ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561

รายการจัดซื้อจัดจ้าง | (PDF)
ประกาศ
ณ วันที่

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังนี้

 • Download เอกสารประกวดราคาในเว็ปไซต์
  กรมบัญชีกลาง
  วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2561
 • กำหนดวันเสนอราคาผ่านเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง
   ในวันที่20 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
 • ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.mahidol.ac.thและ
   www.gprocurement.go.th
  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
  0-2700-5000 ต่อ 1226 ในวันและเวลาราชการ
 • ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลครั้งนี้สอบถามข้อมูลได้ที่
  ได้ที่งานพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 2

  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000 ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ
  ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF

  1. ประกาศประกวดราคา
  2. เอกสารประกวดราคา
  3. ขอบเขตของงาน (TOR)

09

ส.ค.

2561

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดดังนี้

 • Download เอกสารประกวดราคาในเว็ปไซต
  ์กรมบัญชีกลาง

  วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561
 • กำหนดวันเสนอราคาผ่านเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง
  ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
 • ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.mahidol.ac.thและ
   www.gprocurement.go.th

  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 
  0-2700-5000

  ต่อ 1226 ในวันและเวลาราชการ

 • ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลครั้งนี้สอบถามข้อมูลได้ท
  ี่ได้ที่งานพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 2

  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000

  ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ
  ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF
  1. ประกาศประกวดราคา
  2. เอกสารประกวดราคา

  3. ขอบเขตของงาน (TOR)

24

ก.ค.

2561

ประกวดราคาเช่ารถตู้ จำนวน 2 คัน  รายละเอียดดังนี้

 • Download เอกสารประกวดราคาในเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง

  ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

 • กำหนดวันเสนอราคาผ่านเว็ปไซต์กรมบัญชีกลางในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561
 • ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.mahidol.ac.thและ 
  www.gprocurement.go.th

  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
   0-2700-5000

  ต่อ 1226 ในวันและเวลาราชการ

 • ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลครั้งนี้สอบถามข้อมูลได้ที่ได้ที่งานพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 2

  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000

  ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ
  ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF

  1. ประกาศประกวดราคา

  2. เอกสารประกวดราคา
  3. ขอบเขตของงาน (TOR)

1

ก.ค.

2561

งานจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน
(แบบรวมอะไหล่) อาคาร 1, 2, 3
และอาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ (HLD) จำนวน 384 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
 รายละเอียดดังนี้

 • Download เอกสารประกวดราคาในเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง

  ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2561

 • กำหนดวันเสนอราคาผ่านเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง
  ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561
 • ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.mahidol.ac.thและ
   www.gprocurement.go.th

  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
   0-2700-5000

  ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ

 • ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลครั้งนี้สอบถามข้อมูลได้ที่ได้ที่งานพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 2

  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000

  ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ

  ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF

20

มิถุนายน 2561

งานประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ณ ประเทศญี่ปุ่น

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)รายละเอียดดังนี้

 • Download เอกสารประกวดราคาในเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง

  ได้ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

 • กำหนดวันเสนอราคาผ่านเว็ปไซต์กรมบัญชีกลางในวันที่ 20 มิถุนายน 2561
 • ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.mahidol.ac.thและ www.gprocurement.go.th

  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000

  ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ

 • ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลครั้งนี้สอบถามข้อมูลได้ที่ได้ที่งานพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 2

  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000

  ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ

  ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF

12

มิ.ย.

2561

รายการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบดังนี้

1. ประกาศประกวดราคา

2. เอกสารประกวดราคา

3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำ

ห้องเรียน จำนวน 6 รายการ

 • Download เอกสารประกวดราคาในเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง

  ได้ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2561

 • กำหนดวันเสนอราคาผ่านเว็ปไซต์กรมบัญชีกลางในวันที่ 19 มิถุนายน 2561
 • ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.mahidol.ac.thและ www.gprocurement.go.th

  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
   0-2700-5000

  ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ

 • ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลครั้งนี้สอบถามข้อมูลได้ที่ได้ที่งานพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 2

  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000

  ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ
  ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF

11 มิถุนายน 2561
งานประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งและ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 10 ชุด ภายในห้องอาหาร ชั้น 2 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)รายละเอียดดังนี้

 • Download เอกสารประกวดราคาในเว็ปไซต์
  กรมบัญชีกลาง
  ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
 • กำหนดวันเสนอราคาผ่านเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง
  ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
 • ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.mahidol.ac.thและ www.gprocurement.go.th
  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
   0-2700-5000ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ
 • ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลครั้งนี้สอบถามข้อมูลได้ที่ได้ที่งานพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 2 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000 ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ
  ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF
15 พฤษภาคม 2561
งานประกวดราคาซื้อม่านพร้อมติดตั้งประจำอาคารอทิตยาทร
ชั้น 5 และชั้น 6
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังนี้

 • Download เอกสารประกวดราคาในเว็ปไซต์กรมบัญชีกลางได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
 • กำหนดวันเสนอราคาผ่านเว็ปไซต์กรมบัญชีกลางในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561
 • ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.mahidol.ac.th
  และ www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
   0-2700-5000 ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ
 • ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลครั้งนี้สอบถามข้อมูลได้ที่ ได้ที่งานพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 2วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000 ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ

  ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF
08 พฤษภาคม 2561
ประกาศเรื่อง “ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ”

1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2. ครุภัณฑ์สำนักงาน
3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
4. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
5. วัสดุสำนักงานและวัสดุที่ได้จากการซ่อมบำรุง
6. วัสดุยานพาหนะ

 • กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
  ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00น.ถึง10.00น.
 • ลงชื่อผู้เข้าร่วมประมูลพร้อมรับแผ่นป้ายหมายเลข
  ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.20น.ถึง 10.50 น.
 • เริ่มประมูลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น.
 • ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลครั้งนี้สอบถามข้อมูลได้ที่ได้ที่งานพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 2 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000 ต่อ 1204  ในวันและเวลาราชการ
  ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF
23 เมษายน 2561
Category: MUIC Announcements
Featured News & Events
 • 150_salle_busness แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริหารธุรกิจ ,

  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริยะ เตชะรุ่งโรจน์ หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทนา อุดมกิจ อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ

 • 150_waikru_2018 มหิดลอินเตอร์จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2018 ,

  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ผู้แทนนักศึกษาทุกระดับชั้น นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ ศิษย์เก่า

 • 150_inner_peace_2018 ชมรม Inner Peace จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ,

  ชมรมบัณฑิตทางโลกบัณฑิตทางธรรม วิทยาลัยนานาชาติ (MUIC Inner Peace Club) จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 8.00-9.30น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน…

 • 150_wealth_campus มหิดลอินเตอร์จับมือโพสต์ทูเดย์จัด Wealth Campus ,

  เมื่อวันที่ 3-4 ตุลาคมที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ จัดกิจกรรม Post Today Wealth Campus @MUIC โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ผลถานุกิติถาวร รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ วิทยาลัยนานาชาติ

 • 150_dean_chulatida คณบดีวิทยาลัยนานาชาติท่านใหม่ ,

  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีมติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคนใหม่ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 150_dean_01 คณบดีท่านใหม่วิทยาลัยนานาชาติ ,

  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตลอดจนคณาจารย์และพนักงานวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าถวายสักการะศาลเจ้าพ่อขุนทุ่ง และสิ่งศักสิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

 • 150-AUN-QA หลักสูตรท่องเที่ยวมหิดลอินเตอร์หนึ่งเดียวในไทยรับมาตรฐานอาเซียน ,

  เมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ นพ.พิทยา จารุพูนผล คณบดี พร้อมด้วย ดร.โรเบิร์ตโต บรูโน่ ก๊อซโซลี่ ประธานกลุ่มสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีเข้ารับประกาศนียบัตรผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

 • 150_co-working_space มหิดลอินเตอร์รับมอบคุรุภัณฑ์การศึกษา ,

  เมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ นพ. พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รับมอบการสนับสนุนครุภัณฑ์ ต้นแบบห้อง Co-working Space ชั้น 3 และครุภัณฑ์ประจำห้อง Multipurpose ชั้น G

 • 150_MOU_sep_07 มหิดลอินเตอร์จับมือทำ MOU กับรร.มัธยมชั้นนำทั่วประเทศ ,

  วันที่ 7 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ นพ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการ MUIC Excellence Entrance Track (MEET) กับผู้บริหารจากสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจำนวนกว่า 20

 • 150_se-1st-trimester_180907_0003 มหิดลอินเตอร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติกว่า 200 คน ,

  เมื่อวันที่ 6-7 กันยายนที่ผ่านมา หน่วยแลกเปลี่ยนนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2018-2019 จำนวน 210 คน จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา เยอรมัน ฝรั่งเศส…