ตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ (THAILAND TRUST MARK)

ตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ (TTM) ซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าโฮมเพจของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสิ่งยืนยันคุณภาพและเน้นย้ำถึงความรับผิดชอบของวิทยาลัยฯ ต่อความร่วมมือระหว่างประเทศ และความเป็นเลิศทางการศึกษา

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เริ่มโครงการตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์เพื่อเป็นการส่งเสริมสินค้าและบริการของไทยที่มีคุณภาพสูง ทั้งในตลาดระดับประเทศและตลาดระดับสากล นอกจากสินค้าในประเภทอาหาร รูปแบบการใช้ชีวิต แฟชั่น และอุตสาหกรรมอื่นๆ แล้ว ในส่วนของการบริการ จะครอบคลุมการบริการด้านการแพทย์ สุขภาพ และการศึกษาระดับนานาชาติด้วย

ด้วยความตั้งใจของกระทรวงพาณิชย์ ตราสัญลักษณ์นี้จะ “เปิดโอกาสทางการตลาดที่ดีขึ้นให้กับผู้ผลิตและผู้ให้บริการ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค เพราะสินค้าและบริการแต่ละอย่างที่ได้รับตราสัญลักษณ์นี้จะต้องผ่านมาตรฐานการผลิตที่น่าเชื่อถือ และได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล”