นักเรียนไทย/นักเรียนต่างชาติ

นักเรียนไทยที่จบการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ หรือนักเรียนต่างชาติที่จบการศึกษาในประเทศไทย

Thai Students / Foreign Residents

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มีการจัดการเรียนการสอนเป็น 3 เทอมโดยเทอมที่ 1 (กันยายน – ธันวาคม) เทอมที่ 2 (มกราคม – เมษายน) และเทอมที่ 3 (เมษายน – กรกฎาคม) ในแต่ละเทอมจะมีระยะเวลาในการเรียน 12 สัปดาห์ และมีการเรียนช่วงฤดูร้อนในเดือนสิงหาคม

when to apply

รอบ
วันรับสมัคร
วันสอบ
วันเปิดภาคเรียน
ภาคการศึกษาที่ 1
1
18 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2561 19 พฤษภาคม 2561 10 กันยายน 2561
2
2 – 20 กรกฎาคม 2561 4 สิงหาคม 2561 10 กันยายน 2561
ภาคการศึกษาที่ 2
3
1 – 18 ตุลาคม 2561 27 ตุลาคม 2561 7 มกราคม 2562
ภาคการศึกษาที่ 3
4
7 – 22 มกราคม 2562 2 กุมภาพันธ์ 2562 22 เมษายน 2562
* ผู้สมัครที่ผ่านการสอบคัดเลือกและชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าจะถูกส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House *


เอกสารการสมัคร

Regular Applicants (สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์)
Fast track Applicants (สอบสัมภาษณ์เท่านั้น)

how to apply

  1. กรอกใบสมัครออนไลน์
  2. ส่งเอกสารการสมัครที่วิทยาลัยนานาชาติ หรือส่งทางไปรษณีย์โดย

2.1 ส่งด้วยตนเอง
ส่งเอกสารและค่าธรรมเนียมการสมัครสอบด้วยตนเองที่วิทยาลัยนานาชาติ อาคาร 1 ชั้น 1 ตั้งแต่ เวลา 8.00 – 16.00 น. โดยผู้สมัครต้องแต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพ
2.2 ส่งทางไปรษณีย์
(ก่อนปิดการรับสมัคร 1 สัปดาห์ โดยจะถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก)

 • ส่งเอกสารและค่าธรรมเนียมการสมัครได้ที่

  หน่วยรับสมัครและจัดสอบ
  วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล
  999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ,ตำบลศาลายา
  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

 • โอนเงินค่าสมัครสอบเข้าที่บัญชี

  ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
  ชื่อบัญชี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
  เลขที่บัญชี 333-2-08153-4

 1. ผู้สมัครต้องตรวจสอบสถานะการสมัครทาง www.sky-p.mahidol.ac.th.

หมายเหตุ ผู้เข้าสอบจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางมาแสดงในวันสอบ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ