สมัครเรียน

สำหรับผู้สมัครทั่วไป (ปีการศึกษา 2558 – 2559)

ครั้งที่ วันรับสมัคร วันสอบ วันเปิดภาคเรียน
1

16 – 30 เมษายน 2558

16 – 17 พฤษภาคม 2558 14 กันยายน 2558
2

24 มิถุนายน – 8 กรกฏาคม 2558

25 – 26 กรกฎาคม 2558

14 กันยายน 2558

3

21 กันยายน – 2 ตุลาคม 2558

17 – 18 ตุลาคม 2558

4 มกราคม 2559
4

4 – 15 มกราคม 2559

30 – 31 มกราคม 2559

25 เมษายน 2559

 
 กำหนดการดังกล่าว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมม

หมายเหตุ: สำหรับปีการศึกษา 2558-2559

  1. ผู้สมัครที่ส่งผล IGCSE (Private Candidate) จะต้องสอบผ่านเกรด C อย่างน้อย 5 วิชา และมีใบแสดงผลการเรียนของ Year 10 และ Year 11
  2. ผู้สมัครที่ส่งผล GED จะต้องสอบผ่านทุกวิชาและได้คะแนนรวมขั้นต่ำ 3600 คะแนน และมีใบแสดงผลการเรียนของ Grade10 (2 ภาคการศึกษา)

    วิทยาลัยฯ จะพิจารณาคะแนนรวมแต่ละปีการศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อที่
หน่วยรับสมัครและจัดสอบคัดเลือก วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล
โทรศัพท์ 02-4415090 ต่อ 1124, 1327
E-Mail: icdad@mahidol.ac.th Website: www.muic.mahidol.ac.th


สำหรับผู้สมัครต่างชาติ (ปีการศึกษา 2558 – 2559)

ครั้งที่ วันรับสมัคร วันสอบ วันเปิดภาคเรียน
1
15 พฤษภาคม – 15 กรกฏาคม 2558 3 สิงหาคม 2558 14 กันยายน 2558
2
15 สิงหาคม – 15 ตุลาคม 2558 2 พฤศจิกายน 2558 4 มกราคม 2559
3
15 พฤศจิกายน 2558 – 15 มกราคม 2559 15 กุมภาพันธ์ 2559 25 เมษายน 2559