การบริการวิชาการแก่สังคม (โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย)

cchtสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สาขาการท่องเที่ยว สถานที่ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังมีการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้แก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ซึ่งนับได้ว่าเป็นกลไกที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เช่น

  • การอบรมการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
  • การเสวนาเชิงวิชาการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารของสถาบันฯ ได้ที่ www.facebook.com/ccht.mahidol