สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ


ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทำให้สาขาธุรกิจระหว่างประเทศกลายเป็นสาขาวิชาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสาขาหนึ่งของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเฉพาะเมื่อสาขาวิชานี้เป็นการศึกษาการดำเนินการธุรกิจระดับนานาชาติในทุกแง่มุม หลักสูตรนี้นำเสนอประเด็นและความสนใจด้านธุรกิจอย่างกว้างขวาง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้า การเงิน การตลาด ทรัพยากรมนุษย์ การดำเนินงาน ประเด็นทางกฎหมาย จริยธรรม การนำเข้าและส่งออก ผลกระทบต่อการลงทุนระหว่างประเทศ รวมถึงการแข่งขันและการดำเนินธุรกิจในระดับโลก นอกจากนี้ยังเน้นในส่วนของการเจรจาธุรกิจและการจัดการธุรกิจระดับนานาชาติ เพื่อช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการพัฒนาความเป็นผู้นำระดับโลก และสามารถเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมในการเข้าสู่ตลาดที่มีความแตกต่างกันทั่วโลกได้

โอกาสทางอาชีพ

นอกเหนือไปจากการศึกษาต่อในสาขาวิชาเลือกแล้ว นักศึกษาสาชาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศยังพร้อมที่จะทำงานในตำแหน่งด้านการจัดการในบริษัทข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก การปฏิบัติการและการขาย การขนส่ง และการพัฒนาธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีโอกาสทำงานในธุรกิจระหว่างประเทศ การบริหารกลยุทธ์ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการด้วย