ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560

รายการจัดซื้อจัดจ้าง | (PDF)
ประกาศ 
ณ วันที่
ประกวดราคางานจ้างตกแต่งภายในโถงทางเข้า (Entrance Hall) 
ห้องจรินทรยารัศมิ์ (Executive Multipurpose) และ
ห้องสมุด (MUIC Co-Working Space)
 ประจำอาคารอทิตยาทร รายละเอียดดังนี้

 • กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 
  ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560
  ระหว่างเวลา 13.30 น. ถึง 14.30 น.
  ณ ห้องประชุม 303ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร 
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  และดูสถานที่ เวลา 11.05 น. เป็นต้นไป
 • กำหนดยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค 
  ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
   ในวันที่ 8 กันยายน 2560ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. 
  ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร 
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  และนำเสนอแผนงาน (Present) รายละ 10 นาที
   ในวันที่ 8 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.  เป็นต้นไป
   และแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้เสนอราคาแต่ละราย 
  ภายในวันที่ 11 กันยายน 2560 และ
  กำหนดวันเสนอราคา ในวันที่ 14 กันยายน 2560  
 • ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา
   ในราคาชุดละ  500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)  

  ได้ที่งานพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 2 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560
   ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. 

  ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.mahidol.ac.th
   และwww.gprocurement.go.th 
  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000 ต่อ 1510 
  หรือ 0-2441-0619 ในวันและเวลาราชการ 
  ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF

22 สิงหาคม 2560

งานประกวดราคาจัดซื้อตู้ Kiosk พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด
 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ด้วยวิธีประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาซื้อ IC010/2560 
ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560

กำหนดการ:

 1. รับเอกสาร
  ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ งานพัสดุ 
  ชั้น 2 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
 2.  กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 
  ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 
  ระหว่างเวลา 10.00 น. - เวลา 11.30 น.  ณ ห้อง Computer Lab 1516 ชั้น 5 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
 3.   ยื่นซองเสนอทางด้านเทคนิค
  วันที่ 31 สิงหาคม 2560 
  ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง เวลา 12.00 น. 
  ณ งานพัสดุ ชั้น 2 อาคาร 1 
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
 4.  แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้เสนอราคาแต่ละราย
   ภายในวันที่ 1 กันยายน 256

 
ติดต่อสอบถามที่ คุณรมย์รวินท์ หอมสวรรค์
โทร.02-700-5000 ต่อ 1305 
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF

17 สิงหาคม 2560
ประกาศประกวดราคางานจัดซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์
สำหรับการเรียนการสอนและกิจกรรมของ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
ประจำอาคารอทิตยาทร จำนวน 3 รายการ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย

 1. ชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียนและห้องประชุมแบบบรรยาย จำนวน 24 ชุด
 2. ชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 3 ชุด
 3. ชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์แบบเคลื่อนย้าย จำนวน 4 ชุด

มีรายละเอียดงานดังนี้

 1. รับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ งานพัสดุ ชั้น 2 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ
 2. กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม A303 ชั้น 3 ณ อาคารอทิตยาทร และดูสถานที่ติดตั้งจริง ณ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ตั้งแต่เวลา 14.01 น. เป็นต้นไป
 3. ยื่นซองเสนอทางด้านเทคนิค วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมสัมมนา 3414 ชั้น 4 อาคาร 3 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
 4. แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้เสนอราคาแต่ละราย ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2560
 5. กำหนดวันเสนอราคา ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560
  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2441-5090 ต่อ 1305 หรือ
  0-2441-0619 ในวันและเวลาราชการ
  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF
01 สิงหาคม 2560

งานจ้างทาชุดม้านั่งพื้นที่ Student Hall ชั้น 2 จานวน 130 ตัว 
ประจาอาคารอทิตยาทร ขายเอกสาร ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ งานพัสดุ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2441-5090 ต่อ 1305 หรือ
0-2441-0619
ในวันและเวลาราชการ
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 
ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF

04 กรกฏาคม 2560
งานจ้างทำลวดสลิงเสริมเพื่อลดช่องว่างราวกันตกแนวทางเดิน
อาคารเรียนและปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (อาคารอทิตยาทร)
ชั้น 2 ชั้น 3 และชั้น 4 ตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาลัยนานาชาติ)
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2441-5090 ต่อ 1305 หรือ
0-2441-0619 ในวันและเวลาราชการ
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF
15 มีนาคม 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำอาคารเรียนและ
ปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 14.00 น. 
ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 
อาคารเรียนและปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (อาคารอทิตยาทร) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

 • กำหนดยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค ตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 16.30 น. 
  ณ ห้องประชุมสัมมนา 1210 ชั้น 2 อาคาร 1
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
 • แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้เสนอราคาแต่ละราย 
  ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560
 • กำหนดวันเสนอราคาในวันที่ 21 มีนาคม 2560

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา
ในราคาชุดละ 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ได้ที่…

งานพัสดุ ชั้น 2 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.
และวันที่ 3 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น.

ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.mahidol.ac.th และ
www.gprocurement.go.th

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2441-5090 ต่อ 1305 
หรือ 0-2441-0619 ในวันและเวลาราชการ
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF

28 กุมภาพันธ์ 2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Procurement Department
Tel. 02-441-9745, 02-441-5090 ต่อ 1305 หรือ
0-2441-0619 ในวันและเวลาราชการ
Fax : 02-441-9745

Category: MUIC Announcements
Featured News & Events
 • 150_satree_phuket มหิดลอินเตอร์ให้การต้อนรับคณะฯจากสตรีภูเก็ต ,

  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสตรีภูเก็ตจำนวนกว่า 40 คน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายแนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ ณ ห้องสัมมนา 1210 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสนี้นักเรียนได้ทดลองทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษ Pre-TOEFL

 • 150_conduct_fire_drill มหิดลอินเตอร์ ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2560 ,

  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 ณ อาคารอทิตยาทร

 • ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนที่จอดรถ อาคารอทิตยาทร ประจำปีการศึกษา 1/2560 ,

  อาคารอทิตยาทร ให้บริการที่จอดรถสำหรับนักศึกษาที่ชั้น B2 – B3 คิดอัตราเหมาจ่าย 4,000 บาท สามารถจอดรถได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 – 30 เมษายน 2561 มีกำหนดช่วงเวลาลงทะเบียนดังนี้

  ลงทะเบียน
  27 พฤศจิกายน…

 • 150_sing_MUOU มหิดลอินเตอร์ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับโรงเรียนกายอุปกรณ์ สิรินธร คณะ... ,

  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และรองศาสตราจารย์ ดร.พญ. นิศารัตน์ โอภาสเกียรติกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 150_animal_lovers_club_tutles ชมรมสัตว์โลกเพื่อนรัก ร่วมกันปล่อยเต่าทะเลลงสู่อ่าวไทย ,

  เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ชมรมสัตว์โลกเพื่อนรัก วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและเต่าทะเล ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 44 คน

 • 150_welcome_walailak แลกเปลี่ยนองค์ความรู้นานาชาติระหว่างสถาบัน ,

  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คุณสมลักษณ์ ลันสุชีพ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสนับสนุนวิชาการ และอาจารย์ไมเคิล แนกลิส รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ

 • 150_study_abroad_fair_2017 มหิดลอินเตอร์จัดนิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศ ,

  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา งานการต่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม“MUIC Exchange and Study Abroad Fair 2017” ณ บริเวณชั้น 1 อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา พร้อมทั้งแนะนำมหาวิทยาลัยและสถาบันจากต่างประเทศชั้นนำของโลก

 • 150_muic_openhouse_2017 มหิดลอินเตอร์เปิดบ้านประจำปี 2560 ,

  เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายนทีผ่านมา รองศาตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน “MUIC Open House 2017” ภายใต้แนวคิด Your International Community ณ อาคารอทิตยาทร มหาวิทยาลัยมหิดล…

 • 150_koshi_high_school มหิดลอินเตอร์ต้อนรับคณะเข้าเยี่ยมชมจากโรงเรียนมัธยมโคชิ ประเทศญี่ปุ... ,

  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมโคชิ (Koshi High School) ประเทศญี่ปุ่น จำนวนกว่า 20 คน เข้ารับฟังการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยนานาชาติ อาทิ หลักสูตรที่เปิดสอน โครงการพิเศษ และกิจกรรมต่างๆของนักศึกษา

 • 150_field_trip_thai_ASEAN_cultural มหิดลอินเตอร์พานักศึกษาต่างชาติเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ,

  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา Thai Language Program วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล นำนักศึกษาต่างชาติวิชา ICML161 Elementary Thai I และ ICML 150 Introduction to Thai Language…