สาขาวิชาการตลาด


สาขาวิชาการตลาดเตรียมให้นักศึกษามีทักษะด้านการตลาดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญของธุรกิจทุกประเภท รวมถึงการทำการวิจัยเพื่อเรียนรู้ความต้องการของลูกค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้ดีขึ้น การตั้งราคา การเลือกตลาดในการวางขายผลิตภัณฑ์ และการโปรโมทผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ใช้ปลายทาง หลักสูตรสาขาวิชาการตลาดทำให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางด้านการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค และการวิจัยทางการตลาด ก่อนที่จะพัฒนาไปสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกัน นักศึกษาจะได้เรียนรู้การวิเคราะห์สถานการณ์ การใช้กลยุทธ์ภายใต้สิ่งแวดล้อมทางการตลาดที่แตกต่างกันผ่านการเรียนในห้องเรียน การอภิปรายกลุ่ม กรณีศึกษา และโครงงานต่างๆ

โอกาสทางอาชีพ

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะรับมือกับความท้าทายของการทำงานในภาคธุรกิจ มีโอกาสในการทำงานกับบริษัทในประเทศหรือบริษัทข้ามชาติ รวมทั้งสามารถทำงานในตำแหน่งด้านการตลาด ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และผู้จัดการตราสินค้า นักการตลาดเชิงพาณิชย์ในบริษัทค้าปลีก และนักวิเคราะห์วิจัย นอกจากนี้ยังมีงานเจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้าในบริษัทโฆษณา งานการตลาดในองค์กรพัฒนาเอกชนและบริษัทประกอบการอื่นๆ นักศึกษาหลายคนยังเลือกศึกษาต่อในสาขาการจัดการธุรกิจ การวิจัยทางการตลาด การสื่อสาร และโลจิสติกส์