อเพลิง

4.1 เลขทะเบียนรถยนต์ที่เคยลงทะเบียนในระบบ สามารถชำระเงินได้ทันที โดยที่ไม่ต้องตรวจเชื้อเพลิงและไม่ต้องยื่นเอกสารผู้มีสิทธิ์ครอบครองรถ
4.2 สำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนที่จอดรถ (ในรอบเดือน กันยายน – ธันวาคม 2560)
นักศึกษาต้องนำรถมาตรวจเชื้อเพลิงก่อนถึงจะชำระเงินได้ โดยมีขั้นตอนการตรวจเชื้อเพลิงดังนี้

1.)นำรถยนต์มาตรวจเชื้อเพลิงในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น ที่ชั้น B1 ห้องควบคุม (โดยจอดรถยนต์ที่ข้างห้องควบคุม) พร้อมทั้งยื่นเอกสาร ได้แก่

สำเนาบัตรนักศึกษา รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
สำเนาเอกสารผู้มีสิทธิ์ครอบครองรถ (เล่มทะเบียน) รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับชำระเงิน

2.)เจ้าหน้าที่จะพิมพ์ใบชำระเงินให้ พร้อมทั้งได้รับ E-mail สำหรับจ่ายเงินผ่านทางระบบ Payment Online โดยสามารถนำไปชำระเงินได้ทันที

** ตรวจเชื้อเพลิงให้เฉพาะนักศึกษาที่มีเอกสารครบสมบูรณ์ **
** สำเนาทะเบียนรถต้องตรงกับเลขทะเบียนรถที่นำมาตรวจเชื้อเพลิง **
** กรณีเป็นรถติดแก๊สขอตัดสิทธิ์ในการจอดใต้อาคาร **

5.  การชำระเงินสามารถชำระเงินได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

            (1.) ผ่านทางระบบ PAYMENT ONLINE
                        – เฉพาะนักศึกษาที่มีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล เท่านั้น
                        – รู้ผลทันทีหลังจากทำการชำระเงิน
            (2.) ผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา
– นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบชำระเงิน และชำระเงินผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขา
– รู้ผล 3 วันหลังทำการหลังการชำระเงิน

6. นักศึกษาสามารถรับบัตรจอดรถ ที่สำนักงานอาคารอทิตยาทร (ห้อง 348 ชั้น 3 เวลา 08.00 – 17.00 น.)   พร้อมใบสำคัญรับเงิน

* สิทธิ์ที่จอดรถจะเป็นผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อชำระเงินเรียบร้อยเท่านั้น โปรดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนชำระเงิน เมื่อวิทยาลัยฯ ได้รับการชำระเงินค่าลงทะเบียนที่จอดรถแล้ว วิทยาลัยฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าลงทะเบียนที่จอดรถทุกกรณี
** แนะนำให้นักศึกษาชำระเงินผ่านระบบออนไลน์เพราะสามารถรู้ผลได้ทันที
*** การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารจะรู้ผล 3 วันหลังทำการหลังชำระเงิน หากจำนวนสิทธิ์เต็มก่อนถือว่านักศึกษาไม่ได้สิทธิ์ที่จอดรถในครั้งนี้
****หากที่จอดรถเต็มสามารถขอรับเงินคืนได้ที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี อาคาร 2 ชั้น 2 วิทยาลัยนานาชาติ


ร้านเครื่องดื่มและร้านถ่ายเอกสาร
Aug 23 2017

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าประกอบกิจการ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าประกอบการร้านเครื่องดื่มและเบเกอรี่ และร้านถ่ายเอกสารภายใน อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ
ดาว์โหลด ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าประกอบกิจการ | PDF

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้านำเสนอรูปแบบการตกแต่งร้านค้า

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้านำเสนอรูปแบบการตกแต่งร้านค้า เพื่อเข้าประกอบ ร้านเครื่องดื่มและเบเกอรี่ และร้านถ่ายเอกสาร ในอาคารอทิตยาทร พ.ศ. 2560
ดาว์โหลด ผู้มีสิทธิ์เข้านำเสนอรูปแบบตกแต่งร้านค้า | PDF

รับบุคคลมาประกอบกิจการร้านเครื่องดื่มและร้านถ่ายเอกสาร

ด้วยคณะกรรมการสวัสดิการวิทยาลัยนานาชาติมีความประสงค์จะรับบุคคลมาประกอบกิจการร้านเครื่องดื่มและร้านถ่ายเอกสาร ภายในอาคารอทิตยาทร เพื่อให้บริการอาหารและเครื่องดื่มต่าง ๆ แก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป โดยจะรับสมัครและทำการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 1. ร้านเครื่องดื่มและเบเกอรี่
 2. ร้านถ่ายเอกสาร
1. ร้านเครื่องดื่มและเบเกอรี่

รายละเอียด

วัน เวลา สถานที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอรับ – ยื่นเอกสารใบยื่นความประสงค์เข้ารับการคัดเลือก

ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ งานบริหารการศึกษา ชั้น ๓ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) โทรศัพท์ 
๐๒ – ๗๐๐ – ๕๐๐๐ ต่อ ๔๓๒๖ หรือ ๑๑๐๗

Download เอกสารและรายละเอียดได้ที่

http://www.muic.mahidol.ac.th/thai/ ไปที่ ประกาศข่าวสารและกิจกรรม

     

เข้าชมพื้นที่

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคาร
อทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) โดยติดต่อเข้าพื้นที่ได้ที่ น.ส. กุลชา เลิศสิทธิพันธ์ โทรศัพท์ ๐๒ – ๗๐๐ – ๕๐๐๐ ต่อ ๔๓๐๗

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการนำเสนอรูปแบบร้าน ผลิตภัณฑ์ และประสบการณ์  

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ งานบริหารกลาง ชั้น ๒ อาคาร ๑ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) และhttp://www.muic.mahidol.ac.th/thai/ไปที่ ประกาศข่าวสารและกิจกรรม

นำเสนอรูปแบบการตกแต่งร้าน ผลิตภัณฑ์ และประสบการณ์  

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐

ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ยื่นซองเสนอราคา

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยกรอกแบบฟอร์มใบเสนอผลประโยชน์ตอบแทน ใส่ซองปิดผนึก เรียน คณะกรรมการสรรหาบุคคลเข้าประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มและร้านถ่ายเอกสาร ในอาคาร
อทิตยาทร

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ งานบริหารกลาง ชั้น ๒ อาคาร ๑ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) และhttp://www.muic.mahidol.ac.th/thai/ไปที่ ประกาศข่าวสารและกิจกรรม

ทำสัญญาและชำระเงิน

ภายใน ๗ วันทำการหลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าประกอบกิจการ (ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ งานบริหารกลาง ชั้น ๑ อาคาร ๑ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

ดาว์โหลด ใบสมัครและประกาศการรับสมัครตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ | PDF
2. ร้านถ่ายเอกสาร

รายละเอียด

วัน เวลา สถานที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอรับ – ยื่นเอกสารใบยื่นความประสงค์เข้ารับการคัดเลือก

ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ งานบริหารการศึกษา ชั้น ๓ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) โทรศัพท์ 
๐๒ – ๗๐๐ – ๕๐๐๐ ต่อ ๔๓๒๖ หรือ ๑๑๐๗

Download เอกสารและรายละเอียดได้ที่

http://www.muic.mahidol.ac.th/thai/ ไปที่ ประกาศข่าวสารและกิจกรรม

เข้าชมพื้นที่

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคาร
อทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) โดยติดต่อเข้าพื้นที่ได้ที่ น.ส. กุลชา เลิศสิทธิพันธ์ โทรศัพท์ ๐๒ – ๗๐๐ – ๕๐๐๐ ต่อ ๔๓๐๗

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการนำเสนอรูปแบบร้าน ผลิตภัณฑ์ และประสบการณ์  

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ งานบริหารกลาง ชั้น ๒ อาคาร ๑ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) และhttp://www.muic.mahidol.ac.th/thai/ไปที่ ประกาศข่าวสารและกิจกรรม

นำเสนอรูปแบบการตกแต่งร้าน ผลิตภัณฑ์ และประสบการณ์  

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐

ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ยื่นซองเสนอราคา

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยกรอกแบบฟอร์มใบเสนอผลประโยชน์ตอบแทน ใส่ซองปิดผนึก เรียน คณะกรรมการสรรหาบุคคลเข้าประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มและร้านถ่ายเอกสาร ในอาคาร
อทิตยาทร

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ งานบริหารกลาง ชั้น ๒ อาคาร ๑ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) และhttp://www.muic.mahidol.ac.th/thai/ไปที่ ประกาศข่าวสารและกิจกรรม

ทำสัญญาและชำระเงิน

ภายใน ๗ วันทำการหลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าประกอบกิจการ (ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ งานบริหารกลาง ชั้น ๑ อาคาร ๑ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

ดาว์โหลด ใบสมัครและประกาศการรับสมัครตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ | PDF

คณบดีมหิดลอินเตอร์รับรางวัลนักการสารธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2558
May 04 2017

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา รศ.ดร.นพ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลนักการสาธารณสุขดีเด่น “รางวัลชัยนาทนเรนทร” ประเภทบริหาร จากมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และสถาบันการศึกษาภาครัฐที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ มอบรางวัลแก่บุคคลที่มีผลงานด้านสาธารณสุขดีเด่นในระดับประเทศ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญพระนาม “ชัยนาทนเรนทร” เป็นชื่อรางวัล เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร อธิบดีกรมสาธารณสุขพระองค์แรก ที่ทรงมีคุณูปการใหญ่หลวงในการวางรากฐานระบบงานสาธารณสุขของประเทศ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรด้านการสาธารณสุข ที่สืบสานพระปณิธานในการดูแลสร้างเสริมสุขภาพประชาชน และเป็นแบบอย่างให้นักการสาธารณสุขทั่วประเทศได้เจริญรอยตาม
การคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร จะพิจารณาจากผู้ที่ทำงานด้านสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชน และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่าส่งผลต่อการพัฒนาการสาธารณสุขในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค โดยในปี 2558 มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกทั้งสิ้น 44 คน


ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก
Feb 02 2017

ดาวโหลด ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รรับคัดเลือกเข้าจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายใน


ดาวโหลด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อเข้าประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม


การรับบุคคลมาประกอบกิจการร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในอาคารอทิตยาทร

ด้วยคณะกรรมการสวัสดิการวิทยาลัยนานาชาติมีความประสงค์จะรับบุคคลมาประกอบกิจการร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในอาคารอทิตยาทร เพื่อให้บริการอาหารและเครื่องดื่มต่าง ๆ แก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป โดยจะรับสมัครและทำการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

รายละเอียด
วัน เวลา สถานที่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอรับ – ยื่นเอกสารใบยื่นความประสงค์เข้ารับการคัดเลือก
ตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ งานบริหารกลาง 
ชั้น ๑ อาคาร ๑ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) โทรศัพท์ 

๐๒ – ๔๔๑ – ๕๐๙๐ ต่อ ๑๑๐๗ หรือ ๑๐๑๓
Download เอกสารและรายละเอียดได้ที่
http://www.muic.mahidol.ac.th/thai/ ไปที่ ประกาศข่าวสารและกิจกรรม
ตรวจสอบและชี้แจงรายละเอียดพื้นที่ประกอบการ
(พาชมพื้นที่)
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ชั้น ๑ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ และเกณฑ์การคัดเลือก

ประกาศ

ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคล เข้าประกอบการร้านอาหาร

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมได้ที่นี่ | PDF

สัมภาษณ์ และชิมอาหาร/ตรวจสอบคุณภาพ
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก
ทำคำมั่นสัญญาและชำระเงิน

  

ดาวโหลด ใบสมัครและประกาศการรับสมัครตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ ​[PDF]


รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าจัดจำหน่ายอาหารฯ
Nov 09 2016

ตามที่คณะกรรมการสรรหาบุคคลเข้าประกอบกิจการร้านค้าจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มภายในห้องอาหารวิทยาลัยนานาชาติ (Canteen) ได้รับสมัครผู้ประกอบการเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 และมีกำหนดสัมภาษณ์ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 นั้น บัดนี้ผลการคัดเลือกเป็นที่ยุติแล้ว รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกตามรายละเอียดที่ปรากฏในประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม | PDF


รับสมัครผู้ประกอบกิจการร้านค้า
ด้วยคณะกรรมการสวัสดิการวิทยาลัยนานาชาติมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าประกอบกิจการร้านค้าจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มภายในห้องอาหารวิทยาลัยนานาชาติ (Canteen) ชั้น ๒ อาคาร ๑ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)เพื่อให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มแก่ นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป  โดยมีกำหนดการดังนี้

รายละเอียด วัน เวลา สถานที่
ขอรับ – ยื่นเอกสารใบยื่นความประสงค์เข้ารับการคัดเลือกและสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ งานบริหารกลาง 
ชั้น ๑ อาคาร ๑ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) 
โทรศัพท์ ๐๒ – ๔๔๑ – ๕๐๙๐ ต่อ ๑๑๐๗ หรือ
http://www.muic.mahidol.ac.th/thai/  
ไปที่ ประกาศข่าวสารและกิจกรรม
ชื่อแจงรายละเอียดพื้นที่ประกอบการ เกณฑ์การคัดเลือกและรายชื่อผู้ม ีสิทธิเข้ารับ การสัมภาษณ์ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒๒๐๗ ชั้น ๒ อาคาร ๒ วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
 
สัมภาษณ์ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม๓๔๑๔ ชั้น ๔ อาคาร ๓ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
งานบริหารกลาง
ชั้น ๒ อาคาร ๑ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)และ http://www.muic.mahidol.ac.th/thai/ ไปที่ ประกาศข่าวสารและกิจกรรม
 
ทำคำมั่นสัญญาและชำระเงิน ภายใน ๗ วันหลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าประกอบกิจการ (ภายในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙) เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
(ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ งานบริหารกลาง ชั้น ๑ อาคาร ๑ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม | PDF


รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม: โครงการพัฒนาชุมชน “ชุมชนอุดมปัญญา…นำพาสุข”
Aug 11 2016
communities_project

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University International College-MUIC) มีนโยบายหลักด้านพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (Social Engagement) โดยการบูรณาการการทำงานเชิงวิชาการร่วมกับชุมชน ร่วมคิดร่วมทำแบบหุ้นส่วน เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย จึงได้จัดประกวดโครงการพัฒนาชุมชน “ชุมชนอุดมปัญญา…นำพาสุข” เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนส่งโครงการเข้าร่วม โดยสามารถส่ง (more…)


มาสเตอร์คลาสเวิร์คชอป
Jun 30 2016
Banner color

Banner_secret_of_master_color

Will Storr (วิล สตอร์) นักเขียนมือรางวัล นักหนังสือพิมพ์ระดับแนวหน้าแห่งสหราชอาณาจักร ผู้มีผลงานตีพิมพ์ใน BBC, The Sunday Times และ The Guardians จะจัดมาสเตอร์คลาสเวิร์คชอปครั้งแรกในไทย

สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร (Media & Communication Program) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริติชเคาน์ซิล ประเทศไทย (British Council Thailand) ภูมิใจเสนอ Secrets of a Master Storyteller มาสเตอร์คลาสเวิร์คชอป 2 วันเต็ม ที่นักเขียนบท นักหนังสือพิมพ์ และ นักประพันธ์ จะได้ร่วมกันค้นพบตั้งแต่ความลับแห่งการสร้างบทประพันธ์อันลุ่มลึก ผ่านกระบวนการ การสร้างความเข้าใจในการทำงานของสมอง ตลอดจนการสร้างรายได้จากงานเขียนในเวทีโลก

งานนี้จัดระหว่างวันที่ 23-24 กรกฏาคม 2559 เวลา 9.00-17.00 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่


ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
Jul 08 2015
รายการจัดซื้อจัดจ้าง | (PDF)
ประกาศ 
ณ วันที่

ประกวดราคาเช่ารถตู้ จำนวน 2 คัน  รายละเอียดดังนี้ี้

 • Download เอกสารประกวดราคาในเว็ปไซต์
  กรมบัญชีกลาง
   
  ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
 • กำหนดวันเสนอราคาผ่านเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง 
  ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561
 • ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.mahidol.ac.th
   และ www.gprocurement.go.th
   
  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000
  ต่อ 1226 ในวันและเวลาราชการ
 • ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลครั้งนี้สอบถามข้อมูลได้ที่ 
  ได้ที่งานพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 2 
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000
  ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ 
  ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF
  1. ประกาศประกวดราคา
  2. เอกสารประกวดราคา
  3. ขอบเขตของงาน (TOR)

1 ตุลาคม

2561

งานจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน (แบบรวมอะไหล่) อาคาร 123 และอาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ (HLD) จำนวน 384 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังนี้ี้

 • Download เอกสารประกวดราคาในเว็ปไซต์
  กรมบัญชีกลาง
   
  ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2561
 • กำหนดวันเสนอราคาผ่านเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง 
  ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561
 • ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.mahidol.ac.th
   และ www.gprocurement.go.th
   
  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000
  ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ
 • ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลครั้งนี้สอบถามข้อมูลได้ที่ 
  ได้ที่งานพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 2 
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000
  ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ 
  ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF
20
มิถุนายน 2561

งานประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ณ ประเทศญี่ปุ่น
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดดังนี้

 • Download เอกสารประกวดราคาในเว็ปไซต์
  กรมบัญชีกลาง
   
  ได้ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
 • กำหนดวันเสนอราคาผ่านเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง 
  ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561
 • ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.mahidol.ac.th
   และ www.gprocurement.go.th
   
  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000
  ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ
 • ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลครั้งนี้สอบถามข้อมูลได้ที่ 
  ได้ที่งานพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 2 
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000
  ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ 
  ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF

12 มิถุนายน 2561

รายการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบดังนี้
1. ประกาศประกวดราคา
2. เอกสารประกวดราคา
3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำ
ห้องเรียน จำนวน 6 รายการ

 • Download เอกสารประกวดราคาในเว็ปไซต์
  กรมบัญชีกลาง
   
  ได้ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2561
 • กำหนดวันเสนอราคาผ่านเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง 
  ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561
 • ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.mahidol.ac.th
   และ www.gprocurement.go.th
   
  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000
  ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ
 • ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลครั้งนี้สอบถามข้อมูลได้ที่ 
  ได้ที่งานพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 2 
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000
  ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ 
  ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF

11 มิถุนายน 2561
งานประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 10 ชุด ภายในห้องอาหาร ชั้น 2 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)รายละเอียดดังนี้

 • Download เอกสารประกวดราคาในเว็ปไซต์
  กรมบัญชีกลาง
   
  ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
 • กำหนดวันเสนอราคาผ่านเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง 
  ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
 • ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.mahidol.ac.th
   และ www.gprocurement.go.th
   
  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000
  ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ
 • ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลครั้งนี้สอบถามข้อมูลได้ที่ 
  ได้ที่งานพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 2 
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000
  ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ 
  ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF

15 พฤษภาคม 2561
งานประกวดราคาซื้อม่านพร้อมติดตั้ง
ประจำอาคารอทิตยาทร ชั้น 5 และชั้น 6
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
e-bidding)
รายละเอียดดังนี้

 • Download เอกสารประกวดราคาในเว็ปไซต
  ์กรมบัญชีกลาง
   
  ได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
 • กำหนดวันเสนอราคาผ่านเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง 
  ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561
 • ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.mahidol.ac.th
   และ www.gprocurement.go.th
   
  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000
  ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ
 • ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลครั้งนี้สอบถามข้อมูลได้ที่ 

  ได้ที่งานพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 2 
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000
  ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ 
  ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF

08 พฤษภาคม 2561
ประกาศเรื่อง "ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ"

1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2. ครุภัณฑ์สำนักงาน
3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
4. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
5. วัสดุสำนักงานและวัสดุที่ได้จากการซ่อมบำรุง
6. วัสดุยานพาหนะ

 • กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 
  ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00น.ถึง10.00น.
 • ลงชื่อผู้เข้าร่วมประมูลพร้อมรับแผ่นป้ายหมายเลข 
  ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.20น.ถึง 10.50 น.
 • เริ่มประมูล
   ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น.
 • ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลครั้งนี้สอบถามข้อมูลได้ที่ 
  ได้ที่งานพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 2 
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000 ต่อ 1204  ในวันและเวลาราชการ 
  ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF

23 เมษายน 2561

Featured News & Events
 • มหิดลอินเตอร์จัดงานศิลปนิพนธ์ “Little Big Ideas: Communication Design Thesis Show 2018” ,

  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดนิทรรศการ แสดงผลงานศิลปนิพนธ์ “Little Big Ideas: Communication Design Thesis Show 2018” โดยนักศึกษาหลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ กลุ่มสาขาวิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม จำนวน 13 ผลงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษา ได้มีโอกาสแสดงผลงานออกสู่สายตาบุคคลภายนอก รวมทั้งเป็นการแนะนำหลักสูตรให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น…

 • 150_thai_team_korean_football นศ.มหิดลอินเตอร์คว้ารางวัลจากการแข่งฟุตบอลที่เกาหลี ,

  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม-3 มิถุนายนที่ผ่านมา นายอริยธัช ธนะรัตน์สรณ์ นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน และนายแดเรียส จิระสานต์ นักศึกษาสาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมจากประเทศไทย

 • 150_EMP_thesis_exhibition_01 มหิดลอินเตอร์จัดนิทรรศการ EMP Thesis Exhibition 2018” ,

  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “EMP Thesis Exhibition 2018” ภายใต้แนวคิด “สะท้อน” โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิชาสร้างสรรค์สื่อบันเทิง

 • 150_provide_training_9_school มหิดลอินเตอร์เซ็น MOU กับศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ,

  วันที่ 5 กรกฎาคม 61 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง งบประมาณ ปี ๒๕๖๑ โดย

 • 150_student_win_award_youth_ecosperity_dialogue นศ.มหิดลอินเตอร์ รับรางวัล Best Performing Student Awards จาก YED 2018 ,

  เมื่อวันที่ 3-7 กรกฎาคมที่ผ่านมา นางสาวปานาวัลย์ วโนทยาพิทักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมโครงการ Youth Ecosperity Dialogue 2018 (YED 2018) ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของการประชุม

 • 150_EdPEX_2561 มหิดลอินเตอร์รับการตรวจประเมิน EdPEx ประจำปี 2561 ,

  เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายนที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์นายแพทย์ พิทยา จารุพูนผล คณบดีพร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

 • 150_volunteer_club_plants_tree มหิดลอินเตอร์จัดกิจกรรมอาสาปลูกต้นไม้ ,

  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมา ชมรมอาสาและพัฒนาชุมชน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC Volunteer Club) จัดกิจกรรมอาสาปลูกต้นไม้ ณ อุทยานแห่งชาติไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

 • 150-SMO-Go-Wild สโมสรนักศึกษามหิดลอินเตอร์ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ,

  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายนทีผ่านมา สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “SMO go Wild” ณ บ้านถ้ำเสือ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เพื่อให้สมาชิกสโมสรนักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

 • 150_field_trip มหิดลอินเตอร์ร่วมกับสมุทรสาครพัฒนาเมืองจัดพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุม... ,

  เมื่อวันที่ 16 -17 มิถุนายน 2561 กลุ่มสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (THM-MUIC) ร่วมกับ บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม จัดโครงการ “เส้นทางท่องเที่ยวนำร่องชุมชนและประวัติศาสตร์ท่าฉลอม” ภายใต้แนวคิด

 • 150_finaltouch_2018 มหิดลอินเตอร์จัดพิธีปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ปี 2561 ,

  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ที่ผ่านมา งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ THE MUIC FINAL TOUCH 2018” ให้แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2560-2561 จำนวน 757 คน โดยมีรองศาสตราจารย์…