วิทยาลัยนานาชาติมีการมอบทุนการศึกษาให้กับผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และผลงานต่างๆ ที่มีต่อสังคม ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องเป็นนักศึกษาที่มีความโดดเด่น และปฏิบัติตามกฎระเบียบตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

 1. ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่จะเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนานาชาติ
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: icdad@mahidol.ac.th
 2. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: praewthip.won@mahidol.ac.th
 3. ทุนกู้ยืม
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: praewthip.won@mahidol.ac.th

1) ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่จะเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนานาชาติ

ประเภททุน

รายละเอียดทุน

จำนวนทุน

คุณสมบัติ

1.  ทุนสำหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันใน
รายการวิทยาศาสตร์โอลิมปิค

(MUIC Scholarship for the
International Science
Olympiad Students – Award winner)

สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในรายการวิทยาศาสตร์โอลิมปิค
เป็นค่า Tuition Fees 100% ตลอดระยะ

เวลาการศึกษาอยู่ ณ ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ หรือศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยนานาชาติ มีระยะ
เวลาไม่เกิน 5 ปี

2 ทุน/ปีการศึกษา

 

นักเรียนจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในเทอมสุดท้ายในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
สำหรับนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ
ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในรายการวิทยาศาสตร์โอลิมปิค
ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยฯ จะต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสม (CUM-GPA) 3.00 ขึ้นไปในแต่ละภาคการศึกษา
หากผลการเรียนเทอมใดไม่อยู่ในระดับคะแนนที่กำหนด วิทยาลัยฯ จะไม่สนับสนุนทุนการศึกษาในเทอมนั้น และถือเป็นอันสิ้นสุดการสนับสนุนทุนการศึกษา
สามารถเปลี่ยนสาขาวิชาได้ แต่จะต้องอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เท่านั้น

2.  ทุนสำหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ
วิทยาศาสตร์
โอลิมปิค
(MUIC Scholarship for the
International Science

Olympiad Students –
Non award winner)

สำหรับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการวิทยาศาสตร์โอลิมปิค
เป็นค่า Tuition Fees 50% ตลอดระยะเวลาการศึกษาอยู่ ณ ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ หรือศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยนานาชาติ มีระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

4 ทุน/ปีการศึกษา

นักเรียนจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในเทอมสุดท้ายในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
ได้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการวิทยาศาสตร์โอลิมปิค
สำหรับนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ
ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยฯ จะต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสม (CUM-GPA) 3.00 ขึ้นไปในแต่ละภาคการศึกษา
หากผลการเรียนเทอมใดไม่อยู่ในระดับคะแนนที่กำหนด วิทยาลัยฯ จะไม่สนับสนุนทุนการศึกษาในเทอมนั้น และถือเป็นอันสิ้นสุดการสนับสนุนทุนการศึกษา
สามารถเปลี่ยนสาขาวิชาได้ แต่จะต้องอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เท่านั้น

3.  ทุนวิทยาศาสตร์พัฒนา
(MUIC Scholarship for Potential Students in Science Major)

สำหหรับนักเรียนที่มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์
เป็นค่า Tuition Fees ตลอดระยะเวลาการศึกษาอยู่ ณ ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ มีระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

4 ทุน/ปีการศึกษา
เฉพาะการรับสมัครครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 ของแต่ละปีการศึกษา

มีสัญชาติไทย
นักเรียนจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในเทอมสุดท้ายในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในระบบไทย ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด และมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 5 เทอม 3.50 ขึ้นไป
ต้องสมัครเข้าศึกษาต่อในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ
มีคะแนนสอบเข้าวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จากข้อสอบของวิทยาลัยฯ 75% ขึ้นไป และมีคะแนนสอบเข้าวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถเข้าเรียนระดับ PC ได้
ระหว่างที่ศึกษาอยู่ในระดับ PC จะต้องได้ผลการเรียนเฉลี่ย B ขึ้นไป และระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยฯ จะต้องได้เกรดเฉลี่ย 3.00 ชึ้นไป
สามารถเปลี่ยนสาขาวิชาได้ แต่จะต้องอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เท่านั้น
 

4. ทุนเพิ่มศักยภาพทางการศึกษา
(MUIC Scholarship for Potential Students)

สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่มีทุนทรัพย์จำกัด
เป็นค่า Tuition Feesตลอดระยะเวลาการศึกษาอยู่ ณ ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ มีระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

4 ทุน/ปีการศึกษา
เฉพาะการรับสมัครครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 ของแต่ละปีการศึกษา

ผู้ปกครองจะต้องมีรายได้รวมกันไม่เกิน 200,000 บาท/ปี
มีสัญชาติไทย
นักเรียนจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในเทอมสุดท้ายในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในระบบไทย ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด และมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 5 เทอม 3.00 ขึ้นไป
มีคะแนนสอบเข้าวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถเข้าเรียนระดับ PC ได้
ระหว่างที่ศึกษาอยู่ในระดับ PC จะต้องได้ผลการเรียนเฉลี่ย C ขึ้นไป และระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยฯ จะต้องได้เกรดเฉลี่ย 2.50 ชึ้นไป
วิทยาลัยฯ จัดหาหอพักให้ระหว่างที่ศึกษาอยู่
วิทยาลัยฯ อาจพิจารณาให้นักศึกษาทำงาน Part Time ภายในวิทยาลัยฯ ในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่
วิทยาลัยฯ จะมีการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาในทุกภาคการศึกษา

5.  ทุนสำหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
ที่มีสัญชาติและเรียนจบจาก
ประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ยกเว้นประเทศไทย

(Scholarship for ASEAN Students)

ทุนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีสัญชาติและ
เรียนจบจากประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกเว้นประเทศไทย
เป็นค่า Tuition Fees

    100% จำนวน 4 ทุน
50% จำนวน 4 ทุน

8 ทุน/ปีการศึกษา

มีสัญชาติของประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกเว้นสัญชาติไทย
นักเรียนจะต้องจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากโรงเรียนในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกเว้นประเทศไทย
นักศึกษาจะต้องเรียนจบระดับปริญญาตรีด้วยเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 3.00 ขึ้นไป มีระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี
ระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยฯ ต้องชำระค่าใช้จ่ายอื่นด้วยตนเอง ยกเว้นทุนที่จัดให้


2) ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ

ประเภททุน

รายละเอียดทุน

จำนวนทุน

คุณสมบัติ

6.  ทุนทูตภาษา
ต่างประเทศ

(Foreign Language Ambassador Scholarship)

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโท (Minor) ภาษาต่างประเทศ

ปีการศึกษาละ
ไม่เกิน 900,000 บาท

- นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาโท (Minor) ภาษาต่างประเทศ
– มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00

7.  ทุนนักศึกษาพิการ (Scholarship for students with disabilities)

จัดสรรให้กับนักศึกษาพิการ

นักศึกษาจะต้องสมัครขอรับทุนก่อนการสมัคร
เพื่อสอบเข้าเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ

8.  ทุนอุดหนุน
เพื่อการศึกษา
(MUIC Financial Aid)

สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือ
ครอบครัวประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ
ให้เป็นทุนลดหย่อนค่าลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษาถัดไป

ทุนละไม่เกิน 50,000 บาท ปีการศึกษาละ
ไม่เกิน 750,000 บาท (ไม่จำกัดจำนวนทุน)

นักศึกษาจะต้องศึกษาในหลักสูตรมาแล้ว
ไม่ต่ำกว่า 1 ปีการศึกษา
ได้เกรดเฉลี่ยสะสม (CUM-GPA) ไม่น้อยกว่า 2.50
ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ขอรับทุน
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด และเข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัย

9.  ทุนสำหรับ
คณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา

(MUICSA Scholarship)

สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก
ให้ทำหน้าที่

ประธาน รองประธาน และกรรมการสโมสรนักศึกษาของแต่ละปี

-  ให้เป็นทุนลดหย่อนค่าลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษาถัดไปตามอัตราข้างต้น ยกเว้นนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา
ให้จ่ายเป็น เงินสด

ประธาน ทุนละ 24,000 บาท
รองประธาน ทุนละ 18,000 บาท
คณะกรรมการ ทุนละ 12,000 บาท
นักศึกษาต้องได้รับการคัดเลือกให้ทำหน้าที่
ประธาน รองประธาน และกรรมการสโมสรนักศึกษา
ของแต่ละปี
นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ
ประกาศวิทยาลัยว่าด้วย
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
จากงานกิจการนักศึกษา

10. ทุนสำหรับนักกีฬา
ดีเด่นของ
มหาวิทยาลัย

สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้
เป็นนักกีฬาดีเด่นของมหาวิทยาลัย

ทุนละ 24,000 บาท (จำนวนผู้ได้รับทุนขึ้นอยู่
กับประกาศมหาวิทยาลัย)

นักศึกษาต้องได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาดีเด่น
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามประกาศมหาวิทยาลัย

11. ทุนสำหรับนักศึกษาที่
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยและ
ได้รับเหรียญรางวัล   

สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และ
ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน

เหรียญทอง ลดหย่อน 12 หน่วยกิต
เหรียญเงิน ลดหย่อน 8 หน่วยกิต
เหรียญทองแดง ลดหย่อน 4 หน่วยกิต

นักศึกษาต้องเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย และได้รับรางวัลจากการแข่งขัน

12. ทุนส่งเสริม
ผู้นำเยาวชน
(MUIC Young Leaders Scholarship)

สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
ผู้แทนของวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมในประเทศหรือต่างประเทศ

วิทยาลัยฯ สนับสนุน เช่น

ค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน
ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯ เฉพาะในรายการที่เจ้าภาพ
ไม่ได้สนับสนุน

นักศึกษาต้องได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนของ
วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมใน
ประเทศหรือต่างประเทศ

13. ทุน MUIC Young Ambassadors Scholarship
Exchange Outbound Program
-  Research Activities

สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติที่จะ
ไปศึกษาต่างประเทศ
ตามโครงการความร่วมมือ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบัน

(Exchange Outbound Program)

และการทำวิจัย (Research Activities)

ปีการศึกษาละ 52 ทุน เป็นเงิน 2,600,000 บาท

ป.ตรี ปีการศึกษาละ 50 ทุนๆ ละ 50,000 บาท
ป.โท ปีการศึกษาละ 2 ทุนๆ ละ 50,000 บาท

นักศึกษาต้องไปศึกษาต่างประเทศ ตามโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยน
นักศึกษาระหว่างสถาบัน (Exchange Outbound Program) และการทำวิจัย (Research Activities)
นักศึกษาสามารถขอโอนหน่วยกิต
ที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัดได้ โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากฝ่ายวิชาการก่อน และให้ยื่นเรื่องผ่านงานวิเทศสัมพันธ์และ
งานบริหารการศึกษาตามลำดับ
หากนักศึกษาใช้เวลาศึกษาเกินกว่าที่วิทยาลัยฯ

กำหนดคือ 4 ปี นักศึกษาจะหมดสิทธิการได้รับ
ปริญญาบัตรประเภทเกียรตินิยม ยกเว้นนักศึกษา
ที่ได้รับการอนุญาต
ให้ลาพักการศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้
ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือ
ได้เข้าร่วมโครงการอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยหรือ
วิทยาลัยฯ เห็นชอบด้วย สำหรับกรณีอื่นให้ขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของคณบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะต้องระบุเหตุผลในการพิจารณาด้วย

15. ทุน ASEAN International Mobility for Students (AIMS)

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
เป็นการยกเว้นค่าหน่วยกิตและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นๆ ในภาคการศึกษาที่นักศึกษาไป
ศึกษาตามโครงการ

10 ทุน/ปีการศึกษา

นักศึกษาสามารถขอโอนหน่วยกิตได้จำนวน
12 หน่วยกิต หรือ 3 รายวิชา
และสามารถเข้าร่วมโครงการได้เพียง
1 ภาคการศึกษา
นักศึกษาจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่น้อยกว่า 3.00 ในภาคการศึกษาก่อน
หน้าเข้าร่วมโครงการ
มีสัญชาติไทย มีความรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมไทย และเคยเข้าร่วม
ในกิจกรรมเพื่อสังคม

16.  ระกาศนียบัตร
สำหรับ
นักศึกษาเรียนดี

สำหรับนักศึกษาที่เรียนดีในแต่ละวิชาเอก และวิชาพื้นฐานทั่วไป

  มอบให้ไม่เกิน 2 ใบต่อวิชาเอก
  มอบให้ไม่เกิน 2 ใบต่อวิชาพื้นฐานทั่วไป

- นักศึกษาต้องเรียนดีในแต่ละวิชาเอก มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดสองอันดับแรก 3.25 ขึ้นไป และมีจำนวนหน่วยกิตสะสมมากกว่า 61 หน่วยกิต

นักศึกษาต้องเรียนดีในวิชาพื้นฐานทั่วไป

   มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดสองอันดับแรก 3.25 ขึ้นไป และมีจำนวนหน่วยกิตสะสมระหว่าง 40 – 60 หน่วยกิต

3) ทุนกู้ยืม
ประเภททุน

รายละเอียดทุน

จำนวนทุน

คุณสมบัติ

17. กองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ.) ของรัฐบาล

สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ปีการศึกษาละ60,000–70,000 บาท

มีสัญชาติไทย
ผู้ปกครองต้องมีรายได้รวมกันไม่เกิน 200,000 บาท/ปี
นักศึกษาต้องชำระเงินคืนกองทุนพร้อมดอกเบี้ย หลังจบการศึกษาแล้ว 2 ปี