ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเอื้ออำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยฯ รวมถึงการทำกิจกรรมทั้งในด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรในด้านอื่นๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ฝึกทักษะการเป็นผู้นำ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น สมดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ว่า “ความสำเร็จของการศึกษาที่แท้จริง อยู่ที่การนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ”

วัตถุประสงค์ของฝ่ายกิจการนักศึกษา

  • เพื่อดำเนินกิจกรรมให้กับนักศึกษาตั้งแต่เข้าศึกษาในปีแรกจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา
  • เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมในมหาวิทยาลัย และประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน
  • เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ

งานกิจการนักศึกษามีหน่วยที่ให้บริการแก่นักศึกษาประกอบด้วย 3 หน่วยคือ

  • หน่วยพัฒนานักศึกษา
  • หน่วยบริการและสวัสดิการนักศึกษา
  • หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์และแนะแนวอาชีพ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา
วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล
อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1100
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ,ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทร : (+66) 02-700-5000
โทรสาร : (+66) 02-441-0966
อีเมล : icsa@mahidol.ac.th