พูดคุยกับคณบดี

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งที่จะให้มีการจัดการคุณภาพการศึกษาและบริการทางวิชาการที่เป็นเลิศ โดยการสื่อสารอย่างเปิดกว้างระหว่างบุคลากรภายในวิทยาลัยนานาชาติเป็นวิธีการหนึ่งที่สำคัญ ดังนั้น หากท่านมีข้อเสนอแนะ ข้อติเตียน ความคิดเห็นหรือคำแนะนำใดๆ สามารถแจ้งมาเป็นลายลักษณ์อักษร กระผมและทีมผู้บริหารจะดำเนินการพิจารณาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
อีเมล์: deanic@mahidol.ac.th