บริการด้านสุขภาพ

ในขณะที่ศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาชาวไทยสามารถรับบริการด้านสุขภาพโดยการสมัครประกันสุขภาพของมหาวิทยาลัยที่ขึ้นกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นักศึกษาที่ผู้ปกครองทำงานในภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลคืนจากสถานที่ทำงานของผู้ปกครองจนกว่านักศึกษาจะอายุ 20 ปี

นักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพ ในเบื้องต้น สามารถรับบริการได้ที่ห้องพยาบาลวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ห้อง 2106 ชั้น 1 อาคาร 2


เวลาปฏิบัติงานของพยาบาล: วันจันทร์–ศุกร์ เวลา 9:00-17:00 น.
เวลาปฏิบัติงานของแพทย์: ทุกวันพุธ เวลา 14:00-17:00 น.

นักศึกษาที่ต้องการพบแพทย์ควรนัดหมายล่วงหน้า

นักศึกษายังสามารถไปรับบริการที่คลินิกสุขภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งอยู่ชั้น 1 ของอาคารศูนย์การเรียนรู้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4529-30 ให้บริการในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 –16.30 น.

ในกรณีที่เจ็บป่วยร้ายแรง ทางห้องพยาบาลวิทยาลัยนานาชาติ หรือคลินิกสุขภาพมหาวิทยาลัยมหิดลจะส่งตัวนักศึกษาไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลศิริราชหรือศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ในกรณีฉุกเฉินนักศึกษาสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีหรือโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนได้ ก่อนเข้ารับบริการ นักศึกษาจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรนักศึกษา หากนักศึกษาจำเป็นต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลและเลือกที่จะพักห้องเดี่ยว นักศึกษาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ นักศึกษาสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยจะได้รับความคุ้มครองตามข้อตกลงประกันอุบัติเหตุของบริษัทเอไอเอ

สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาเต็มเวลาจะต้องชำระค่าบริการ 4,500 บาท หรือภาคการศึกษาละ 1,500 บาท ตามระเบียบของแผนประกันสุขภาพของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจะครอบคลุมการรักษาในโรงพยาบาลใดก็ได้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ