นักศึกษาวิชาทหาร

นักศึกษาชายสัญชาติไทยต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการเมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ นักศึกษาสามารถสมัครเข้าเรียนวิชานักศึกษาวิชาทหารได้ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษา และย้ายมาเรียนต่อเนื่องในระดับมหาวิทยาลัยให้ครบหลักสูตรตามที่กำหนด

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ต้องการสมัครเรียนวิชาเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ต้องรายงานตัวที่งานกิจการนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในสัปดาห์แรกที่เข้าเรียน และต้องรับการฝึกทุกวันพุธในช่วงบ่าย นักศึกษาที่ไม่รายงานตัวที่งานกิจการนักศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร

นักศึกษาที่ต้องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการจะต้องยื่นเอกสารขอผ่อนผันตามที่กฎหมายกำหนดกับงานกิจการนักศึกษาในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคมถึง 31 ตุลาคมของทุกปี

นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบในการแจ้งกับอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบทางทหารตามเวลาที่เหมาะสม เพื่อมิให้มีผลกระทบทางการเรียน