เลือกหลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หมายเหตุ:
สาขาศิลปะสร้างสรรค์สื่อบันเทิง(*) หยุดรับนักศึกษาชั่วคราวเนื่องจากอยู่ในระหว่างการพัฒนาหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หมายเหตุ:
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์(*)
หลักสูตรนี้งดรับนักศึกษา

เส้นทางที่ MUIC เพื่อการศึกษาแพทย์และทันตแพทย์กับมหาวิทยาลัยในความร่วมมือ
มหาวิทยาลัย 6 แห่งในออสเตรเลียที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม
Brochure

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
MUIC เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรใหม่
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Office of Academic Affairs
E-mail: icdas@mahidol.ac.th

Telephone: +66 (0) 2700 5000