มหิดลอินเตอร์รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดีปี 2560

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่ผ่านมานางสมลักษณ์ ลันสุชีพ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสนับสนุนวิชาการ เป็นตัวแทนวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลเข้ารับโล่รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดีประจำปี 2560” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพฯ (more…)


นศ.มหิดลอินเตอร์ชนะเลิศประกวดหนังสั้น“ความดี” ตามพระบรมราโชวาทฯ

เมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา นายศตเมธ กรรณสูต นายกฤตย์ ตัณฑุลเวศม์ และนางสาวมาริสา คิทเทลเบอร์เกอร์ จากทีม MatchStick Production พร้อมคณะทำงานได้แก่ นายวรินทร์ คานิโย นายธารารินทร์ พรหมสุวรรณ นายฉันทัช พรหมเงิน นายเมธพนธ์ แพรกทอง นางสาวกชพรรณ กรณี นายสิรวิชญ์ เอื้อครองธรรม นายใบบุญ บุญนายก และ Sagar Singh Sivaraman นักศึกษาสาขาการผลิตสื่อภาพยนตร์ (more…)


นศ.มหิดลอินเตอร์คว้าเหรียญทองแดงจากการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 29

ขอแสดงความยินดีกับนายศิรวิชญ์ เต็มมาศ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยนานาชาติ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬายิงปืน ดับเบิ้ลแทรป ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 29 (more…)


นักศึกษามหิดลอินเตอร์คว้ารางวัล Indonesian Speech Contest 2017

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมา นางสาว Aiyamee Isma-el นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการแข่งขัน Indonesian Speech Contest 2017 จัดโดยสถานทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย (more…)


ศิษย์เก่ามหิดลอินเตอร์ได้รับพระราชทานทุนจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นางสาวแพรพลอย พงษ์ภมร ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กำลังศึกษาด้าน Embryology and Stem Cell ณ University College London ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนการศึกษา “วราพัฒน์” ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รับทุนการศึกษาวราพัฒน์ประจำปี 2559 (more…)


นักศึกษามหิดลอินเตอร์ได้รางวัลชมเชยการประกวดทักษะภาษาอังกฤษ

น.ส. นฤมล สุภาพ นักศึกษาสาขาการจัดการบริการนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับโล่รางวัลชมเชยจากการประกวดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา “RSU Speech and Quiz Contest 2017” ในหัวข้อ “His Majesty King Bhumibol’s Musical Works” จัดโดยภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตเมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา โดยงานนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำเข้าร่วมกว่า 30 สถาบัน (more…)


นักศึกษามหิดลอินเตอร์ชนะรางวัล Digital Media Design

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ทีผ่านมา นายกฤติน พึ่งหรรษพร นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศิลป์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท Comic Strip จากการประกวดการสร้างสรรค์ผลงานUpgrade Your Life: Digital Media Design 2016ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ Upgrade Your Life: SEED ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลพระราชทาน ณ Exhibition Hall ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (more…)


ทีมวิจัยมหิดลอินเตอร์ ชนะเลิศวิจัยด้านการประชุมและนิทรรศการ

เมื่อวันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา กลุ่มสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร. ศริญญา สังขะตะวรรธน์, ดร. นาเดซด้า โซโรกิน่า และอาจารย์ไว ตัก โต นำทีมนักศึกษา ได้แก่ นางสาวอารญา กาลปักษ์ และนางสาวพิมพ์บุญ ฐานวิเศษ คว้ารางวัลชนะเลิศการวิจัยหัวข้อ (more…)


นักศึกษาแลกเปลี่ยนดีเด่น

นางสาวผ่องพิสุทธิ์ จงอุดมสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติเพียงคนเดียวที่ได้รับรางวัล Exchange & Visiting International Student Academic Excellence award (more…)


นศ.มหิดล อินเตอร์สุดเจ๋งคว้ารางวัลชนะเลิศแผนการตลาดระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายอริยะ พงษ์กุหลาบ นายปิยะวัฒน์ แสงประเสริฐกฤด และนางสาวกมลฉัตร จงวิริยะพันธุ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากการเข้าร่วมโครงการ Workshop และประกวดแผนการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยว “ฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์ค” (more…)


Featured News & Events
 • 150_satree_phuket มหิดลอินเตอร์ให้การต้อนรับคณะฯจากสตรีภูเก็ต ,

  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสตรีภูเก็ตจำนวนกว่า 40 คน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายแนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ ณ ห้องสัมมนา 1210 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสนี้นักเรียนได้ทดลองทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษ Pre-TOEFL

 • 150_conduct_fire_drill มหิดลอินเตอร์ ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2560 ,

  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 ณ อาคารอทิตยาทร

 • ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนที่จอดรถ อาคารอทิตยาทร ประจำปีการศึกษา 1/2560 ,

  อาคารอทิตยาทร ให้บริการที่จอดรถสำหรับนักศึกษาที่ชั้น B2 – B3 คิดอัตราเหมาจ่าย 4,000 บาท สามารถจอดรถได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 – 30 เมษายน 2561 มีกำหนดช่วงเวลาลงทะเบียนดังนี้

  ลงทะเบียน
  27 พฤศจิกายน…

 • 150_sing_MUOU มหิดลอินเตอร์ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับโรงเรียนกายอุปกรณ์ สิรินธร คณะ... ,

  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และรองศาสตราจารย์ ดร.พญ. นิศารัตน์ โอภาสเกียรติกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 150_animal_lovers_club_tutles ชมรมสัตว์โลกเพื่อนรัก ร่วมกันปล่อยเต่าทะเลลงสู่อ่าวไทย ,

  เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ชมรมสัตว์โลกเพื่อนรัก วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและเต่าทะเล ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 44 คน

 • 150_welcome_walailak แลกเปลี่ยนองค์ความรู้นานาชาติระหว่างสถาบัน ,

  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คุณสมลักษณ์ ลันสุชีพ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสนับสนุนวิชาการ และอาจารย์ไมเคิล แนกลิส รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ

 • 150_study_abroad_fair_2017 มหิดลอินเตอร์จัดนิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศ ,

  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา งานการต่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม“MUIC Exchange and Study Abroad Fair 2017” ณ บริเวณชั้น 1 อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา พร้อมทั้งแนะนำมหาวิทยาลัยและสถาบันจากต่างประเทศชั้นนำของโลก

 • 150_muic_openhouse_2017 มหิดลอินเตอร์เปิดบ้านประจำปี 2560 ,

  เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายนทีผ่านมา รองศาตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน “MUIC Open House 2017” ภายใต้แนวคิด Your International Community ณ อาคารอทิตยาทร มหาวิทยาลัยมหิดล…

 • 150_koshi_high_school มหิดลอินเตอร์ต้อนรับคณะเข้าเยี่ยมชมจากโรงเรียนมัธยมโคชิ ประเทศญี่ปุ... ,

  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมโคชิ (Koshi High School) ประเทศญี่ปุ่น จำนวนกว่า 20 คน เข้ารับฟังการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยนานาชาติ อาทิ หลักสูตรที่เปิดสอน โครงการพิเศษ และกิจกรรมต่างๆของนักศึกษา

 • 150_field_trip_thai_ASEAN_cultural มหิดลอินเตอร์พานักศึกษาต่างชาติเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ,

  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา Thai Language Program วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล นำนักศึกษาต่างชาติวิชา ICML161 Elementary Thai I และ ICML 150 Introduction to Thai Language…