เลือกหลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หมายเหตุ:
สาขาศิลปะสร้างสรรค์สื่อบันเทิง(*) หยุดรับนักศึกษาชั่วคราวเนื่องจากอยู่ในระหว่างการพัฒนาหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต


ภาพรวมหลักสูตร (in English)หน่วยรับสมัครและจัดสอบ
วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล
อาคาร อาทิตยาทร ชั้น 3 ห้อง 348
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ,ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

Tel: (+66) 02-700-5000
Ext. 4345-7
Fax: (+66) 02-700-5013
icdad@mahidol.ac.th