สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพให้การศึกษาที่มีคุณภาพในการเตรียมนักศึกษาเพื่อเข้าสู่การทำงานในอาชีพที่หลากหลาย รวมถึงโปรแกรมการศึกษาวิจัยที่ก้าวหน้าและมีความเป็นมืออาชีพ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพมีรายวิชาที่มีความหลากหลายอย่างมากและท้าทายสำหรับวิทยาลัยที่มีขนาดเทียบเท่าวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล รายวิชาที่ต้องศึกษาจะมุ่งเน้นไปที่หลักทฤษฎีพื้นฐาน ซึ่งจำเป็นสำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพขั้นสูง มีเนื้อหาครอบคลุมในทุกด้านทั้งวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชีววิทยาประชากร ชีววิทยาการควบคุมระดับเซลล์ และชีววิทยาระดับโมเลกุล

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพยังแบ่งออกเป็น 3 สาขาวิชาย่อย คือ ชีววิทยา ชีววิทยาทางการแพทย์ และเทคโนโลยีชีวภาพ

โอกาสทางอาชีพ

สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพหลายคน การเรียนระดับปริญญาบัณฑิตในสาขานี้เป็นก้าวแรกของการศึกษาในระดับสูง ซึ่งปูทางไปสู่อาชีพด้านการแพทย์ วิชาการ หรือวิทยาศาสตร์ โอกาสทางอาชีพด้านอื่นๆ ได้แก่ การทำงานวิจัยเชิงเทคนิคให้กับองค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ (หน่วยงานด้านสุขภาพหรือทรัพยากรธรรมชาติ) บริษัทเภสัชกรรม ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ