นักเรียนไทย/นักเรียนต่างชาติ

นักเรียนไทยที่จบการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ หรือนักเรียนต่างชาติที่จบการศึกษาในประเทศไทย

Thai Students / Foreign Residents

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มีการจัดการเรียนการสอนเป็น 3 เทอมโดยเทอมที่ 1 (กันยายน – ธันวาคม) เทอมที่ 2 (มกราคม – เมษายน) และเทอมที่ 3 (เมษายน – กรกฎาคม) ในแต่ละเทอมจะมีระยะเวลาในการเรียน 12 สัปดาห์ และมีการเรียนช่วงฤดูร้อนในเดือนสิงหาคม

when to apply

รอบ
วันรับสมัคร
วันสอบ
วันเปิดภาคเรียน
ภาคการศึกษาที่ 1
1
18 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2561 19 พฤษภาคม 2561 10 กันยายน 2561
2
2 – 20 กรกฎาคม 2561 4 สิงหาคม 2561 10 กันยายน 2561
ภาคการศึกษาที่ 2
3
1 – 18 ตุลาคม 2561 27 ตุลาคม 2561 7 มกราคม 2562
ภาคการศึกษาที่ 3
4
7 – 22 มกราคม 2562 2 กุมภาพันธ์ 2562 22 เมษายน 2562
* ผู้สมัครที่ผ่านการสอบคัดเลือกและชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าจะถูกส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House *


เอกสารการสมัคร

[su_accordion]

[su_spoiler title="Regular Applicants (สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์)" style="fancy"]

 1. สำเนาใบแสดงผลการเรียน
  • สำเนาใบแสดงผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
  • ผู้สมัครที่ยื่นผล IGCSE จะต้องมีประกาศนียบัตร IGCSE, GCSE หรือ GCE ‘O’ Level ไม่ต่ำกว่า 5 วิชา และวุฒิประกาศนียบัตร GCE ‘AS’ Level หรือ GCE ‘A’ Level ไม่ต่ำกว่า 3 วิชา รวมทั้งหมด 8 รายวิชาและได้เกรดในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C และมีใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา หรือ
  • ผู้สมัครที่ยื่น GED จะต้องผ่านทั้ง 4 วิชา มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน และมีใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา
 2. สำเนาใบประกาศนียบัตร (ปพ.2 สำหรับโรงเรียนไทย) หรือประกาศนียบัตรจากโรงเรียนนานาชาติ หรือต่างประเทศ (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว)
 3. จดหมายรับรองการเป็นนักเรียน (กรณีกำลังศึกษาอยู่)
 4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ (ชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ)
 5. ผลสอบภาษาอังกฤษฉบับจริง TOEFL(iBT) หรือ IELTS (Academic band) มีอายุไม่เกิน 2 ปี (ถ้ามี) โดยมีคะแนนขั้นต่ำดังนี้
  TOEFL (iBT)
  หรือ
  IELTS
  ไม่ต่ำกว่า 69
  ไม่ต่ำกว่า 6
  ***สามารถสั่งคะแนนได้ที่
  www.ets.org
  – Code C186
 6. – ผลสอบฉบับจริง ACT (Math) โดยมีคะแนนตั้งแต่ 18 – 36 และมีอายุไม่เกิน 2 ปี (ถ้ามี)

  ***สามารถสั่งคะแนนได้ที่ www.act.org – Code 7958
  ***สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร และสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ไม่ต้องยื่นคะแนน ACT (Math) และไม่ต้องสอบวิชาคณิตศาสตร์

  หรือ

  - ผลสอบฉบับจริง SAT 1 (Math) โดยมีคะแนนตั้งแต่ 200 – 800 และมีอายุไม่เกิน 2 ปี (ถ้ามี)

  ***สามารถสั่งคะแนนได้ที่ www.collegeboard.org – Code 7208
  ***สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร และสาขาวิชาสังคมศาสตร์ไม่ต้องยื่นคะแนน SAT1 (Math) และไม่ต้องสอบวิชาคณิตศาสตร์

 7. จดหมายรับรองความประพฤติจากคุณครูที่โรงเรียน จำนวน 1 ท่าน (PDF) -กรณีกำลังศึกษาอยู่
 8. สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ)
 9. สำเนาทะเบียนบ้าน
 10. ค่าสมัคร 1000 บาท
  TOEFL (ITP) 1200 บาท
  Writing 500 บาท
  Math 500 บาท

[/su_spoiler]

[su_spoiler title="Fast track Applicants (สอบสัมภาษณ์เท่านั้น)" style="fancy"]

 1. สำเนาใบแสดงผลการเรียน
  • สำเนาใบแสดงผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
  • ผู้สมัครที่ยื่นผล IGCSE จะต้องมีประกาศนียบัตร IGCSE, GCSE หรือ GCE ‘O’ Level ไม่ต่ำกว่า 5 วิชา และวุฒิประกาศนียบัตร GCE ‘AS’ Level หรือ GCE ‘A’ Level ไม่ต่ำกว่า 3 วิชา รวมทั้งหมด 8 รายวิชาและได้เกรดในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C และมีใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา หรือ
  • ผู้สมัครที่ยื่น GED จะต้องผ่านทั้ง 4 วิชา มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน และมีใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา
 2. สำเนาใบประกาศนียบัตร (ปพ.2 สำหรับโรงเรียนไทย) หรือประกาศนียบัตรจากโรงเรียนนานาชาติ หรือต่างประเทศ (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว)
 3. จดหมายรับรองการเป็นนักเรียน (กรณีกำลังศึกษาอยู่)
 4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ (ชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษา)
 5. ผลสอบภาษาอังกฤษฉบับจริง TOEFL(iBT) code 0391 หรือ IELTS (Academic band) มีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยมีคะแนนขั้นต่ำดังนี้
  TOEFL (iBT)
  หรือ
  IELTS

  ไม่ต่ำกว่า 69 and Writing ไม่ต่ำกว่า 22
  ***สามารถสั่งคะแนนได้ที่
  www.ets.org 
  – Code C186

  ไม่ต่ำกว่า 6 and Writing ไม่ต่ำกว่า 6

 6. - ผลสอบฉบับจริง ACT (Math) มีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยมีคะแนนขั้นต่ำในแต่ละสาขาวิชา ดังนี้ี้

  สาขาวิชา คะแนน
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 25
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ไม่ต่ำกว่า 25
  สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา ไม่ต่ำกว่า 20
  สาขาวิชาการจัดการบริการนานาชาติ ไม่ต่ำกว่า 18

  ***สามารถสั่งคะแนนได้ที่ www.act.org – Code 7958
  ***สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร และสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ไม่ต้องยื่นคะแนน ACT (Math) และไม่ต้องสอบวิชาคณิตศาสตร์

  หรือ

  - ผลสอบฉบับจริง SAT 1 (Math) มีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยมีคะแนนขั้นต่ำในแต่ละสาขาวิชาดังนี้ี้

  สาขาวิชา คะแนน
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 600
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ไม่ต่ำกว่า 600
  สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา ไม่ต่ำกว่า 530
  สาขาวิชาการจัดการบริการนานาชาติ ไม่ต่ำกว่า 500

  ***สามารถสั่งคะแนนได้ที่ www.collegeboard.org – Code 7208
  ***สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร และสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ไม่ต้องยื่นคะแนน SAT1 (Math) และไม่ต้องสอบวิชาคณิตศาสตร์

 7. จดหมายรับรองความประพฤติจากคุณครูที่โรงเรียน จำนวน 1 ท่าน (กรณีกำลังศึกษาอยู่)
 8. สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ชาวต่างชาติ)
 9. สำเนาทะเบียนบ้าน
 10. ค่าสมัคร 1000 บาท

[/su_spoiler]
[/su_accordion]

how to apply

  1. กรอกใบสมัครออนไลน์
  2. ส่งเอกสารการสมัครที่วิทยาลัยนานาชาติ หรือส่งทางไปรษณีย์โดย

2.1 ส่งด้วยตนเอง
ส่งเอกสารและค่าธรรมเนียมการสมัครสอบด้วยตนเองที่วิทยาลัยนานาชาติ อาคาร 1 ชั้น 1 ตั้งแต่ เวลา 8.00 – 16.00 น. โดยผู้สมัครต้องแต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพ
2.2 ส่งทางไปรษณีย์
(ก่อนปิดการรับสมัคร 1 สัปดาห์ โดยจะถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก)

 • ส่งเอกสารและค่าธรรมเนียมการสมัครได้ที่

  หน่วยรับสมัครและจัดสอบ
  วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล
  999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ,ตำบลศาลายา
  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

 • โอนเงินค่าสมัครสอบเข้าที่บัญชี

  ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
  ชื่อบัญชี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
  เลขที่บัญชี 333-2-08153-4

 1. ผู้สมัครต้องตรวจสอบสถานะการสมัครทาง www.sky-p.mahidol.ac.th.

หมายเหตุ ผู้เข้าสอบจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางมาแสดงในวันสอบ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ