หลักสูตรการศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติมหวิทยาลัยมหิดลเปิดสอนหลักสูตรการเรียนการสอนที่ครอบคลุมศาสตร์หลากหลายแขนงในระดับปริญญาตรี และหลักสูตรปริญญาโทจำนวน 2 หลักสูตร ที่ออกแบบขึ้นเพื่อสร้างนักวิชาการ นักจัดการระดับนานาชาติ และมืออาชีพสำหรับแวดวงอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ

หลักสูตรปริญญาโท

เปิดสอน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต จัดการเรียนการสอนทั้งศูนย์บัณฑิตศึกษาสาทร และวิทยาเขตศาลายา

หลักสูตรปริญญาตรี

เปิดสอน 19 หลักสูตร ทางด้านศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการบริหาร

ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ (PC)

ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์เพื่อปรับพื้นฐานและเพิ่มเติมความรู้ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ให้ถึงระดับที่สามารถเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลได้

PC ดำเนินการ 2 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ (MP)
2. หลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ (PC)

ศูนย์ฝึกอบรม – งานบริการวิชาการ

มุ่งเน้นการนำความรู้ความเชี่ยวขาญของบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ มาถ่ายทอดแก่สังคมผ่านการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
1. Public Training – การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจการพัฒนาตนเอง
2. In-house Training – การจัดอบรมแบบ Tailor-Made สำหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
3. Youth Program -หลักสูตรเยาวชน มุ่งเน้นช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะเพื่อ
การสอบเข้ามหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศสอนเสริมทักษะ 3 หลักสูตรด้วยกัน
3.1 IEP – Intensive English Program
3.2 IMP – Intensive Mathematics Program
3.3 Success in IELTS

Diplomas in Spanish

DELE (Diplomas of Spanish as a Foreign Language) คือ การสอบวัดระดับภาษาสเปน ที่ออกข้อสอบและรับรองโดยกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรมและกีฬาของประเทศสเปน การสอบนี้เทียบได้กับการสอบ IELTS, TOEFL และการสอบของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

TOEFL iBT Test Center

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลขอแจ้งให้ทราบว่าวิทยาลัยฯ เป็นศูนย์สอบ TOEFL iBT ที่ได้รับการรับรองจาก องค์กรทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ ETS