โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

หน่วยบริการวิชาการและโครงการพิเศษ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ ทั้งนี้เพราะวิทยาลัย ฯ มีศักยภาพและทรัพยากรในการบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดประชุม สัมมนา ผึกอบรม การจัดกิจกรรม English Camp รวมทั้งการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวิชาการของวิทยาลัยนานาชาติ กลุ่มเป้าหมายของหน่วยบริการวิชาการและโครงการพิเศษ ได้แก่ พนักงานขององค์กรภาครัฐละเอกชน และกลุ่มเยาวชนที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายและสนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติ

โครงการอบรมสำหรับบุคคลทั่วไปประจำปี 2556

วันที่ หลักสูตร ค่าลง
ทะเบียน
รายละเอียด
19, 22 เม.ย.
Presentation Skills Workshop
6,900
23-24 เม.ย. (เต็ม)
สุดยอดการเป็นหัวหน้างาน รุ่น 8
(Effective Leadership)
4,200
9 พ.ค.
เลื่อนเป็น 16 พ.ค.
การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน รุ่น 3 (Finance for Non-Finance Managers and Executives)
2,500
29-31 พ.ค.
เทคนิคกการใช้เกม เพื่อการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ (แบบเข้ม) รุ่น 5
(Games for Effective Training and Development Techniques)
5,000
5 มิ.ย.
เคล็ดลับสู่ความสำเร็จด้วยการวิจัยตลาด รุ่น 4

(Tip and Techniques for Doing Successful Marketing Research)
2,500
11-12 มิ.ย.
สุดยอดการเป็นหัวหน้างาน รุ่น 9 (Effective Leadership)
4,200
10 – 12 ก.ค.
ภาษาและวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณของวิชาชีพ สำหรับชาวต่างประเทศ
(Thai Language, Culture and Professional Ethics)
6,000
18-20 ก.ย.
นักวิเทศสัมพันธ์มืออาชีพ รุ่น 5 (Professional International Relations Officer)
7,500
25-26 ก.ย.
การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างาน รุ่น 6 (HR for Non HR)
4,200
29-30 ต.ค.
สุดยอดการเป็นหัวหน้างาน รุ่น 10 (Effective Leadership)
4,200

ใบสมัครเข้าอบรม