ภาพรวมวิทยาลัยนานาชาติ มหิดล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2529 เป็นสถาบันที่เปิดหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรีแห่งแรกของมหาวิทยาลัยภาครัฐในประเทศไทย โดยมีพันธกิจคือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้รอบด้าน ไม่จำกัดอยู่เพียงสาขาวิชาที่ตนเลือกเรียนเท่านั้น เพื่อที่ในอนาคตจะได้นำความรู้ความสามารถไปทำประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติต่อไป

การเรียนการสอนเน้นในลักษณะการศึกษาให้นักศึกษาได้เรียนรู้รอบด้าน และเน้นในวัฒนธรรมการเรียนรู้ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำหรับการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพในโลกสากลอันประกอบด้วยความหลากหลาย ปัจจุบัน วิทยาลัย นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มีนักศึกษามากกว่า 3,200 คน สอนโดยอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ ซึ่งกว่าร้อยละ 60 เป็นอาจารย์ต่างชาติ อุตราส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์อยู่ที่ 28:1

ในหนึ่งปีแบ่งเป็นสามภาคการศึกษา โดยแต่ละภาคใช้เวลา 12 สัปดาห์ และนอกจากนี้ ยังมีภาคเรียนฤดูร้อนสั้นๆอีกด้วย หลักสูตรปริญญาตรีมีทั้งหมด 19 หลักสูตรในด้านศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการบริหาร และยังมีวิชารอง 22 หลักสูตรอันรวมถึงสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาษาจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน และ สเปน

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลมีการเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสร้างตัวแบบและพัฒนาธุรกิจ และ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการนานาชาติ โดยเปิดการเรียนการสอนที่ศูนย์บัณฑิตศึกษาซึ่งตั้งอยู่ในย่านสาทร ใจกลางเขตธุรกิจของกรุงเทพ

ในปีพุทธศักราช 2553 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล โครงการแนวปฏิบัติที่ดีในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด และในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ จากกระทรวงศึกษาธิการ โดยเป็นรางวัลสำหรับโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ทั้งนักศึกษาไทยและต่างชาติ ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัย กว่า 75 แห่งที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยทั้งในอเมริกาเหนือ อมเริกาใต้ ยุโรป เอเชีย รวมถึงกลุ่มประเทศและหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก สัดส่วนนักศึกษาต่างชาติอยู่ที่ร้อยละ 15 โดยมีนักศึกษาจาก 45 ประเทศทั่วโลก

เนื่องจากปัจจุบันนี้ โลกแห่งการเรียนรู้กว้างไกลมากกว่าการเรียนอยู่เพียงในห้องเรียนเท่านั้น สโมสรนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติมีกิจกรรมที่หลากหลายให้นักศึกษาเลือกทำตามความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นกีฬา ศิลปการป้องกันตัว การโต้วาที ดนตรี ศิลปะ กิจกรรมอาสาสมัคร รวมไปถึงกรณีศึกษาในการทำธุรกิจ กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ส่งเสริมการติดต่อสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ นักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ สัมมนา และการแข่งขันทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ ซึ่งเปิดโอกาสให้ได้ตระหนักรู้ถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างและหลากหลาย

กระทรวงพาณิชย์ได้ มอบราตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ให้แก่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล อันแสดงถึงคุณภาพของการศึกษาและบริการ รวมทั้งมาตรฐานระดับสูงในการศึกษาระดับนานาชาติ นับเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ยืนยันในความมุ่งมั่นของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการและ การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งสู่ระดับสากล