ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561

รายการจัดซื้อจัดจ้าง | (PDF)
ประกาศ 
ณ วันที่

งานประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ณ ประเทศญี่ปุ่น
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดดังนี้

 • Download เอกสารประกวดราคาในเว็ปไซต์
  กรมบัญชีกลาง
   
  ได้ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
 • กำหนดวันเสนอราคาผ่านเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง 
  ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561
 • ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.mahidol.ac.th
   และ www.gprocurement.go.th
   
  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000
  ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ
 • ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลครั้งนี้สอบถามข้อมูลได้ที่ 
  ได้ที่งานพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 2 
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000
  ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ 
  ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF

12 มิถุนายน 2561

รายการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบดังนี้
1. ประกาศประกวดราคา
2. เอกสารประกวดราคา
3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำ
ห้องเรียน จำนวน 6 รายการ

 • Download เอกสารประกวดราคาในเว็ปไซต์
  กรมบัญชีกลาง
   
  ได้ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2561
 • กำหนดวันเสนอราคาผ่านเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง 
  ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561
 • ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.mahidol.ac.th
   และ www.gprocurement.go.th
   
  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000
  ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ
 • ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลครั้งนี้สอบถามข้อมูลได้ที่ 
  ได้ที่งานพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 2 
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000
  ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ 
  ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF

11 มิถุนายน 2561
งานประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 10 ชุด ภายในห้องอาหาร ชั้น 2 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)รายละเอียดดังนี้

 • Download เอกสารประกวดราคาในเว็ปไซต์
  กรมบัญชีกลาง
   
  ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
 • กำหนดวันเสนอราคาผ่านเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง 
  ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
 • ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.mahidol.ac.th
   และ www.gprocurement.go.th
   
  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000
  ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ
 • ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลครั้งนี้สอบถามข้อมูลได้ที่ 
  ได้ที่งานพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 2 
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000
  ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ 
  ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF

15 พฤษภาคม 2561
งานประกวดราคาซื้อม่านพร้อมติดตั้ง
ประจำอาคารอทิตยาทร ชั้น 5 และชั้น 6
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
e-bidding)
รายละเอียดดังนี้

 • Download เอกสารประกวดราคาในเว็ปไซต
  ์กรมบัญชีกลาง
   
  ได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
 • กำหนดวันเสนอราคาผ่านเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง 
  ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561
 • ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.mahidol.ac.th
   และ www.gprocurement.go.th
   
  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000
  ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ
 • ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลครั้งนี้สอบถามข้อมูลได้ที่ 

  ได้ที่งานพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 2 
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000
  ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ 
  ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF

08 พฤษภาคม 2561
ประกาศเรื่อง "ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ"

1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2. ครุภัณฑ์สำนักงาน
3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
4. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
5. วัสดุสำนักงานและวัสดุที่ได้จากการซ่อมบำรุง
6. วัสดุยานพาหนะ

 • กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 
  ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00น.ถึง10.00น.
 • ลงชื่อผู้เข้าร่วมประมูลพร้อมรับแผ่นป้ายหมายเลข 
  ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.20น.ถึง 10.50 น.
 • เริ่มประมูล
   ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น.
 • ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลครั้งนี้สอบถามข้อมูลได้ที่ 
  ได้ที่งานพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 2 
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000 ต่อ 1204  ในวันและเวลาราชการ 
  ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF

23 เมษายน 2561
Category: MUIC Announcements
Featured News & Events
 • 150_field_trip มหิดลอินเตอร์ร่วมกับสมุทรสาครพัฒนาเมืองจัดพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุม... ,

  เมื่อวันที่ 16 -17 มิถุนายน 2561 กลุ่มสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (THM-MUIC) ร่วมกับ บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม จัดโครงการ “เส้นทางท่องเที่ยวนำร่องชุมชนและประวัติศาสตร์ท่าฉลอม” ภายใต้แนวคิด

 • 150_finaltouch_2018 มหิดลอินเตอร์จัดพิธีปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ปี 2561 ,

  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ที่ผ่านมา งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ THE MUIC FINAL TOUCH 2018” ให้แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2560-2561 จำนวน 757 คน โดยมีรองศาสตราจารย์…

 • 150_muic_join_tree_planing มหิดลอินเตอร์ร่วมปลูกต้นไม้ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ,

  วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการ “ปลูกรัก ฮัก MU” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 • 150_visitor_singpore มหิดลอินเตอร์ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ ,

  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก Singapore International School of Bangkok (SISB) เข้ารับฟังบรรยายแนวทางการศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติ ณ ห้อง 3414 อาคาร 3 วิทยาลัยนานาชาติ

 • 150_startup_thailand นักศึกษามหิดลอินเตอร์ร่วมประกวด “Start Up Thailand U League” ,

  เมื่อวันที่ 5-6 พฤษภาคมที่ผ่านมา นายอร่าม อร่ามอรุณศรี, นายฉัตร์ชัย ชินก้องไกร, นาย Tin Duc Truong และนางสาวญาณิศา สรวลเส นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ และนายวรวรรษ รักวงษ์ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • dean_20180516 มหิดลอินเตอร์ร่วมหารือด้าน Glass Lab กับ JICA ,

  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมา รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยรศ.ดร.ปกรณ์ บวรสมบัติ ประธานกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และผศ.ดร.ทวีธรรม ลิมปานุภาพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับทีมงาน JICA (Japan International Cooperation Agency)

 • 150_THM_WNWTO หลักสูตรการท่องเที่ยวมหิดลอินเตอร์ได้รับพิจารณามาตรฐานสากล TedQual ,

  มื่อวันที่ 9-11 พฤษภาคมที่ผ่านมา กลุ่มสาขาวิชาการจัดการบริการนานาชาติ วิทยาลัยนานาขาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Dr. Aurora Pedro , UNWTO.TedQual Auditor จาก TedQual (Tourism Education Quality) องค์การท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ

 • 150_hold_business_talk มหิดลอินเตอร์จัดเสวนาด้านธุรกิจและผู้ประกอบการครั้งที่ 1 ,

  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมเครือข่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์ จัดงานเสวนาด้านธุรกิจและผู้ประกอบการครั้งที่ 1 “The 1st Annual Business and Entrepreneurial Talk” ภายใต้หัวข้อ

 • 150_muic_student_win_famelab_2018 นศ.มหิดลอินเตอร์ชนะเลิศ Famelab2018 พร้อมไปอังกฤษกับเฌอปราง BNK48 ,

  เมื่อวันที่ 28 เมษายนที่ผ่านมา นายอภิวิชญ์ เหมะจันทร นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ประจำปี Famelab Thailand 2018 จัดโดย

 • 150_mu_safeday มหิดลอินเตอร์คว้า 1 ใน 5 ส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่จัดทำแผนป้องกันและระง... ,

  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานเปิดงาน Safety day 2nd “A day of Fire safety” พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ 5 ส่วนงาน