งานบริการวิชาการ


ศูนย์ฝึกอบรม งานบริการวิชาการของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งเน้นการนำความรู้ความเชี่ยวชาญ ของบุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติ ทั้งอาจารย์และพนักงานมาบูรณาการสร้างสรรค์และถ่ายทอดความรู้สู่สังคมซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement) แล้วนั้น ยังเป็นการสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) เพื่อให้บุคคลเกิดการพัฒนาตนเองและปรับตนเองให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของโลก และเป็นการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มวลมนุษย์ (for the benefit of mankind)

พันธกิจ
 • มุ่งเน้นการนำความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติมาบูรณาการสร้างสรรค์และถ่ายทอดความรู้สู่สังคม
 • สนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต (lifelong learning) ที่มีคุณภาพสู่สังคม
 • ส่งเสริมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมอย่างยั่งยืน
บทบาทและหน้าที่
 1. หน่วยสนับสนุนบริการวิชาการ
  • จัดอบรมสัมมนาเพื่อการบริการวิชาการ
  • ให้คำปรึกษาการจัดโครงการบริการวิชาการ
  • สนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการ
  • จัดทำฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ
 2. หน่วยทรัพย์สินทางปัญญาและผลผลิตทางวิชาการ
  • สนับสนุนการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
  • สนับสนุนการดำเนินงานด้านการตลาดและผลประโยชน์ให้แก่ผลผลิตทางวิชาการ
  • สนับสนุนการเชื่อมโยงงานบริการวิชาการและการวิจัย