ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560

รายการจัดซื้อจัดจ้าง | (PDF)
ประกาศ 
ณ วันที่
ประกวดราคางานจ้างตกแต่งภายในโถงทางเข้า (Entrance Hall) 
ห้องจรินทรยารัศมิ์ (Executive Multipurpose) และ
ห้องสมุด (MUIC Co-Working Space)
 ประจำอาคารอทิตยาทร รายละเอียดดังนี้

 • กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 
  ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560
  ระหว่างเวลา 13.30 น. ถึง 14.30 น.
  ณ ห้องประชุม 303ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร 
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  และดูสถานที่ เวลา 11.05 น. เป็นต้นไป
 • กำหนดยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค 
  ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
   ในวันที่ 8 กันยายน 2560ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. 
  ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร 
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  และนำเสนอแผนงาน (Present) รายละ 10 นาที
   ในวันที่ 8 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.  เป็นต้นไป
   และแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้เสนอราคาแต่ละราย 
  ภายในวันที่ 11 กันยายน 2560 และ
  กำหนดวันเสนอราคา ในวันที่ 14 กันยายน 2560  
 • ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา
   ในราคาชุดละ  500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)  

  ได้ที่งานพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 2 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560
   ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. 

  ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.mahidol.ac.th
   และwww.gprocurement.go.th 
  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000 ต่อ 1510 
  หรือ 0-2441-0619 ในวันและเวลาราชการ 
  ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF

22 สิงหาคม 2560

งานประกวดราคาจัดซื้อตู้ Kiosk พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด
 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ด้วยวิธีประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาซื้อ IC010/2560 
ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560

กำหนดการ:

 1. รับเอกสาร
  ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ งานพัสดุ 
  ชั้น 2 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
 2.  กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 
  ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 
  ระหว่างเวลา 10.00 น. - เวลา 11.30 น.  ณ ห้อง Computer Lab 1516 ชั้น 5 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
 3.   ยื่นซองเสนอทางด้านเทคนิค
  วันที่ 31 สิงหาคม 2560 
  ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง เวลา 12.00 น. 
  ณ งานพัสดุ ชั้น 2 อาคาร 1 
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
 4.  แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้เสนอราคาแต่ละราย
   ภายในวันที่ 1 กันยายน 256

 
ติดต่อสอบถามที่ คุณรมย์รวินท์ หอมสวรรค์
โทร.02-700-5000 ต่อ 1305 
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF

17 สิงหาคม 2560
ประกาศประกวดราคางานจัดซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์
สำหรับการเรียนการสอนและกิจกรรมของ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
ประจำอาคารอทิตยาทร จำนวน 3 รายการ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย

 1. ชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียนและห้องประชุมแบบบรรยาย จำนวน 24 ชุด
 2. ชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 3 ชุด
 3. ชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์แบบเคลื่อนย้าย จำนวน 4 ชุด

มีรายละเอียดงานดังนี้

 1. รับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ งานพัสดุ ชั้น 2 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ
 2. กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม A303 ชั้น 3 ณ อาคารอทิตยาทร และดูสถานที่ติดตั้งจริง ณ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ตั้งแต่เวลา 14.01 น. เป็นต้นไป
 3. ยื่นซองเสนอทางด้านเทคนิค วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมสัมมนา 3414 ชั้น 4 อาคาร 3 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
 4. แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้เสนอราคาแต่ละราย ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2560
 5. กำหนดวันเสนอราคา ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560
  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2441-5090 ต่อ 1305 หรือ
  0-2441-0619 ในวันและเวลาราชการ
  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF
01 สิงหาคม 2560

งานจ้างทาชุดม้านั่งพื้นที่ Student Hall ชั้น 2 จานวน 130 ตัว 
ประจาอาคารอทิตยาทร ขายเอกสาร ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ งานพัสดุ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2441-5090 ต่อ 1305 หรือ
0-2441-0619
ในวันและเวลาราชการ
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 
ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF

04 กรกฏาคม 2560
งานจ้างทำลวดสลิงเสริมเพื่อลดช่องว่างราวกันตกแนวทางเดิน
อาคารเรียนและปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (อาคารอทิตยาทร)
ชั้น 2 ชั้น 3 และชั้น 4 ตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาลัยนานาชาติ)
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2441-5090 ต่อ 1305 หรือ
0-2441-0619 ในวันและเวลาราชการ
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF
15 มีนาคม 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำอาคารเรียนและ
ปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 14.00 น. 
ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 
อาคารเรียนและปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (อาคารอทิตยาทร) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

 • กำหนดยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค ตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 16.30 น. 
  ณ ห้องประชุมสัมมนา 1210 ชั้น 2 อาคาร 1
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
 • แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้เสนอราคาแต่ละราย 
  ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560
 • กำหนดวันเสนอราคาในวันที่ 21 มีนาคม 2560

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา
ในราคาชุดละ 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ได้ที่…

งานพัสดุ ชั้น 2 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.
และวันที่ 3 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น.

ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.mahidol.ac.th และ
www.gprocurement.go.th

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2441-5090 ต่อ 1305 
หรือ 0-2441-0619 ในวันและเวลาราชการ
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF

28 กุมภาพันธ์ 2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Procurement Department
Tel. 02-441-9745, 02-441-5090 ต่อ 1305 หรือ
0-2441-0619 ในวันและเวลาราชการ
Fax : 02-441-9745

Category: MUIC Announcements
Featured News & Events
 • 150_IDP_IELTS มหิดลอินเตอร์จับมือ IDP IELTS เปิดศูนย์สอบ ,

  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลและ คุณวราภรณ์ ธรรมจรีย์ ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาค (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ไอดีพี
  เอดยูเคชั่น เซอร์วิสเซส

 • 150_science_student_win_grand_prize_food นศ.มหิดลอินเตอร์สุดเจ๋งคว้ารางวัลชนะเลิศ Foodinnopolis Innovation Contest 2017 ,

  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาว ทนัชชา วิเชียรกัลยารัตน์ และนางสาวกมลพร อิทธิสุรสิงห์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ชยานันต์ หงษ์ฟ้า ร่วมระดมสมองรวมพลังคิดค้นและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

 • 150_MUIC_job_fair_study_abroad_fair_2018 มหิดลอินเตอร์จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อต่างประเทศ ,

  เมื่อวันที่ 24-25 มกราคมที่ผ่านมา หน่วยแนะแนวอาชีพ งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม MUIC Job Fair & Study Abroad Fair 2018 ณ ลานกิจกรรมวิทยาลัยนานาชาติ อาคาร 1…

 • 150_delegation_prince_songkla แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตรบริหารธุรกิจอินเตอร์ ,

  เมื่อวันที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา ดร. เบญจลักษณ์ ศกุนะสิงห์ ประธานกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ดร.กุลกานต์ เมเวส ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา ณ…

 • 150_university_Gadish_mada_student_visit แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศ ,

  เมื่อวันที่ 17 มกราคมที่ผ่านมา คณะนักศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกัดจา มาดา ประเทศอินโดนีเซียจำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงานกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้บริหารงานกิจการนักศึกษา เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาให้การต้อนรับ ณ ห้องสัมมนา 1210

 • 150_visitor_panyarat มหิดลอินเตอร์ต้อนรับโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ,

  เมื่อวันที่ 10 มกราคมที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ จำนวนกว่า 50 คน เข้ารับฟังบรรยายแนะแนวทางการศึกษาต่อระดับนานาชาติ การเลือกคณะและรายละเอียดหลักสูตร ตลอดจนการประกอบอาชีพในอนาคต ณ ห้องสัมมนา 1021 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ

 • 150_muic_hold_orientation_2018 มหิดลอินเตอร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยน ,

  เมื่อวันที่ 4-5 มกราคมที่ผ่านมา งานการต่างประเทศและเครือข่ายสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2017-2018 ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 3 อาคาร 1 ในโอกาสนี้ อาจารย์ไบรอัน…

 • 150_volunteer_kabinburi มหิดลอินเตอร์จัดค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ,

  เมื่อวันที่ 11-20 ธันวาคมที่ผ่านมา อาจารย์และนักศึกษาสมาชิกชมรมอาสาและพัฒนาชุมชน (Volunteer Club) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลกว่า 70 คน เดินทางไปทำกิจกรรม “โครงการค่ายอาสาและพัฒนาชุมชน ประจำปี 2560” ณ โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

 • 150_vistor_Best_school โรงเรียนนานาชาติบูรพาพัฒนศาสตร์เยี่ยมชมมหิดลอินเตอร์ ,

  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมา อาจารย์ไบรอัน ฟิลลิปส์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการต่างประเทศเครือข่ายสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.แก้วตา ม่วงเกษม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติบูรพาพัฒนศาสตร์

 • 150_satree_phuket มหิดลอินเตอร์ให้การต้อนรับคณะฯจากสตรีภูเก็ต ,

  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสตรีภูเก็ตจำนวนกว่า 40 คน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายแนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ ณ ห้องสัมมนา 1210 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสนี้นักเรียนได้ทดลองทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษ Pre-TOEFL