โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

หน่วยบริการวิชาการและโครงการพิเศษ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ ทั้งนี้เพราะวิทยาลัย ฯ มีศักยภาพและทรัพยากรในการบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดประชุม สัมมนา
ผึกอบรม การจัดกิจกรรม English Camp รวมทั้งการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวิชาการของวิทยาลัยนานาชาติ กลุ่มเป้าหมายของหน่วยบริการวิชาการและโครงการพิเศษ ได้แก่ พนักงานขององค์กรภาครัฐละเอกชน และกลุ่มเยาวชนที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายและสนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติ

โครงการอบรมสำหรับบุคคลทั่วไปประจำปี 2557

วันที่ หลักสูตร ค่าลง
ทะเบียน
รายละเอียด

3-4 ก.ค. 57

การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างาน รุ่น 7
(HR for Non HR)

4,200

ดาว์นโหลด

17-18 ก.ค. 57

Presentation Skills Workshop # 2
(บรรยายภาษาอังกฤษ – ไทย)

6,900

ดาว์นโหลด

31 ก.ค.–1 ส.ค.57

สุดยอดการเป็นหัวหน้างาน รุ่น 11
(Effective Leadership)

4,200

ดาว์นโหลด

5 ส.ค. 57

เคล็ดไม่ลับสู่ความสำเร็จด้วยการสื่อสารประชาสัมพันธ์ รุ่น 1
(พลิกงานให้เป็นข่าว พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส สร้างงาน สร้างข่าวจากงานที่ปฏิบัติอยู่)

4,000

ดาว์นโหลด

10 ก.ย. 57

การวิเคราะห์-เจาะลึกงบการเงินองค์การ รุ่น 1
(Financial Statements Analysis)

2,500

ดาว์นโหลด

25-26 ก.ย. 57

การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างาน รุ่น 8
(HR for Non HR)

4,200

ดาว์นโหลด

28 ต.ค. 57

“ให้ Feedback อย่างไร ให้ได้ใจ และได้งานจากลูกน้อง?” รุ่น 1

(How to Give Feedback to Gain Trust and Improve Performance)

2,500

ดาว์นโหลด

31 ต.ค. 57

จริยธรรมทางธุรกิจสำหรับผู้นำ รุ่น 1

(Personal Ethics Leadership for Business)

2,500
5-7 พ.ย. 57
เทคนิคกการใช้เกม เพื่อการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ (แบบเข้ม) รุ่น 6
(Games for Effective Training and Development Techniques)
5,500
27-28 พ.ย.57
สุดยอดการเป็นหัวหน้างาน รุ่น 12 (Effective Leadership)
4,200

ใบสมัครเข้าอบรม