การแนะแนวอาชีพการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเพิ่มโอกาสในการทำงานมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ส่งผลให้เกิดอัตราการแข่งขันในตลาดแรงงานที่สูงขึ้นมากด้วย อย่างไรก็ตาม การได้เป็นนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล นับเป็นก้าวแรกสู่อนาคตอันสดใส เนื่องจากวิทยาลัยฯ ของเราได้รับการยอมรับและเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม มีความตระหนักรู้ต่อสังคม และมีทักษะด้านการสื่อสารที่เป็นเลิศ ในด้านการพัฒนาตนเอง นักศึกษาก็ต้องมีการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศอีกทางหนึ่ง

หน่วยศิษย์เก่าและแนะแนวอาชีพ ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาในการพัฒนาสู่อาชีพในอนาคต โดยการเตรียมความพร้อมและให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ได้แก่ 1) การให้คำแนะนำเป็นรายบุคคล 2) การจัดนิทรรศการจัดหางานและการฝึกงาน 3) การจัดอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในอนาคต 4) การจำลองการสัมภาษณ์งาน 5) การประกาศตำแหน่งงานว่างตามช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ

อย่างไรก็ตาม การแนะแนวอาชีพแก่นักศึกษาจะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากนักศึกษา ตลอดจนการทุ่มเทและความพยายาม จึงจะทำให้การวางแผนในการทำงานนั้นสัมฤทธิ์ผล