สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมให้ความรู้เชิงวิชาการและเชิงเทคนิคในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตรนี้ทำให้นักศึกษาสามารถจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและดำเนินโครงการวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ยังยืน นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจะได้เรียนรู้วิธีการแบบสหวิทยาการที่แม่นยำการวัด การบอกจำนวน การคาดการณ์และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ร้ายแรง ด้วยการบูรณาการความรู้จากสาขาวิชาที่เหมาะสม และสำรวจประเด็นทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น การปกป้องถิ่นอาศัยที่มีความเสี่ยง การฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยา ภาวะโลกร้อน การจัดการของเสีย การปนเปื้อนของดินและน้ำ ความเป็นพิษของยาฆ่าแมลง และการเสื่อมคุณภาพของสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงผลของความเครียดจากสภาวะแวดล้อมในระบบนิเวศวิทยาทั้งบนบกและในน้ำ โดยเน้นความสนใจไปที่ 2 แขนงวิชา คือ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และนิเวศวิทยา

โอกาสทางอาชีพ

ปริญญาทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสามารถปูทางสู่โอกาสทางอาชีพที่หลากหลาย ทั้งในอุตสาหกรรมภาคเอกชนหรือในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการสิ่งแวดล้อมในชุมชน และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม บัณฑิตในสาขานี้ยังสามารถทำงานเป็นนักวิชาการและนักวิจัยในด้านการดูแลและจัดการทรัพยากรทั้งในระดับชาติและระดับสากล และในหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลควบคุมด้านทรัพยากร