สาขาวิชาสังคมศาสตร์

นักศึกษาในสาขาวิชาสังคมศาสตร์จะได้ศึกษารายวิชาพื้นฐานหลักที่ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักกับองค์ประกอบของทฤษฎีและระเบียบวิธีคิดในสาขาสังคมศาสตร์ รวมไปถึงการเรียนรู้และสำรวจประเด็นปัญหาและแง่มุมต่างๆ ของโลกสมัยใหม่ นอกจากนี้ นักศึกษายังได้ทำการศึกษาอิสระ รวมทั้งเขียนปริญญานิพนธ์ในหัวข้อที่เลือกไว้ด้วย นักศึกษายังมีโอกาสที่จะได้เข้าร่วมหรือช่วยในการจัดงานประชุมทางด้านสังคมศาสตร์ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และเข้าร่วมในการสัมมนาด้วย หลักสูตรนี้มีการทบทวนอยู่เสมอ ดังนั้นสื่อการเรียนการสอนและเนื้อหาวิชาจึงมีการปรับปรุงอยู่เป็นประจำ ทางสาขาวิชายังส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดเชิงวิพากษ์ รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาและอาจารย์ได้ปรึกษากันในเรื่องต่างๆ ด้วย

สาขาวิชาสังคมศาสตร์แบ่งการเรียนการสอนหลักๆ ออกเป็น 3 แขนงวิชา คือ การศึกษาระหว่างประเทศ เอเชียอาคเนย์ศึกษา และประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่ และยังมีวิชาโทให้เลือกศึกษา คือ การศึกษาระหว่างประเทศ เอเชียอาคเนย์ศึกษา ประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่ และจิตวิทยา

โอกาสทางอาชีพ

นอกจากจะได้รับความรู้ในสาขาสังคมศาสตร์แล้ว นักศึกษายังได้รับการฝึกให้วิเคราะห์ความคิดต่างๆ สามารถวิเคราะห์ ประเมิน และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลใหม่ๆ และนำทฤษฎีต่างๆ มาปรับใช้ได้ ซึ่งความรู้และทักษะดังกล่าวสามารถนำไปใช้ได้ในสภาวะการทำงานที่หลากหลาย อาชีพที่น่าสนใจสำหรับบัณทิตสาขาสังคมศาสตร์ คือ ธุรกิจระหว่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศหรือองค์กรเอกชน งานด้านสื่อหรือหนังสือพิมพ์ และงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับสูงอย่างการสอนหรือการจัดการศึกษา ปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์ยังเป็นพื้นฐานที่ยอดเยี่ยมในการศึกษาต่อในระดับสูง เช่น ในสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย