กิจกรรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อม

กิจกรรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อม
นักศึกษาทุกคนล้วนต้องการทักษะที่สำคัญที่จะทำให้การสมัครงานครั้งแรกในชีวิตประสบผลสำเร็จ หน่วยศิษย์เก่าและแนะแนวอาชีพจัดให้มีการอบรมและให้ความรู้ที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถนำเสนอจุดเด่นของตัวเองเพื่อเพิ่มโอกาสในการหางานและพัฒนาทักษะด้านการสัมภาษณ์งานครอบคลุมทุกทักษะที่จำเป็นดังนี้

การให้คำแนะนำเป็นรายบุคคล
นักศึกษาสามารถขอรับคำปรึกษาโดยผ่านทางหน่วยศิษย์เก่าและแนะแนวอาชีพเพื่อปรึกษาโดยตรงกับอาจารย์หรือที่ปรึกษาที่สามารถให้คำแนะนำในเชิงลึก รวมถึงการช่วยเหลือให้นักศึกษาได้งานที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด
โดยผู้ที่ให้คำปรึกษาด้านการสมัครงานจะเป็นอาจารย์สอนในภาควิชาที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ ทำให้สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกวิชาเรียนที่จะช่วยพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นต่อการสมัครงานในอนาคตได้อย่างตรงจุดมากขึ้น

Career Assessment Day
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาทราบว่าสาขาที่ตนเองศึกษาอยู่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จในอาชีพได้อย่างไร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพยอดนิยมและเส้นทางสู่อาชีพทั้งในเมืองไทยและตลาดแรงงานโดยรวม ขณะเดียวกันนักศึกษายังได้รับคำปรึกษาจากอาจารย์ประจำภาควิชาอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

Job Fair
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดจัดนิทรรศการจัดหางานหรือ Job Fair ทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง ในภาคการศึกษาที่ 2 ภายในงานจะมีบริษัทชั้นนำต่าง ๆ เข้าร่วมงานจำนวนมาก นักศึกษามีโอกาสได้พบกับองค์กรจากหลายภาคธุรกิจ รวมถึงมีโอกาสกรอกใบสมัครงานและสัมภาษณ์งานโดยตรง และในบางครั้ง อาจจะมีศิษย์เก่าเป็นตัวแทนขององค์กรนั้น ๆ ด้วย ทำให้นักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานตลอดจนกระบวนการสมัครงานอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ ในวันเดียวกันกับงาน Job Fair ก็จะมีการจัดนิทรรศการศึกษาต่อต่างประเทศหรือ Study Abroad ด้วย นักศึกษาจะมีโอกาสรับข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศจากสถาบันชั้นนำต่าง ๆ

กิจกรรมพบองค์กรชั้นนำ (Industry Talk)
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลมีการสร้างเครือข่ายกับบริษัทชั้นนำของประเทศ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ในแต่ละปีเราได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานที่น่าสนใจจากสายงานต่าง ๆ ทั้งองค์กรขนาดใหญ่และผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นทำงาน

นักศึกษาไม่ควรพลาดโอกาสในการเข้าร่วมงานเช่นนี้ เพราะระหว่างการพูดคุยและเล่าประสบการณ์จะมีการตอบคำถามโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลระดับสูงเพื่อไขข้อข้องใจแก่นักศึกษา และมักพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มักได้งานภายหลังสำเร็จการศึกษา

ปัจฉิมนิเทศ (Final Touch)
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศ (Final Touch) โดยในงานจะมีการพูดคุยและเล่าประสบการณ์ความประทับใจต่าง ๆ จากศิษย์เก่าที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ทำงานด้านการเงินการท่องเที่ยวและโรงแรม ด้านสื่อสารมวลชน การศึกษา ตลอดจนองค์กรไม่แสวงหากำไรต่าง ๆ ซึ่งประเด็นการสนทนาจะครอบคลุมเนื้อหาการทำงานและการบริหารจัดการชีวิตส่วนตัว ครอบครัว สังคมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม

การเขียนจดหมายสมัครงาน (Resume Workshop)
กิจกรรมการเขียนประวัติและจดหมายสมัครงาน เป็นทักษะที่นักศึกษาควรหมั่นฝึกฝนเพื่อใช้ในการสมัครงานเพราะจดหมายสมัครงานนับเป็นด่านแรกที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลใช้คัดกรองเพื่อคัดสรรบุคลากรเบื้องต้น
เนื่องจากจดหมายสมัครงานมีพื้นที่จำกัดทำให้นักศึกษาต้องฝึกฝนที่จะกรอกข้อมูลที่มีอยู่ให้กระชับและมีประสิทธิภาพมากที่สุด กิจกรรมนี้จึงเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องการเขียนจดหมายสมัครงานที่เน้นจุดเด่นของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

การจำลองการสัมภาษณ์งาน (Mock Interviews)
การได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์งานนับเป็นเรื่องที่น่ายินดี เพราะนั่นหมายความว่านักศึกษาได้ผ่านกระบวนคัดเลือกขององค์กรแล้ว อย่างไรก็ตามในการสัมภาษณ์งานนักศึกษาต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้งด้านข้อมูลเบื้องต้นขององค์กรที่จำเป็นต้องรู้ ตลอดจนลักษณะคำถามที่คาดว่าจะพบระหว่างการสัมภาษณ์ ซึ่งกิจกรรมนี้สามารถเพิ่มความมั่นใจและเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาได้

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ควรเข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อค้นหาข้อบกพร่องของตนเองในการสัมภาษณ์งาน และการได้รับข้อเสนอแนะจากอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนหมั่นฝึกฝนสม่ำเสมอก็จะทำให้นักศึกษามีความพร้อมกับการสัมภาษณ์งานในสถานการณ์จริงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ