วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC),
หนึ่งในสถาบันชั้นนำด้านการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติของไทย เน้นการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้เรียนรู้รอบด้านเน้นวัฒนธรรมการเรียนรู้ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพในโลกปัจจุบันซึ่งเต็มไปด้วยความหลากหลายและความเป็นสากล
การก้าวเข้าสู่ปีที่ 30 ของวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยฯ เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีทั้งหมด 20 สาขา และปริญญาโท 2 สาขา โดยมีนักศึกษาปัจจุบันกว่า 3700 คน

ผู้สนใจเข้าศึกษา

นักเรียนไทย/นักเรียนต่างชาติ

นักเรียนไทยที่จบการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ หรือนักเรียนต่างชาติที่จบการศึกษาในประเทศไทย

นักเรียนในภูมิภาคอาเซียน

นักเรียนที่จบการศึกษาจาก 10 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน

นักเรียนต่างชาติ

นักเรียนต่างชาติที่ไม่ถือสัญชาติไทยและไม่เคยศึกษาในประเทศไทย

การโอนย้ายหน่วยกิต

นักศึกษาที่่ได้ศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและต่างประเทศที่ต้องการโอนย้ายหน่วยกิตมาศึกษาที่วิทยาลัยนานาชาติ มหิดล

ระดับปริญญาโท

สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์

สำหรับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

เปิดหลักสูตรใหม่,
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาพรวมหลักสูตร (in English)หน่วยรับสมัครและจัดสอบ
วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ,ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

(+66) 02-700 5000
Ext. 1124, 1327
(+66) 02-441-0629
icdad@mahidol.ac.th