สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล บริหารงานโดยนักศึกษาในวิทยาลัย ประกอบด้วยสมาชิก 24 คน มีการจัดประชุมกันทุกสัปดาห์เพื่อดูแลกำหนดการในการทำกิจกรรมของนักศึกษา ควบคุมเรื่องเงินทุนของชมรม และจัดการเรื่องความต้องการต่างๆ ของนักศึกษา

ระเบียบวาระของสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มีจุดประสงค์พื้นฐานอยู่ 3 ข้อ คือ

เพื่อให้วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถานที่ที่นักศึกษาได้แสดงความสามารถและใช้เวลาอย่างเพลิดเพลิน ทั้งในด้านวิชาการและสังคม เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรมากขึ้น เป็นปากเสียงให้กับนักศึกษา และมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาที่เป็นความกังวลของนักศึกษาอย่างสร้างสรรค์

สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ทำงานร่วมกับตัวแทนนักศึกษาจากแต่ละชั้นปี ซึ่งรับผิดชอบการจัดงานประจำปีต่างๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รับผิดชอบการจัดงานปาร์ตี้ขอบคุณรุ่นพี่ ส่วนนักศึกษาปีที่ 2 รับผิดชอบกิจกรรมรับน้อง และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รับผิดชอบงานเลี้ยงจบการศึกษาของวิทยาลัย

การเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาจะจัดขึ้นทุกปีในช่วงปลายภาคเรียนที่ 3 สำนักงานสโมสรนักศึกษาตั้งอยู่ที่อาคาร 2 ห้อง 2212


คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
แถวบน (จากซ้าย-ขวา): นายธัญญพัฒน์ ศิริพรรุ่งเรือง (อุปนายก-ฝ่ายใน), นายสุโรจน์ ทั่งสัมพันธ์ (เหรัญญิก)
แถวล่าง (จากซ้าย-ขวา): นางสาวปิยะวรรณ เรืองอารักษ์ (อุปนายก-ฝ่ายนอก), นางสาวปิยพร จรุงผลพิพัฒน์ (นายกสโมสรนักศึกษา), นางสาวรัตนาภรณ์ เศวตสุทธิพันธ์ (เลขานุการ)