การโอนย้ายหน่วยกิต

นักศึกษาที่่ได้ศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและต่างประเทศที่ต้องการโอนย้ายหน่วยกิตมาศึกษาที่วิทยาลัยนานาชาติ มหิดล

Transfer Students

นักศึกษาจำเป็นต้องสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ก่อนที่จะยื่นเรื่องขอโอนย้ายหน่วยกิตจากวิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัยเดิมของนักศึกษา


หลักเกณฑ์การเทียบรายวิชาและโอนย้ายหน่วยกิต

 • เป็นรายวิชาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่เกิน 5 ปี
 • เป็นรายวิชาที่มีจำนวนหน่วยกิตตั้งแต่ 3 หน่วยกิตขึ้นไป
 • มีเนื้อหาครอบคลุมหรือเทียบเคียงกันได้ ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา MUIC ที่ขอเทียบโอน
 • นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเทียบโอนได้ไม่เกิน 20 หน่วยกิต
 • นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศเทียบโอนได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (ประมาณ 90 หน่วยกิต)
 • เป็นรายวิชาที่ได้รับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า C หรือเทียบเท่า
 • รายวิชาจาก Advanced Placement ต้องได้รับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3
 • รายวิชาจาก International Baccalaureate Diploma ต้องได้รับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 4
 • นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้โอนย้ายหน่วยกิตจะต้องศึกษาต่อที่ MUIC อีกเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 2 ปีการศึกษา
 • เมื่อได้รับการอนุมัติให้โอนย้ายหน่วยกิตแล้ว นักศึกษาไม่สามารถยกเลิกการโอนย้าย หรือถอนรายวิชาเหล่านั้นได้
 • นักศึกษาจะต้องทำการเทียบรายวิชาด้วยตัวเอง โดยศึกษาจากคำอธิบายรายวิชา (course description) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากสำนักงานบริหารการศึกษา (OAA) จากนั้นสำนักงานบริหารการศึกษาจะดำเนินการยื่นคำร้องถึงผู้รับผิดชอบของแต่ละรายวิชา จากนั้นจึงขออนุมัติจากนายทะเบียนและรองคณบดีฝ่ายวิชาการตามลำดับ

  หลังจากได้รับการอนุมัติแล้ว สำนักงานฯ จะติดต่อให้นักศึกษาจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนย้าย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของค่าหน่วยกิตตามจริงของแต่ละรายวิชาที่ขอเทียบโอน โดยเงินค่าธรรมเนียมเทียบโอนนี้ไม่สามารถเปลี่ยนใจขอคืนภายหลังได้

  เอกสารประกอบการยื่นเรื่องขอเทียบรายวิชาและโอนย้ายหน่วยกิต ได้แก่ ใบแสดงผลการศึกษา คำอธิบายรายวิชา และประมวลรายวิชา (course syllabus)

หมายเหตุ : วิทยาลัยฯ ไม่รับโอนรายวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ในบางกรณีนักศึกษาอาจได้รับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์เพื่อเลือกรายวิชาในระดับที่เหมาะสม
สำนักงานฯ ใช้เวลาประมาณ 1 เดือนในการดำเนินการตั้งแต่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วนจนกระทั่งได้รับการอนุมัติ และนักศึกษาจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนย้ายหน่วยกิตภายในภาคการศึกษาเดียวกันนั้น ก่อนที่สำนักงานฯ จะเพิ่มรายวิชาเข้าไปในบันทึกรายงานผลการศึกษา