สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจตั้งอยู่บนพี้นฐานและการพัฒนาทางเศรษฐกิจในด้านนี้ในช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา นักศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจจะได้รับความรู้ทั้งด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคเป็นอย่างดี รวมทั้งมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการดำเนินงานธุรกิจต่างๆ ในอุตสาหกรรมแต่ละประเภท หลักสูตรนี้ไม่เพียงแต่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้พื้นฐานเศรษฐศาสตร์ที่สมบูรณ์เท่านั้น แต่ยังช่วยให้นักศึกษามีเครื่องมือในการทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โครงสร้างตลาด และกลยุทธ์ที่จำเป็นในการแข่งขันในธุรกิจระดับโลก

โอกาสทางอาชีพ

ตัวเลือกทางอาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ได้แก่ นักวิเคราะห์และนักวิจัยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นักวิจัยในธนาคารแห่งประเทศไทย ตำแหน่งในกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงโอกาสในการทำงานกับธนาคารเอกชนและสถาบันการเงินต่างๆ