สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือที่มีความจำเป็นในการทำความเข้าใจโลกรอบตัวเรา เป็นการศึกษาและค้นหารูปแบบที่แทรกซึมอยู่ในทุกแง่มุมของชีวิตเรา คณิตศาสตร์เป็นภาษาของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่และมีความจำเป็นต่อผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์ที่สำคัญในยุคนี้ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์เป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้นักศึกษามีเครื่องมือและทักษะในการวิเคราะห์ เพื่อสามารถจัดการกับแนวคิดทฤษฎีต่างๆ รวมทั้งนำไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาอื่นที่หลากหลายได้ด้วย

โอกาสทางอาชีพ

นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ซึ่งมีความสามารถในการใช้ 2 ภาษาหรือมากกว่าจะมีโอกาสทางด้านอาชีพมากมาย แม้แต่ในสาขาที่อาจจะไม่มีการใช้คณิตศาสตร์เด่นชัดนัก นอกจากอาชีพที่เกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์และงานด้านวิทยาศาสตร์แล้ว ยังมีโอกาสในการทำงานในบริษัทประกันภัย อุตสาหกรรมและการค้า วงการเศรษฐกิจ อาชีพเกี่ยวกับเทคโนโลยี พันธุศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา และป่าไม้