สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเป็นการประยุกต์หลักวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายมาใช้ในการผลิตอาหาร ซึ่งเป็นการผลิตอาหารจากเนื้อสัตว์หรือพืชในปริมาณมากโดยใช้หลักการของเทคโนโลยีการอาหาร การผลิตอาหารถือเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดประเภทหนึ่งในประเทศไทย โดยเกี่ยวข้องกับการเลือกสรรวัตถุดิบ การถนอมอาหาร กระบวนการผลิต การบรรจุหีบห่อ การกระจายสินค้า และการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารต้องเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารในทุกขั้นตอน ทั้งในด้านเคมี จุลชีววิทยา โครงสร้างทางวิศวกรรม ความปลอดภัย และโภชนาการ ตั้งแต่กระบวนการผลิต บรรจุหีบห่อ แจกจ่าย เก็บรักษา และนำมาบริโภค รวมทั้งได้รับการฝึกอย่างเข้มข้นทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติในส่วนของวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอาหารอีกด้วย

โอกาสทางอาชีพ

อุตสาหกรรมการผลิตอาหารในประเทศไทยจัดหาอาหารให้กับตลาดทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั้งประเทศต่างๆ ในอาเซียน และตลาดส่งออกขนาดใหญ่ในยุโรป อเมริกาเหนือ และญี่ปุ่น ทำให้มีความต้องการเจ้าหน้าที่เทคนิคที่มีความรู้ความสามารถสูงและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของบัณฑิตจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารซึ่งมีพื้นฐานความรู้ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคนิค มีคุณสมบัติพร้อมที่จะทำงานในอุตสาหกรรมอาการหรือศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารหรือสาขาอื่นๆ