สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์ครอบคลุมสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ในวงกว้าง ตั้งแต่พื้นฐานทางทฤษฎีไปจนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัยในระบบและเครือข่ายขนาดใหญ่ ระบบอัจฉริยะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และโปรแกรมอินเทอร์เน็ต นักศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จะได้รับความรู้พื้นฐานแบบอัดแน่นทั้งในเรื่องการเขียนโปรแกรม การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึม การพัฒนาระบบ การจัดการสารสนเทศ และความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สำรวจความสนใจในด้านต่างๆ ทั้งทฤษฎี ซอฟท์แวร์ และฮาร์ดแวร์ ซึ่งรวมถึงไมโครโพรเซสเซอร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์กราฟิก ระบบฐานข้อมูล ระบบปฏิบัติการแบบกระจาย เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข ระบบปฏิบัติการ ภาษาโปรแกรม วิศวกรรมซอฟท์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์ คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

โอกาสทางอาชีพ

โอกาสทางอาชีพของนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การทำงานวิจัยในมหาวิทยาลัย งานวิจัยเชิงอุตสาหกรรม และการพัฒนาห้องปฏิบัติการ สามารถทำงานในตำแหน่งในบริษัทให้บริการคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่หรือองค์กรอื่นๆ เช่น หน่วยงานธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน และบริษัทด้านสุขภาพที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาเว็บ การออกแบบอินเตอร์เฟส ความปลอดภัย และระบบคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่