สมัครเรียน

สำหรับผู้สมัครทั่วไป (ปีการศึกษา 2557 – 2558)

ครั้งที่ วันรับสมัคร วันสอบ วันเปิดภาคเรียน
1
22 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2557 17 – 18 พฤษภาคม 2557  15 กันยายน 2557
2
25 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2557 26 – 27 กรกฎาคม 2557 15 กันยายน 2557
3
1 – 14 ตุลาคม 2557 25 – 26 ตุลาคม 2557 5 มกราคม 2558
4
7 – 20 มกราคม 2558 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558 20 เมษายน 2558

 
 กำหนดการดังกล่าว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมม

หมายเหตุ:

  • ผู้สมัครที่ส่งผล IGCSE จะต้องสอบผ่านเกรด C อย่างน้อย 5 วิชา
  • ผู้สมัครที่ส่งผล GED จะต้องสอบผ่านทุกวิชาและได้คะแนนรวมขั้นต่ำ 2800 คะแนน (วิทยาลัยฯ จะพิจารณาคะแนนรวมแต่ละปีการศึกษา)

สำหรับผู้สมัครต่างชาติ (ปีการศึกษา 2557 – 2558)

ครั้งที่ วันรับสมัคร วันสอบ วันเปิดภาคเรียน
1
15 พฤษภาคม – 15 กรกฏาคม 2557 1 สิงหาคม 2557 15 กันยายน 2557
2
15 สิงหาคม – 15 ตุลาคม 2557 3 พฤศจิกายน 2557 5 มกราคม 2558
3
15 พฤศจิกายน 2557 – 15 มกราคม 2558 16 กุมภาพันธ์ 2558 20 เมษายน 2558