สาขาการเงิน

สาขาวิชาการเงินเน้นความสำคัญในด้านการเงินธุรกิจและการลงทุนทางการเงิน ซึ่งทำให้เกิดการพัฒนาตลาดการเงิน การปรับปรุงบรรษัทภิบาล และการสร้างกลยุทธ์ทางการเงินในสภาวะเศรษฐกิจ หลักสูตรนี้ช่วยให้นักศึกษามีความรู้ที่จำเป็นในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และทางสถิติในการทดสอบทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ การทำบัญชี การวิเคราะห์การเงิน การจัดการความเสี่ยง การดำเนินงานธนาคารและบรรษัทภิบาล รายวิชาในสาขาออกแบบมาเพื่อช่วยเตรียมนักศึกษาให้มีทักษะในการปฏิบัติงาน และมีความเข้าใจอันลึกซึ้งในการนำทฤษฎีทางการเงินมาใช้ ทั้งในระบบการลงทุนทางการเงินและการลงทุนธุรกิจ ซึ่งนักศึกษาจะได้พัฒนาความรู้ในช่วงการฝึกงานและการวิจัย

โอกาสทางอาชีพ

นักศึกษาในสาขาวิชาการเงินมีความพร้อมในการทำงานในฐานะผู้บริหารทางการเงิน ผู้จัดการด้านการลงทุน นักวิเคราะห์การเงิน รวมทั้งนักวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ในสถาบันธุรกิจ ธนาคาร และสถาบันการเงินต่างๆ