สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์มีการจัดการศึกษาแบบที่เรียกว่า สตูดิโอ อาร์ต ที่เน้นปูพื้นฐานด้านหลักการออกแบบทั่วไป ทฤษฎีต่างๆ รวมถึงพื้นฐานด้านการปฏิบัติ สิ่งที่สำคัญในการเรียนการสอนก็คือ การสร้างนักศึกษาที่มีความสามารถด้านศิลปะ ที่นอกจากจะมีความสามารถด้านการวิเคราะห์ที่จำเป็นหรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ แล้ว ยังสามารถเข้าถึงซอร์ฟแวร์คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่เพื่อสื่อสารความคิด ภาพ และข้อความสู่กลุ่มเป้าหมายได้ นอกจากนั้น นักศึกษายังจะได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมของมืออาชีพที่ทำงานและก้าวไปพร้อมกับสังคม เทคโนโลยี และวัฒนธรรมในปัจจุบัน

โอกาสทางอาชีพ

บัณฑิตในสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์จะได้พัฒนาแฟ้มผลงานแบบมืออาชีพ มีโอกาสรวบรวมงานออกแบบของตัวเองโดยตรงเพื่อใช้ในการศึกษาต่อ และเพื่อประกอบอาชีพในบริษัทโฆษณา สำนักพิมพ์ งานออกแบบกราฟิก การจัดนิทรรศการ การออกแบบตกแต่งภายในหรืองานสถาปัตยกรรม งานออกแบบหรืองานศิลปะ งานเชิงตอบโต้ด้านมัลติมีเดีย และงานผลิตเว็บไซต์