คณะกรรมการอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศิลปวัฒนธรรมคณะกรรมการอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนานาชาติ คือกลุ่มงานที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้คนจากต่างวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข ความรัก ความเข้าใจ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน วิทยาลัยนานาชาติเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมอันเปิดโอกาสให้สมาชิกในสังคมได้เรียนรู้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและแนวคิดที่แตกต่างไปจากที่คุ้นเคย ซึ่งจะทำให้สมาชิกได้เปิดวิสัยทัศน์มากยิ่งขึ้น

ภารกิจหลักของคณะกรรมการอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศิลปวัฒนธรรม คือการจัดทำแผลกลยุทธ์และแผนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และดำเนินการตามแผนที่วางไว้ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ รวมถึงการเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมและประเมินผลงานในภาพรวมของวิทยาลัยนานาชาติ ข้อมูลดังกล่าวได้แก่ การจัดกิจกรรมเชิงศิลปวัฒนธรรม ทั้งในรูปแบบของกิจกรรมในชั้นเรียน นิทรรศการ หรือเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมภายนอก