นักเรียนต่างชาติ

นักเรียนต่างชาติที่ไม่ถือสัญชาติไทยและไม่เคยศึกษาในประเทศไทย

International Students
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มีการจัดการเรียนการสอนเป็น 3 เทอมโดยเทอมที่ 1 (กันยายน – ธันวาคม) เทอมที่ 2 (มกราคม – เมษายน) และเทอมที่ 3 (เมษายน – กรกฎาคม) ในแต่ละเทอมจะมีระยะเวลาในการเรียน 12 สัปดาห์ และมีการเรียนช่วงฤดูร้อนในเดือนสิงหาคม

when to apply

วันรับสมัคร
วันประกาศผล
วันเปิดภาคเรียน
รอบที่ 1
15 พฤษภาคม – 16 กรกฎาคม 2561
1 สิงหาคม 2561 10 กันยายน 2561
รอบที่ 2
15 สิงหาคม – 15 ตุลาคม 2561
1 พฤศจิกายน 2561 7 มกราคม 2562
รอบที่ 3
15 พฤศจิกายน 2561– 15 มกราคม 2562
15 กุมภาพันธ์ 2562 22 เมษายน 2562

เอกสารการสมัคร

 1. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ)

  - ผู้สมัครที่ยื่นผล IGCSE จะต้องมีประกาศนียบัตร IGCSE, GCSE หรือ GCE ‘O’ Level ไม่ต่ำกว่า 5 วิชา และวุฒิประกาศนียบัตร GCE ‘AS’ Level หรือ GCE ‘A’ Level ไม่ต่ำกว่า 3 วิชา รวม ทั้งหมด 8 รายวิชาและได้เกรดในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C และมีใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า
  - ผู้สมัครที่ยื่น GED จะต้องผ่านทั้ง 5 วิชา และมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 3600 คะแนน และมีผลการเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า

 2. สำเนาใบประกาศนียบัตร หรือเทียบเท่า (พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 3. ประวัติโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)
 4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ
 5. ผลสอบภาษาอังกฤษฉบับจริง TOEFL(IBT) หรือ IELTS (Academic band) มีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยมีคะแนนขั้นต่ำดังนี้
  ยกเว้น ผู้สมัครที่เป็น “Native Speaker of English” ไม่ต้องยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ
 6. TOEFL iBT
  IELTS Academic
  Overall
  Writing
  Overall
  Writing
  79
  25
  6.0
  6.0
 7. ผลสอบฉบับจริง SAT 1 (Math) โดยมีคะแนนตั้งแต่ 200 – 800 และมีอายุไม่เกิน 2 ปี (ถ้ามี)
 8. จดหมายรับรองความประพฤติ จำนวน 2 ฉบับ
 9. สำเนาหนังสือเดินทาง
 10. จดหมายแนะนำตัว (250 คำเป็นอย่างต่ำ)
 11. ใบรับรองแพทย์
 12. จดหมายรับรองทางการเงิน
 13. ค่าสมัคร 50 USD

how to apply

 1. กรอกใบสมัครออนไลน์
 2. ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ โดย EMS หรือลงทะเบียน ถึงวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายรับสมัครและจัดสอบ และ
  โอนเงินค่าสมัครสอบเข้าที่บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี 333-2-08153-4 ภายในวันที่รับสมัคร
 3. เมื่อผู้สมัครผ่านการคัดเลือกแล้วนั้น จะต้องทำการสอบวิชา Writing และคณิตศาสตร์เพื่อวัดระดับความรู้ ตารางกำหนดสอบ