ผู้บริหาร

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการโดยรวมทั้งหมด ดูแลหลักสูตรระดับปริญญาตรี การบังคับใช้กฎระเบียบต่างๆ และการเปิดหลักสูตรใหม่

คณะผู้บริหารวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติบริหารงานโดยคณะกรรมการคณบดี โดยทางคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดแนวทางนโยบายสำหรับแผนงานระยะยาว และวางกระบวนการในการควบคุมต่างๆ