สาขาวิชาฟิสิกส์

วิชาฟิสิกส์ ซึ่งเป็นหนึ่งในวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เน้นการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของสสาร ปฏิสัมพันธ์ พลังงาน และการประยุกต์ใช้ ฟิสิกส์เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และโลกของเทคโนโลยี หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์สอนให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นในการจัดการแก้ปัญหาแนวคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ การเข้าใจวิชาฟิสิกส์ไม่ได้มีความจำเป็นกับนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์กับนักศึกษาสายสังคมศาสตร์และทุกคนที่สนใจเรื่องวัฒนธรรมของมนุษย์ด้วย

โอกาสทางอาชีพ

บัณฑิตด้านฟิสิกส์สามารถสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับประเทศ และสนับสนุนความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นที่ต้องการในสังคม นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์สามารถทำงานเป็นนักวิจัยหรือเป็นผู้ช่วยในห้องปฏิบัติการในหน่วยงานวิจัยและพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งโรงพยาบาลหรือโรงเรียนแพทย์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์หลายคน การเรียนในระดับปริญญาตรีเป็นเพียงก้าวแรกของการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป ซึ่งนำไปสู่การทำงานในฐานะนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัย