นักศึกษามหิดลอินเตอร์สุดเจ๋งนำเสนอนวัตกรรมร่วมกับสถานทูตดัชท์

น.ส. จิราพัชร ศรีสิทธิรักษ์ นักศึกษาวิชาการเงิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม “Orange ASEAN Urban Eco-Design Factory” จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ ประเทศเนเธอร์แลนด์ และองค์กรเอกชน เพื่อให้นักศึกษาและกลุ่มคนวัยทำงานจากประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศในกลุ่มอาเซียน ร่วมกันคิดนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม (more…)


นักศึกษามหิดลอินเตอร์คว้ารางวัลเต้น To be Number One

เมื่อวันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมา นางสาวอัญชลี วิลด์กัช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประธานชมรมเชียร์และเต้น วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีม “Zion Dance Crew” ได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรม “To be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2016” ณ (more…)


คณบดีมหิดลอินเตอร์รับรางวัลนักการสารธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา รศ.ดร.นพ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลนักการสาธารณสุขดีเด่น “รางวัลชัยนาทนเรนทร” ประเภทบริหาร จากมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และสถาบันการศึกษาภาครัฐที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ มอบรางวัลแก่บุคคลที่มีผลงานด้านสาธารณสุขดีเด่นในระดับประเทศ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญพระนาม “ชัยนาทนเรนทร” (more…)


นักศึกษามหิดลอินเตอร์เข้าร่วมประชุมสุดยอด One Young World Summit 2015

นายธนชัย เรืองชัยสิทธิ์ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการคัดเลือกจากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (สวท.) เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้นำรุ่นใหม่เพื่อสังคม (Thai Young Leaders Programme) ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2558 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำรุ่นใหม่ของโลก (more…)


นศ.มหิดลอินเตอร์ คว้ารางวัลชนะเลิศออกแบบแอนิเมชั่นจาก TACGA

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา นาย กฤติน พึ่งหรรษพร นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดผลงานแอนิเมชั่นภายใต้หัวข้อ “The Power of Choice. พลังทางเลือก” จัดโดยสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) ร่วมกับบริษัทเวสเทิร์นดิจิตอล (WD) ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท (more…)


อาจารย์มหิดลอินเตอร์คว้ารางวัล Emerald Business Case Writing Competition

ดร. รสิ คุณภัทรวงศ์ อาจารย์กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน กรณีศึกษาการเรียนการสอน “MBS/Emerald Business Case Writing Competition 2014-2015” จัดโดยคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ Emerald Group Publishing Limited (EMERALD) ประเทศอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ (more…)


นศ.มหิดลอินเตอร์ปลื้มเข้ารับเยาวชนดีเด่น

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา นายธนชัย เรืองชัยสิทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 11 เยาวชนสาขาคนดีศรีนันทนาการ และเข้าเฝ้ารับประทาน “โล่เกียรติคุณประทานเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี 2557 สาขาเยาวชนดีเด่น”จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ พระตำหนักวังสวนกุหลาบ (more…)


นศ มหิดลอินเตอร์คว้าชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 นางสาว ฐิตารีย์ ลภนะพันธุ์ นักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาวิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมการพูดภาษาอังกฤษประจำประเทศไทย ณ โรงแรมสุโกศล (more…)


คณบดีวิทยาลัยนานาชาติรับรางวัลคนดีของแผ่นดินประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีเป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณรางวัล “คนดีของแผ่นดิน” ประจำปีพุทธศักราช 2558 โดยมูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา แก่รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (more…)


นศ.มหิดล อินเตอร์คว้ารางวัลชนะเลิศต่อยอดค่ายการเงินทิสโก้

เมื่อเร็วๆนี้ นายธนทัต มัตยะสุวรรณ และ นายภคิน ตั้งมงคลสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 3สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานกิจกรรมต่อยอดค่ายการเงินทิสโก้ระดับอุดมศึกษา TISCO YOUNG FINANCIAL PLANNER 2 ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท (more…)


Featured News & Events
 • 150_visitor_panyarat มหิดลอินเตอร์ต้อนรับโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ,

  เมื่อวันที่ 10 มกราคมที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ จำนวนกว่า 50 คน เข้ารับฟังบรรยายแนะแนวทางการศึกษาต่อระดับนานาชาติ การเลือกคณะและรายละเอียดหลักสูตร ตลอดจนการประกอบอาชีพในอนาคต ณ ห้องสัมมนา 1021 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ

 • 150_muic_hold_orientation_2018 มหิดลอินเตอร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยน ,

  เมื่อวันที่ 4-5 มกราคมที่ผ่านมา งานการต่างประเทศและเครือข่ายสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2017-2018 ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 3 อาคาร 1 ในโอกาสนี้ อาจารย์ไบรอัน…

 • 150_volunteer_kabinburi มหิดลอินเตอร์จัดค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ,

  เมื่อวันที่ 11-20 ธันวาคมที่ผ่านมา อาจารย์และนักศึกษาสมาชิกชมรมอาสาและพัฒนาชุมชน (Volunteer Club) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลกว่า 70 คน เดินทางไปทำกิจกรรม “โครงการค่ายอาสาและพัฒนาชุมชน ประจำปี 2560” ณ โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

 • 150_vistor_Best_school โรงเรียนนานาชาติบูรพาพัฒนศาสตร์เยี่ยมชมมหิดลอินเตอร์ ,

  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมา อาจารย์ไบรอัน ฟิลลิปส์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการต่างประเทศเครือข่ายสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.แก้วตา ม่วงเกษม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติบูรพาพัฒนศาสตร์

 • 150_satree_phuket มหิดลอินเตอร์ให้การต้อนรับคณะฯจากสตรีภูเก็ต ,

  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสตรีภูเก็ตจำนวนกว่า 40 คน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายแนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ ณ ห้องสัมมนา 1210 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสนี้นักเรียนได้ทดลองทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษ Pre-TOEFL

 • 150_conduct_fire_drill มหิดลอินเตอร์ ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2560 ,

  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 ณ อาคารอทิตยาทร

 • ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนที่จอดรถ อาคารอทิตยาทร ประจำปีการศึกษา 1/2560 ,

  อาคารอทิตยาทร ให้บริการที่จอดรถสำหรับนักศึกษาที่ชั้น B2 – B3 คิดอัตราเหมาจ่าย 4,000 บาท สามารถจอดรถได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 – 30 เมษายน 2561 มีกำหนดช่วงเวลาลงทะเบียนดังนี้

  ลงทะเบียน
  27 พฤศจิกายน…

 • 150_sing_MUOU มหิดลอินเตอร์ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับโรงเรียนกายอุปกรณ์ สิรินธร คณะ... ,

  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และรองศาสตราจารย์ ดร.พญ. นิศารัตน์ โอภาสเกียรติกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 150_animal_lovers_club_tutles ชมรมสัตว์โลกเพื่อนรัก ร่วมกันปล่อยเต่าทะเลลงสู่อ่าวไทย ,

  เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ชมรมสัตว์โลกเพื่อนรัก วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและเต่าทะเล ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 44 คน

 • 150_welcome_walailak แลกเปลี่ยนองค์ความรู้นานาชาติระหว่างสถาบัน ,

  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คุณสมลักษณ์ ลันสุชีพ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสนับสนุนวิชาการ และอาจารย์ไมเคิล แนกลิส รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ