วิสัยทัศน์ – พันธกิจ

วิสัยทัศน์
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งสู่การยอมรับในฐานะสถาบันระดับโลกด้านการศึกษาที่หลากหลาย

พันธกิจ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งสร้างความเป็นเลิศในการเรียนการสอนแบบศิลปศาสตร์อันหลากหลายและสาขาวิชาชีพที่เลือกสรรแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคมด้วยกระบวนการบริหารอย่างยั่งยืน