ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนที่จอดรถ อาคารอทิตยาทร ประจำปีการศึกษา 1/2560

อาคารอทิตยาทร ให้บริการที่จอดรถสำหรับนักศึกษาที่ชั้น B2 – B3 คิดอัตราเหมาจ่าย 4,000 บาท สามารถจอดรถได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 – 30 เมษายน 2561 มีกำหนดช่วงเวลาลงทะเบียนดังนี้

PROMOTE_PARK_3-2560_12-2

ลงทะเบียน 27 พฤศจิกายน 2560 (08.00 น.) เป็นต้นไป ถึง 8 ธันวาคม 2560    (ปิดรับ 12.00 น. ) ผ่านระบบ Online เท่านั้น
https://capp.muic.mahidol.ac.th/parking/
ตรวจเชื้อเพลิง 27 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2560
อาคารอทิตยาทร ชั้น B1 ห้องควบคุม
08.30 – 16.30 น. (12.00 – 13.00 น. งดให้บริการ)
ชำระเงิน 27 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2560
รับบัตรจอด 18 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป 
สำนักงานอาคารอทิตยาทร ชั้น 3 ห้อง 348

ขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
1. นักศึกษาเข้าไปที่ระบบ (ตาม URL :https://capp.muic.mahidol.ac.th/parking/)

– กรอก E-mail Address
– ระบบโปรแกรมที่จอดรถจะส่ง  Verification Code ไปให้ทาง E-mail

2. กรอกข้อมูลส่วนตัว (ตาม URL : ที่ได้รับทาง E-mail address )

a. ชื่อ-สกุลนักศึกษา
b.รหัสประจำตัวนักศึกษา
c.E-mail/ โทรศัพท์ (โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง)
d.ทะเบียนรถ ยี่ห้อ รุ่น จังหวัด ประเภทเชื้อเพลิง
e. ใส่ Verification Code ที่ได้จากทาง E-mail จากขั้นตอนแรก

** โปรดกรอกทะเบียนรถที่ใช้จริงและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งข้อมูล **
** หากพบทะเบียนรถเลขซ้ำกันขอตัดสิทธิ์รถที่เลขทะเบียนซ้ำกันทุกกรณี **

3. ระบบโปรแกรมที่จอดรถจะส่ง E-mail เพื่อทำการยืนยันตัวตน

4. การตรวจเชื้อเพลิง

4.1 เลขทะเบียนรถยนต์ที่เคยลงทะเบียนในระบบ สามารถชำระเงินได้ทันที โดยที่ไม่ต้องตรวจเชื้อเพลิงและไม่ต้องยื่นเอกสารผู้มีสิทธิ์ครอบครองรถ
4.2 สำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนที่จอดรถ (ในรอบเดือน กันยายน – ธันวาคม 2560)
นักศึกษาต้องนำรถมาตรวจเชื้อเพลิงก่อนถึงจะชำระเงินได้ โดยมีขั้นตอนการตรวจเชื้อเพลิงดังนี้

1.)นำรถยนต์มาตรวจเชื้อเพลิงในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น ที่ชั้น B1 ห้องควบคุม (โดยจอดรถยนต์ที่ข้างห้องควบคุม) พร้อมทั้งยื่นเอกสาร ได้แก่

สำเนาบัตรนักศึกษา รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
สำเนาเอกสารผู้มีสิทธิ์ครอบครองรถ (เล่มทะเบียน) รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับชำระเงิน

2.)เจ้าหน้าที่จะพิมพ์ใบชำระเงินให้ พร้อมทั้งได้รับ E-mail สำหรับจ่ายเงินผ่านทางระบบ Payment Online โดยสามารถนำไปชำระเงินได้ทันที

** ตรวจเชื้อเพลิงให้เฉพาะนักศึกษาที่มีเอกสารครบสมบูรณ์ **
** สำเนาทะเบียนรถต้องตรงกับเลขทะเบียนรถที่นำมาตรวจเชื้อเพลิง **
** กรณีเป็นรถติดแก๊สขอตัดสิทธิ์ในการจอดใต้อาคาร **

5.  การชำระเงินสามารถชำระเงินได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

            (1.) ผ่านทางระบบ PAYMENT ONLINE
                        – เฉพาะนักศึกษาที่มีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล เท่านั้น
                        – รู้ผลทันทีหลังจากทำการชำระเงิน
            (2.) ผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา
– นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบชำระเงิน และชำระเงินผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขา
– รู้ผล 3 วันหลังทำการหลังการชำระเงิน

6. นักศึกษาสามารถรับบัตรจอดรถ ที่สำนักงานอาคารอทิตยาทร (ห้อง 348 ชั้น 3 เวลา 08.00 – 17.00 น.)   พร้อมใบสำคัญรับเงิน

* สิทธิ์ที่จอดรถจะเป็นผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อชำระเงินเรียบร้อยเท่านั้น โปรดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนชำระเงิน เมื่อวิทยาลัยฯ ได้รับการชำระเงินค่าลงทะเบียนที่จอดรถแล้ว วิทยาลัยฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าลงทะเบียนที่จอดรถทุกกรณี
** แนะนำให้นักศึกษาชำระเงินผ่านระบบออนไลน์เพราะสามารถรู้ผลได้ทันที
*** การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารจะรู้ผล 3 วันหลังทำการหลังชำระเงิน หากจำนวนสิทธิ์เต็มก่อนถือว่านักศึกษาไม่ได้สิทธิ์ที่จอดรถในครั้งนี้
****หากที่จอดรถเต็มสามารถขอรับเงินคืนได้ที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี อาคาร 2 ชั้น 2 วิทยาลัยนานาชาติ


ร้านเครื่องดื่มและร้านถ่ายเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าประกอบกิจการ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าประกอบการร้านเครื่องดื่มและเบเกอรี่ และร้านถ่ายเอกสารภายใน อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ
ดาว์โหลด ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าประกอบกิจการ | PDF

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้านำเสนอรูปแบบการตกแต่งร้านค้า

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้านำเสนอรูปแบบการตกแต่งร้านค้า เพื่อเข้าประกอบ ร้านเครื่องดื่มและเบเกอรี่ และร้านถ่ายเอกสาร ในอาคารอทิตยาทร พ.ศ. 2560
ดาว์โหลด ผู้มีสิทธิ์เข้านำเสนอรูปแบบตกแต่งร้านค้า | PDF

รับบุคคลมาประกอบกิจการร้านเครื่องดื่มและร้านถ่ายเอกสาร

ด้วยคณะกรรมการสวัสดิการวิทยาลัยนานาชาติมีความประสงค์จะรับบุคคลมาประกอบกิจการร้านเครื่องดื่มและร้านถ่ายเอกสาร ภายในอาคารอทิตยาทร เพื่อให้บริการอาหารและเครื่องดื่มต่าง ๆ แก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป โดยจะรับสมัครและทำการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 1. ร้านเครื่องดื่มและเบเกอรี่
 2. ร้านถ่ายเอกสาร
1. ร้านเครื่องดื่มและเบเกอรี่

รายละเอียด

วัน เวลา สถานที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอรับ – ยื่นเอกสารใบยื่นความประสงค์เข้ารับการคัดเลือก

ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ งานบริหารการศึกษา ชั้น ๓ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) โทรศัพท์ 
๐๒ – ๗๐๐ – ๕๐๐๐ ต่อ ๔๓๒๖ หรือ ๑๑๐๗

Download เอกสารและรายละเอียดได้ที่

http://www.muic.mahidol.ac.th/thai/ ไปที่ ประกาศข่าวสารและกิจกรรม

     

เข้าชมพื้นที่

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคาร
อทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) โดยติดต่อเข้าพื้นที่ได้ที่ น.ส. กุลชา เลิศสิทธิพันธ์ โทรศัพท์ ๐๒ – ๗๐๐ – ๕๐๐๐ ต่อ ๔๓๐๗

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการนำเสนอรูปแบบร้าน ผลิตภัณฑ์ และประสบการณ์  

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ งานบริหารกลาง ชั้น ๒ อาคาร ๑ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) และhttp://www.muic.mahidol.ac.th/thai/ไปที่ ประกาศข่าวสารและกิจกรรม

นำเสนอรูปแบบการตกแต่งร้าน ผลิตภัณฑ์ และประสบการณ์  

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐

ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ยื่นซองเสนอราคา

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยกรอกแบบฟอร์มใบเสนอผลประโยชน์ตอบแทน ใส่ซองปิดผนึก เรียน คณะกรรมการสรรหาบุคคลเข้าประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มและร้านถ่ายเอกสาร ในอาคาร
อทิตยาทร

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ งานบริหารกลาง ชั้น ๒ อาคาร ๑ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) และhttp://www.muic.mahidol.ac.th/thai/ไปที่ ประกาศข่าวสารและกิจกรรม

ทำสัญญาและชำระเงิน

ภายใน ๗ วันทำการหลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าประกอบกิจการ (ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ งานบริหารกลาง ชั้น ๑ อาคาร ๑ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

ดาว์โหลด ใบสมัครและประกาศการรับสมัครตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ | PDF
2. ร้านถ่ายเอกสาร

รายละเอียด

วัน เวลา สถานที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอรับ – ยื่นเอกสารใบยื่นความประสงค์เข้ารับการคัดเลือก

ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ งานบริหารการศึกษา ชั้น ๓ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) โทรศัพท์ 
๐๒ – ๗๐๐ – ๕๐๐๐ ต่อ ๔๓๒๖ หรือ ๑๑๐๗

Download เอกสารและรายละเอียดได้ที่

http://www.muic.mahidol.ac.th/thai/ ไปที่ ประกาศข่าวสารและกิจกรรม

เข้าชมพื้นที่

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคาร
อทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) โดยติดต่อเข้าพื้นที่ได้ที่ น.ส. กุลชา เลิศสิทธิพันธ์ โทรศัพท์ ๐๒ – ๗๐๐ – ๕๐๐๐ ต่อ ๔๓๐๗

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการนำเสนอรูปแบบร้าน ผลิตภัณฑ์ และประสบการณ์  

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ งานบริหารกลาง ชั้น ๒ อาคาร ๑ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) และhttp://www.muic.mahidol.ac.th/thai/ไปที่ ประกาศข่าวสารและกิจกรรม

นำเสนอรูปแบบการตกแต่งร้าน ผลิตภัณฑ์ และประสบการณ์  

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐

ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ยื่นซองเสนอราคา

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยกรอกแบบฟอร์มใบเสนอผลประโยชน์ตอบแทน ใส่ซองปิดผนึก เรียน คณะกรรมการสรรหาบุคคลเข้าประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มและร้านถ่ายเอกสาร ในอาคาร
อทิตยาทร

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ งานบริหารกลาง ชั้น ๒ อาคาร ๑ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) และhttp://www.muic.mahidol.ac.th/thai/ไปที่ ประกาศข่าวสารและกิจกรรม

ทำสัญญาและชำระเงิน

ภายใน ๗ วันทำการหลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าประกอบกิจการ (ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ งานบริหารกลาง ชั้น ๑ อาคาร ๑ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

ดาว์โหลด ใบสมัครและประกาศการรับสมัครตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ | PDF

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก

ดาวโหลด ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รรับคัดเลือกเข้าจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายใน


ดาวโหลด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อเข้าประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม


การรับบุคคลมาประกอบกิจการร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในอาคารอทิตยาทร

ด้วยคณะกรรมการสวัสดิการวิทยาลัยนานาชาติมีความประสงค์จะรับบุคคลมาประกอบกิจการร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในอาคารอทิตยาทร เพื่อให้บริการอาหารและเครื่องดื่มต่าง ๆ แก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป โดยจะรับสมัครและทำการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

รายละเอียด
วัน เวลา สถานที่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอรับ – ยื่นเอกสารใบยื่นความประสงค์เข้ารับการคัดเลือก
ตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ งานบริหารกลาง 
ชั้น ๑ อาคาร ๑ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) โทรศัพท์ 

๐๒ – ๔๔๑ – ๕๐๙๐ ต่อ ๑๑๐๗ หรือ ๑๐๑๓
Download เอกสารและรายละเอียดได้ที่
http://www.muic.mahidol.ac.th/thai/ ไปที่ ประกาศข่าวสารและกิจกรรม
ตรวจสอบและชี้แจงรายละเอียดพื้นที่ประกอบการ
(พาชมพื้นที่)
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ชั้น ๑ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ และเกณฑ์การคัดเลือก

ประกาศ

ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคล เข้าประกอบการร้านอาหาร

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมได้ที่นี่ | PDF

สัมภาษณ์ และชิมอาหาร/ตรวจสอบคุณภาพ
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก
ทำคำมั่นสัญญาและชำระเงิน

  

ดาวโหลด ใบสมัครและประกาศการรับสมัครตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ ​[PDF]


รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าจัดจำหน่ายอาหารฯ

ตามที่คณะกรรมการสรรหาบุคคลเข้าประกอบกิจการร้านค้าจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มภายในห้องอาหารวิทยาลัยนานาชาติ (Canteen) ได้รับสมัครผู้ประกอบการเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 และมีกำหนดสัมภาษณ์ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 นั้น บัดนี้ผลการคัดเลือกเป็นที่ยุติแล้ว รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกตามรายละเอียดที่ปรากฏในประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม | PDF


รับสมัครผู้ประกอบกิจการร้านค้า
ด้วยคณะกรรมการสวัสดิการวิทยาลัยนานาชาติมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าประกอบกิจการร้านค้าจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มภายในห้องอาหารวิทยาลัยนานาชาติ (Canteen) ชั้น ๒ อาคาร ๑ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)เพื่อให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มแก่ นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป  โดยมีกำหนดการดังนี้

รายละเอียด วัน เวลา สถานที่
ขอรับ – ยื่นเอกสารใบยื่นความประสงค์เข้ารับการคัดเลือกและสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ งานบริหารกลาง 
ชั้น ๑ อาคาร ๑ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) 
โทรศัพท์ ๐๒ – ๔๔๑ – ๕๐๙๐ ต่อ ๑๑๐๗ หรือ
http://www.muic.mahidol.ac.th/thai/  
ไปที่ ประกาศข่าวสารและกิจกรรม
ชื่อแจงรายละเอียดพื้นที่ประกอบการ เกณฑ์การคัดเลือกและรายชื่อผู้ม ีสิทธิเข้ารับ การสัมภาษณ์ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒๒๐๗ ชั้น ๒ อาคาร ๒ วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
 
สัมภาษณ์ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม๓๔๑๔ ชั้น ๔ อาคาร ๓ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
งานบริหารกลาง
ชั้น ๒ อาคาร ๑ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)และ http://www.muic.mahidol.ac.th/thai/ ไปที่ ประกาศข่าวสารและกิจกรรม
 
ทำคำมั่นสัญญาและชำระเงิน ภายใน ๗ วันหลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าประกอบกิจการ (ภายในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙) เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
(ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ งานบริหารกลาง ชั้น ๑ อาคาร ๑ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม | PDF


รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม: โครงการพัฒนาชุมชน “ชุมชนอุดมปัญญา…นำพาสุข”

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University International College-MUIC) มีนโยบายหลักด้านพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (Social Engagement) โดยการบูรณาการการทำงานเชิงวิชาการร่วมกับชุมชน ร่วมคิดร่วมทำแบบหุ้นส่วน เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย จึงได้จัดประกวดโครงการพัฒนาชุมชน “ชุมชนอุดมปัญญา…นำพาสุข” เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนส่งโครงการเข้าร่วม โดยสามารถส่ง (more…)


มาสเตอร์คลาสเวิร์คชอป

Banner_secret_of_master_color

Will Storr (วิล สตอร์) นักเขียนมือรางวัล นักหนังสือพิมพ์ระดับแนวหน้าแห่งสหราชอาณาจักร ผู้มีผลงานตีพิมพ์ใน BBC, The Sunday Times และ The Guardians จะจัดมาสเตอร์คลาสเวิร์คชอปครั้งแรกในไทย

สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร (Media & Communication Program) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริติชเคาน์ซิล ประเทศไทย (British Council Thailand) ภูมิใจเสนอ Secrets of a Master Storyteller มาสเตอร์คลาสเวิร์คชอป 2 วันเต็ม ที่นักเขียนบท นักหนังสือพิมพ์ และ นักประพันธ์ จะได้ร่วมกันค้นพบตั้งแต่ความลับแห่งการสร้างบทประพันธ์อันลุ่มลึก ผ่านกระบวนการ การสร้างความเข้าใจในการทำงานของสมอง ตลอดจนการสร้างรายได้จากงานเขียนในเวทีโลก

งานนี้จัดระหว่างวันที่ 23-24 กรกฏาคม 2559 เวลา 9.00-17.00 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่


ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560
รายการจัดซื้อจัดจ้าง | (PDF)
ประกาศ 
ณ วันที่
ประกวดราคางานจ้างตกแต่งภายในโถงทางเข้า (Entrance Hall) 
ห้องจรินทรยารัศมิ์ (Executive Multipurpose) และ
ห้องสมุด (MUIC Co-Working Space)
 ประจำอาคารอทิตยาทร รายละเอียดดังนี้

 • กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 
  ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560
  ระหว่างเวลา 13.30 น. ถึง 14.30 น.
  ณ ห้องประชุม 303ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร 
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  และดูสถานที่ เวลา 11.05 น. เป็นต้นไป
 • กำหนดยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค 
  ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
   ในวันที่ 8 กันยายน 2560ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. 
  ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร 
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  และนำเสนอแผนงาน (Present) รายละ 10 นาที
   ในวันที่ 8 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.  เป็นต้นไป
   และแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้เสนอราคาแต่ละราย 
  ภายในวันที่ 11 กันยายน 2560 และ
  กำหนดวันเสนอราคา ในวันที่ 14 กันยายน 2560  
 • ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา
   ในราคาชุดละ  500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)  

  ได้ที่งานพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 2 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560
   ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. 

  ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.mahidol.ac.th
   และwww.gprocurement.go.th 
  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000 ต่อ 1510 
  หรือ 0-2441-0619 ในวันและเวลาราชการ 
  ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF

22 สิงหาคม 2560

งานประกวดราคาจัดซื้อตู้ Kiosk พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด
 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ด้วยวิธีประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาซื้อ IC010/2560 
ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560

กำหนดการ:

 1. รับเอกสาร
  ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ งานพัสดุ 
  ชั้น 2 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
 2.  กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 
  ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 
  ระหว่างเวลา 10.00 น. - เวลา 11.30 น.  ณ ห้อง Computer Lab 1516 ชั้น 5 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
 3.   ยื่นซองเสนอทางด้านเทคนิค
  วันที่ 31 สิงหาคม 2560 
  ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง เวลา 12.00 น. 
  ณ งานพัสดุ ชั้น 2 อาคาร 1 
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
 4.  แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้เสนอราคาแต่ละราย
   ภายในวันที่ 1 กันยายน 256

 
ติดต่อสอบถามที่ คุณรมย์รวินท์ หอมสวรรค์
โทร.02-700-5000 ต่อ 1305 
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF

17 สิงหาคม 2560
ประกาศประกวดราคางานจัดซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์
สำหรับการเรียนการสอนและกิจกรรมของ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
ประจำอาคารอทิตยาทร จำนวน 3 รายการ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย

 1. ชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียนและห้องประชุมแบบบรรยาย จำนวน 24 ชุด
 2. ชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 3 ชุด
 3. ชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์แบบเคลื่อนย้าย จำนวน 4 ชุด

มีรายละเอียดงานดังนี้

 1. รับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ งานพัสดุ ชั้น 2 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ
 2. กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม A303 ชั้น 3 ณ อาคารอทิตยาทร และดูสถานที่ติดตั้งจริง ณ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ตั้งแต่เวลา 14.01 น. เป็นต้นไป
 3. ยื่นซองเสนอทางด้านเทคนิค วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมสัมมนา 3414 ชั้น 4 อาคาร 3 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
 4. แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้เสนอราคาแต่ละราย ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2560
 5. กำหนดวันเสนอราคา ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560
  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2441-5090 ต่อ 1305 หรือ
  0-2441-0619 ในวันและเวลาราชการ
  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF
01 สิงหาคม 2560

งานจ้างทาชุดม้านั่งพื้นที่ Student Hall ชั้น 2 จานวน 130 ตัว 
ประจาอาคารอทิตยาทร ขายเอกสาร ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ งานพัสดุ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2441-5090 ต่อ 1305 หรือ
0-2441-0619
ในวันและเวลาราชการ
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 
ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF

04 กรกฏาคม 2560
งานจ้างทำลวดสลิงเสริมเพื่อลดช่องว่างราวกันตกแนวทางเดิน
อาคารเรียนและปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (อาคารอทิตยาทร)
ชั้น 2 ชั้น 3 และชั้น 4 ตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาลัยนานาชาติ)
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2441-5090 ต่อ 1305 หรือ
0-2441-0619 ในวันและเวลาราชการ
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF
15 มีนาคม 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำอาคารเรียนและ
ปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 14.00 น. 
ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 
อาคารเรียนและปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (อาคารอทิตยาทร) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

 • กำหนดยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค ตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 16.30 น. 
  ณ ห้องประชุมสัมมนา 1210 ชั้น 2 อาคาร 1
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
 • แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้เสนอราคาแต่ละราย 
  ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560
 • กำหนดวันเสนอราคาในวันที่ 21 มีนาคม 2560

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา
ในราคาชุดละ 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ได้ที่…

งานพัสดุ ชั้น 2 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.
และวันที่ 3 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น.

ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.mahidol.ac.th และ
www.gprocurement.go.th

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2441-5090 ต่อ 1305 
หรือ 0-2441-0619 ในวันและเวลาราชการ
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF

28 กุมภาพันธ์ 2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Procurement Department
Tel. 02-441-9745, 02-441-5090 ต่อ 1305 หรือ
0-2441-0619 ในวันและเวลาราชการ
Fax : 02-441-9745


Featured News & Events
 • 150_wecome_ramkahaeng มหิดลอินเตอร์ต้อนรับโรงเรียนนานาชาติ แอ๊ดเวนต์ รามคำแหง ,

  เมื่อวันที่ 18 เมษายนที่ผ่านมา ดร.ไบรอัน ฟิลลิปส์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการต่างประเทศและเครือข่ายสัมพันธ์วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติรามคำแหง แอ๊ดเวนต์ จำนวนกว่า 50 คน

 • 150_songkran_2018 มหิดลอินเตอร์จัดกิจกรรมสงกรานต์ 2018 ,

  เมื่อวันที่ 11 เมษายนที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานจัดกิจกรรม “สงกรานต์…ย้อนยุค…สนุก สุข สดชื่น ระรื่น นะออเจ้า ชาว MUIC” เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ใหญ่ ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร โดยร่วมกันทำกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย อาทิ

 • 150_muic_celebrate_32nd_03 มหิดลอินเตอร์ฉลองครบรอบ 32 ปี พร้อมเปิดศูนย์เรียนรู้ด้านการออกแบบ miniTCDC ,

  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และพนักงาน เข้าร่วมพิธีทำบุญ

 • 150_student2nd_D7days หนังสั้นนักศึกษามหิดลอินเตอร์คว้าที่ 2 จากการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ,

  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ที่ผ่านมา นายศตเมธ กรรณสูต นายวรินทร์ คานิโย และนายสิรวิชญ์ เอื้อครองธรรม จากทีม Matchstick Production นักศึกษาหลักสูตรจิตรกรรมและศิลปกรรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หนังสั้นเรื่อง

 • 150_musical_notes_chemistry บทสัมภาษณ์เฌอปรางในวารสาร Royal Society Open Science (RSOS) ,

  นางสาวเฌอปราง อารีย์กุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเคมี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือที่เรารู้จักกันดีในฐานะกัปตันวง BNK48 และยังมีรางวัลด้านบุคคลตัวอย่างทางการศึกษา ด้านคุณธรรม และพุทธศาสนาระดับชาติการันตีอยู่ไม่ขาดสาย แถมอีกบทบาทหนึ่งในฐานะที่เป็น Research Assistant (ผู้ช่วยวิจัย) ด้านที่ถนัดและรักที่จะเรียนรู้ต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด พบกับบทสัมภาษณ์เฌอปรางในด้านการเป็นผู้ช่วยวิจัย จากวารสาร Royal…

 • 150_visitor_kasetsart_university ศึกษาดูงานเครือข่ายต่างประเทศ ,

  เมื่อวันที่ 2 มีนาคมที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศและเครือข่ายสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชินศรี รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและประมวลผลและบุคลากรฝ่ายการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • 150_ICCU_model_speech_skill นศ.มหิดลอินเตอร์ร่วมประชุม Model ASEM Spinoff ที่สิงคโปร์ ,

  นางสาวสุธิดา ซาง นักศึกษาสาขาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมการประชุม 5th Model ASEM Spinoff จัดโดย Ridge View Residential College ร่วมกับ Asia-Europe Foundation และ National…

 • 150_science_stu_swee_top_prized นักศึกษามหิดลอินเตอร์ คว้าสองรางวัลใหญ่จากเวที Invent for the Planet ,

  นางสาว สุชานุช พิริยสถิต นางสาว สุชานันท์ พิริยสถิต นางสาววนัชชา หล่อไพบูลย์ นางสาวอาทิตยา รัศมินทราทิพย์ จากทีม IC the Future คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาทและนางสาว สวรินทร์ สดแสงสุก…

 • 150_iccu_un4mun_event นักศึกษามหิดลอินเตอร์ได้รับเลือกทำกิจกรรมร่วมกับ UN ,

  เมื่อวันที่ 17-20 มกราคมที่ผ่านมา นางสาว Rosemary Gosteli Dela Cruz นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ UN4MUN Southeast Asia Conference 2018 (USEAC)…

 • 150_IDP_IELTS มหิดลอินเตอร์จับมือ IDP IELTS เปิดศูนย์สอบ ,

  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลและ คุณวราภรณ์ ธรรมจรีย์ ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาค (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ไอดีพี
  เอดยูเคชั่น เซอร์วิสเซส