ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561

รายการจัดซื้อจัดจ้าง | (PDF)
ประกาศ
ณ วันที่

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังนี้

 • Download เอกสารประกวดราคาในเว็ปไซต์
  กรมบัญชีกลาง
  วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2561
 • กำหนดวันเสนอราคาผ่านเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง
   ในวันที่20 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
 • ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.mahidol.ac.thและ
   www.gprocurement.go.th
  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
  0-2700-5000 ต่อ 1226 ในวันและเวลาราชการ
 • ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลครั้งนี้สอบถามข้อมูลได้ที่
  ได้ที่งานพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 2

  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000 ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ
  ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF

  1. ประกาศประกวดราคา
  2. เอกสารประกวดราคา
  3. ขอบเขตของงาน (TOR)

09

ส.ค.

2561

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดดังนี้

 • Download เอกสารประกวดราคาในเว็ปไซต
  ์กรมบัญชีกลาง

  วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561
 • กำหนดวันเสนอราคาผ่านเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง
  ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
 • ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.mahidol.ac.thและ
   www.gprocurement.go.th

  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 
  0-2700-5000

  ต่อ 1226 ในวันและเวลาราชการ

 • ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลครั้งนี้สอบถามข้อมูลได้ท
  ี่ได้ที่งานพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 2

  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000

  ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ
  ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF
  1. ประกาศประกวดราคา
  2. เอกสารประกวดราคา

  3. ขอบเขตของงาน (TOR)

24

ก.ค.

2561

ประกวดราคาเช่ารถตู้ จำนวน 2 คัน  รายละเอียดดังนี้

 • Download เอกสารประกวดราคาในเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง

  ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

 • กำหนดวันเสนอราคาผ่านเว็ปไซต์กรมบัญชีกลางในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561
 • ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.mahidol.ac.thและ 
  www.gprocurement.go.th

  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
   0-2700-5000

  ต่อ 1226 ในวันและเวลาราชการ

 • ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลครั้งนี้สอบถามข้อมูลได้ที่ได้ที่งานพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 2

  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000

  ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ
  ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF

  1. ประกาศประกวดราคา

  2. เอกสารประกวดราคา
  3. ขอบเขตของงาน (TOR)

1

ก.ค.

2561

งานจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน
(แบบรวมอะไหล่) อาคาร 1, 2, 3
และอาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ (HLD) จำนวน 384 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
 รายละเอียดดังนี้

 • Download เอกสารประกวดราคาในเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง

  ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2561

 • กำหนดวันเสนอราคาผ่านเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง
  ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561
 • ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.mahidol.ac.thและ
   www.gprocurement.go.th

  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
   0-2700-5000

  ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ

 • ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลครั้งนี้สอบถามข้อมูลได้ที่ได้ที่งานพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 2

  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000

  ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ

  ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF

20

มิถุนายน 2561

งานประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ณ ประเทศญี่ปุ่น

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)รายละเอียดดังนี้

 • Download เอกสารประกวดราคาในเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง

  ได้ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

 • กำหนดวันเสนอราคาผ่านเว็ปไซต์กรมบัญชีกลางในวันที่ 20 มิถุนายน 2561
 • ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.mahidol.ac.thและ www.gprocurement.go.th

  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000

  ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ

 • ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลครั้งนี้สอบถามข้อมูลได้ที่ได้ที่งานพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 2

  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000

  ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ

  ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF

12

มิ.ย.

2561

รายการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบดังนี้

1. ประกาศประกวดราคา

2. เอกสารประกวดราคา

3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำ

ห้องเรียน จำนวน 6 รายการ

 • Download เอกสารประกวดราคาในเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง

  ได้ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2561

 • กำหนดวันเสนอราคาผ่านเว็ปไซต์กรมบัญชีกลางในวันที่ 19 มิถุนายน 2561
 • ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.mahidol.ac.thและ www.gprocurement.go.th

  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
   0-2700-5000

  ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ

 • ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลครั้งนี้สอบถามข้อมูลได้ที่ได้ที่งานพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 2

  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000

  ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ
  ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF

11 มิถุนายน 2561
งานประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งและ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 10 ชุด ภายในห้องอาหาร ชั้น 2 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)รายละเอียดดังนี้

 • Download เอกสารประกวดราคาในเว็ปไซต์
  กรมบัญชีกลาง
  ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
 • กำหนดวันเสนอราคาผ่านเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง
  ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
 • ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.mahidol.ac.thและ www.gprocurement.go.th
  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
   0-2700-5000ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ
 • ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลครั้งนี้สอบถามข้อมูลได้ที่ได้ที่งานพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 2 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000 ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ
  ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF
15 พฤษภาคม 2561
งานประกวดราคาซื้อม่านพร้อมติดตั้งประจำอาคารอทิตยาทร
ชั้น 5 และชั้น 6
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังนี้

 • Download เอกสารประกวดราคาในเว็ปไซต์กรมบัญชีกลางได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
 • กำหนดวันเสนอราคาผ่านเว็ปไซต์กรมบัญชีกลางในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561
 • ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.mahidol.ac.th
  และ www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
   0-2700-5000 ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ
 • ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลครั้งนี้สอบถามข้อมูลได้ที่ ได้ที่งานพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 2วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000 ต่อ 1510 ในวันและเวลาราชการ

  ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF
08 พฤษภาคม 2561
ประกาศเรื่อง “ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ”

1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2. ครุภัณฑ์สำนักงาน
3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
4. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
5. วัสดุสำนักงานและวัสดุที่ได้จากการซ่อมบำรุง
6. วัสดุยานพาหนะ

 • กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
  ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00น.ถึง10.00น.
 • ลงชื่อผู้เข้าร่วมประมูลพร้อมรับแผ่นป้ายหมายเลข
  ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.20น.ถึง 10.50 น.
 • เริ่มประมูลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น.
 • ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลครั้งนี้สอบถามข้อมูลได้ที่ได้ที่งานพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 2 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2700-5000 ต่อ 1204  ในวันและเวลาราชการ
  ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร | PDF
23 เมษายน 2561
Category: MUIC Announcements
Featured News & Events
 • 150_visitor_Streesmutprakan วิทยาลัยนานาชาติต้อนรับคณะจากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ,

  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะครูและนักเรียนหลักสูตร English Program และ Mini English Program จากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการกว่า 90 คน ณ ห้องสัมมนา 1210 อาคาร 1

 • 150_CDP_01 มหิดลอินเตอร์จัดงานศิลปนิพนธ์ “Little Big Ideas: Communication Design Thesis Show 2018” ,

  เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมารองศาสตราจารย์นายแพทย์ พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมผู้บริหาร อาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ “Little Big Ideas: Communication Design Thesis Show 2018”…

 • 150_DEBATE มหิดลอินเตอร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโต้สาระวาทีระดับชาติ “The 13th European Union i... ,

  วันที่ 4 สิงหาคม 2561 ทีม MUIC 3 จากชมรมโต้สาระวาที วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC Debate Club) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

 • 150_celebrate_KingRamax มหิดลอินเตอร์จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงก... ,

  เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิม

 • 150_100 มหิดลอินเตอร์จัดกิจกรรม “100 วันหลังเรียนจบ” ,

  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา กลุ่มศิษย์เก่าในนาม MUIC Collective และหน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ฯ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดกิจกรรม “100 วันหลังเรียนจบ” โดยมีคุณวีระพงศ์ บุญสา นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ เป็นประธานเปิดงานเพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า

 • มหิดลอินเตอร์จัดงานศิลปนิพนธ์ “Little Big Ideas: Communication Design Thesis Show 2018” ,

  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดนิทรรศการ แสดงผลงานศิลปนิพนธ์ “Little Big Ideas: Communication Design Thesis Show 2018” โดยนักศึกษาหลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ กลุ่มสาขาวิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม จำนวน 13 ผลงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษา ได้มีโอกาสแสดงผลงานออกสู่สายตาบุคคลภายนอก รวมทั้งเป็นการแนะนำหลักสูตรให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น…

 • 150_thai_team_korean_football นศ.มหิดลอินเตอร์คว้ารางวัลจากการแข่งฟุตบอลที่เกาหลี ,

  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม-3 มิถุนายนที่ผ่านมา นายอริยธัช ธนะรัตน์สรณ์ นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน และนายแดเรียส จิระสานต์ นักศึกษาสาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมจากประเทศไทย

 • 150_EMP_thesis_exhibition_01 มหิดลอินเตอร์จัดนิทรรศการ EMP Thesis Exhibition 2018” ,

  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “EMP Thesis Exhibition 2018” ภายใต้แนวคิด “สะท้อน” โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิชาสร้างสรรค์สื่อบันเทิง

 • 150_provide_training_9_school มหิดลอินเตอร์เซ็น MOU กับศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ,

  วันที่ 5 กรกฎาคม 61 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง งบประมาณ ปี ๒๕๖๑ โดย

 • 150_student_win_award_youth_ecosperity_dialogue นศ.มหิดลอินเตอร์ รับรางวัล Best Performing Student Awards จาก YED 2018 ,

  เมื่อวันที่ 3-7 กรกฎาคมที่ผ่านมา นางสาวปานาวัลย์ วโนทยาพิทักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมโครงการ Youth Ecosperity Dialogue 2018 (YED 2018) ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของการประชุม