ชีวิตนักศึกษา

จากความท้าทายในโลกปัจจุบัน การศึกษาที่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้นไม่สามารถจำกัดอยู่แต่ในห้องเรียนอีกต่อไป รายงานผลการศึกษาทางวิชาการไม่สามารถเป็นตัวชี้วัดคนๆ หนึ่งได้อีกต่อไป ดังนั้นวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดทำโครงการและเปิดโอกาสอันหลากหลายที่จะให้นักศึกษาได้สัมผัสทุกแง่มุมของชีวิตในมหาวิทยาลัย

นักศึกษาได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งในและนอกเขตมหาวิทยาลัย ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะในการใช้ชีวิตและบ่มเพาะความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้นักศึกษาสามารถจัดการกับความท้าทายในการใช้ชีวิตและการทำงานในโลกที่เปลี่ยนแปลงไป