สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาเคมีสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในด้านเคมีตลอดช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา และจัดตั้งขึ้นด้วยเหตุผลดังกล่าว สาขาวิชาเคมีมีการสอนแบบเข้มข้นและเน้นวิชาที่สำคัญ คือ เคมีทั่วไป เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ เคมีวิเคราะห์ และเคมีเชิงฟิสิกส์ หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลา 3 เดือน โดยมีการจัดสรรเวลาสำหรับวิชาควอนตัมกลศาสตร์ซึ่งเป็นภาคบังคับ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามความพอใจของตัวเอง โดยเลือกเรียนในวิชาเลือกที่มีทั้งเคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีชีวภาพ หรือแม้แต่เคมีอุสาหกรรมหรือเคมีประยุกต์

โอกาสทางอาชีพ

โอกาสทางอาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาเคมีสามารถเข้าทำงานในตำแหน่งที่ได้รับผลตอบแทนสูงในบริษัทด้านเภสัชกรรม ตำแหน่งด้านการวิจัยในงานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมสาขาต่างๆ รวมถึงโอกาสในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา และยังมีตำแหน่งทางราชการทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับประเทศ นอกจากนี้ นักเคมียังมีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอื่นๆ อย่างกว้างขวาง ทั้งแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ กฎหมาย การศึกษา การจัดการ การขายเชิงเทคนิค วารสารศาสตร์เชิงวิทยาศาสตร์ และงานศิลปะ